Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/818

Luxembourg, den 24. juni 2010

Siim Kallas ser med tilfredshed på undertegnelsen af anden fase af "Open Skies"-aftalen mellem EU og USA

Næstformand Siim Kallas udtrykte i dag tilfredshed med vedtagelsen af anden fase af Open Skies-luftfartsaftalen med USA. Næstformand Siim Kallas, den spanske transportminister José Blanco og USA's ambassadør i Luxembourg Cynthia Stroum underskrev sammen med medlemsstaternes transportministre aftalen i Luxembourg i dag. Den fulde gennemførelse af aftalernes første og anden fase forventes at forbedre økonomien med op til 12 mia. EUR og skabe op til 80 000 nye arbejdspladser.

Næstformand Siim Kallas udtalte: "Dette er et vigtigt fremskridt for vore ­forbindelser med USA på luftfartsområdet til fordel for begge parter. Det er rigtig gode nyheder for passagererne, fragtselskaberne, lufthavnene og luftfartsselskaberne, der får gavn af de yderligere forretningsmuligheder og styrkede lovrammer, som tilvejebringes med denne aftale. Aftalen vil medvirke til, at den europæiske luftfartssektor kan overvinde den forgangne periodes udfordringer."

Denne anden fase af aftalen bygger på fordelene ved den banebrydende Open Skies-aftale mellem EU og USA, der blev undertegnet i 2007. Den skaber nye forretnings­muligheder og styrker rammen for samarbejde om f.eks. miljø, social sikring, konkurrence og sikkerhedsbeskyttelse. Den giver endvidere håb om yderligere investeringer og bedre muligheder for markedsadgang i fremtiden.

Anden fase af forhandlingerne blev indledt i maj 2008 med det formål at fremme forskrifts­samarbejdet og yderligere markedsmuligheder. Forhandlerne har nu opfyldt det mandat, som blev udstedt på topmødet mellem EU og USA i november 2009.

Aftalen skaber entydige forretningsmæssige fordele, herunder bedre adgang for EU's luftfartsselskaber til "Fly America"-programmet. USA og EU har påtaget sig at fjerne de tilbageværende hindringer for adgang og vil granske fremskridt på dette område en gang om året. Der vil blive givet flere forretningsmæssige fordele på et gensidigt grundlag med forbehold af følgende lovændring. Se nedenstående:

  • Gensidig liberalisering af ejerskab af og kontrol med luftfarts­selskaber. På nuværende tidspunkt må højst 25 % af USA's luftfartsselskabers stemme­berettigede aktier være på udenlandske hænder. Når USA har indført lovændringen, vil EU på et gensidigt grundlag tillade, at USA's borgere kan opnå ejermajoritet i EU's luftfartsselskaber.

  • Støjrelaterede restriktioner i lufthavne. Med forbehold af ændringer i EU af den proces, hvormed der indføres støjrelaterede restriktioner i lufthavne, vil EU's luftfartsselskaber opnå yderligere rettigheder til at flyve mellem USA og et antal ikke-europæiske lande. Endvidere vil en række hindringer for EU's investeringer i luftfartselskaber fra tredjelande blive fjernet. USA's luftfarts­selskaber indrømmes tilsvarende rettigheder, når USA's lovgivning tillader EU at besidde ejermajoriteten i USA's luftfartsselskaber.

Forhandlerne opnåede endvidere væsentlige forbedringer af forskrifts­samarbejdet:

  • Aftalen vil styrke samarbejdet om miljøspørgsmål med krav om markeds­baserede foranstaltningers forenelighed (f.eks. emissionshandelsordninger), således at overlapning undgås. Aftalen tilskynder til større gennemsigtighed for støjbaserede foranstaltninger i lufthavne. Den styrker også grønne teknologier og brændstoffer samt lufttrafikstyring. Dette samarbejde er afgørende for at gøre den internationale luftfart mere bæredygtig.

  • For første gang i luftfartshistorien indeholder aftalen en artikel om den sociale dimension af forbindelserne mellem EU og USA på luftfartsområdet. Dette sikrer ikke blot, at luftfartsansattes gældende rettigheder opretholdes, men at gennemførelsen af aftalen vil bidrage til høje arbejdsstandarder.

  • Aftalen vil styrke det allerede gode samarbejde om sikkerhedsbeskyttelse med en bedre fordeling af ressourcer i tilfælde af trusler af luftfartssystemet ved at tilskynde til en maksimal gensidig tillid til den anden parts sikkerhedsbeskyttelse samt hurtige og koordinerede reaktioner på nye trusler.

  • Aftalen udvider yderligere rollen for Det Fælles Udvalg EU-USA, det organ, som overvåger gennemførelsen af aftalen og koordinerer de forskellige arbejds­gange i forskriftssamarbejdet. De nye regler vil begrænse de administrative hindringer (f.eks. ved en gensidig anerkendelse af de respektive vedtagne forskrifter) og undgå ressourcetab på grund af overlapning (f.eks. ved fælles sikkerhedsinitiativer, "one-stop security" og ved at lette persontransporten).

Den Europæiske Unions og USA's markeder er verdens største luftfartsmarkeder. Tilsammen udgør de ca. 60 % af det globale luftfartsmarked. De økonomiske fordele ved gennemførelsen af aftalens anden fase er af uafhængige kilder anslået til sam­me størrelsesorden som de transatlantiske fordele, der må forventes af en vellykket afslutning på forhandlingerne om Doharunden. Efter at aftalen er undertegnet, kræves en godkendelse fra Europa-Parlamentet og ratifikation fra alle medlems­stater, for at den formelt kan træde i kraft.

De potentielle økonomiske fordele ved at fjerne hindringerne for det transatlantiske marked mellem EU og USA er meget betydelige (Booz Allen Hamilton, Januar 2007):

  • Rent økonomisk kunne aftalen være op til 12 mia. EUR værd i form af økonomiske fordele, og der kunne skabes op til 80 000 nye arbejdspladser (mere eller mindre ligeligt fordelt mellem USA og EU).

  • Aftalen vil give mulighed for 26 mio. passagerer ekstra på transatlantiske flyvninger over en femårsperiode. Dette skal sammenholdes med en årlig trafik på lidt under 50 mio. rejser (2007). Ved udløbet af denne femårsperiode vil dette indebære, at markedet alt andet lige vil være 34 % større, hvis aftalen føres ud i livet.

  • Da bilaterale aftaler og deres begrænsninger i trafikrettigheder elimineres, for­ventes et fald i billetpriser for virksomheder og privatkunder med samlede økonomiske fordele i størrelsesordenen 6,4 - 12 mia. EUR over en femårs­periode.

  • For fragtmarkedet forventes en vækst på 1-2 procent.


Side Bar