Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/818

V Lucemburku dne 24. června 2010

Siim Kallas vítá podepsání druhé letecké dohody o otevřeném nebi mezi EU a USA

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas dnes uvítal přijetí druhé letecké dohody o otevřeném nebi („open skies“) s USA. Dohodu dnes v Lucemburku spolu s ministry dopravy členských států podepsali místopředseda Siim Kallas, španělský ministr dopravy José Blanco a velvyslankyně USA v Lucembursku Cynthia Stroum. Očekává se, že plná realizace první a druhé dohody přinese ekonomice 12 miliard eur a vytvoří až 80 000 nových pracovních míst.

Místopředseda Kallas prohlásil: „Podepsaná dohoda je významným posunem v našich vzájemně prospěšných leteckých vztazích s USA. Je velmi dobrou zprávou pro cestující, odesílatele nákladu, letiště a letecké společnosti. Ti všichni budou moci využívat výhod plynoucích z nových obchodních příležitostí a posíleného regulačního rámce, které tato dohoda přináší. Dohoda pomůže evropskému odvětví letecké dopravy dostat se z turbulencí, s nimiž se v poslední době potýkalo.“

Tato druhá dohoda staví na přínosech přelomové dohody o otevřeném nebi, kterou EU a USA podepsaly v roce 2007. Vytváří nové obchodní příležitosti a posiluje rámec spolupráce například v otázkách životního prostředí, sociální ochrany, hospodářské soutěže a bezpečnosti. Kromě toho přináší vyhlídky na další investice a budoucí příležitosti v oblasti přístupu na trh.

Jednání o druhé dohodě začala v květnu 2008. Jejich cílem byl další rozvoj spolupráce na poli regulace a vytvoření nových tržních příležitostí. Vyjednávači nyní naplnili mandát, který vzešel ze summitu mezi EU a USA konaném v listopadu 2009.

Dohoda přináší jasné obchodní výhody, mimo jiné větší přístup aerolinek z EU k americkému vládnímu programu „Fly America“. USA a Evropa si jako cíl vytkly odstranění zbývajících překážek, které brání přístupu na trh. Pokrok při naplňování tohoto cíle budou každoročně vyhodnocovat. V budoucnosti si strany vymění další obchodní práva, pokud dojde k níže uvedeným změnám právních předpisů:

  • Vzájemná liberalizace v oblasti vlastnictví leteckých společností a jejich ovládání. V současnosti smí zahraniční subjekty vlastnit nejvýše 25 % hlasovacích práv v americké letecké společnosti. Jakmile USA změní příslušné právní předpisy, umožní Evropská unie recipročně americkým státním příslušníkům, aby se stali majoritními vlastníky evropských aerolinií.

  • Omezení týkající se hluku na letištích. Změní-li EU své právní předpisy upravující postup zavádění hlukových omezení na letištích, získají letecké společnosti z EU dodatečná práva na lety mezi USA a řadou neevropských zemí. Navíc bude odstraněna řada překážek bránících tomu, aby společnosti z EU investovaly do aerolinek ze třetích zemí. Obdobná práva získají i americké letecké společnosti, jakmile zákony USA umožní, aby v nich společnosti z EU mohly získat majoritní podíl.

Vyjednávači také dosáhli výrazného posunu ve spolupráci na poli regulace:

  • Dohoda posílí spolupráci obou stran v otázkách životního prostředí, neboť vyžaduje soulad a interakci tržních opatření (například systémů pro obchodování s emisemi), aby se zamezilo jejich zdvojování, podporuje větší transparentnost u protihlukových opatření na letištích a také ekologické technologie, paliva a uspořádání letového provozu. Tato spolupráce je hlavním předpokladem k zajištění udržitelnosti mezinárodní letecké dopravy.

  • Poprvé v dějinách letectví obsahuje dohoda zvláštní článek o sociálním rozměru euro-amerických vztahů na poli letectví. To bude znamenat zachování stávajících práv zaměstnanců leteckých společností, a provádění dohody navíc přispěje k vysokým pracovním standardům.

  • Dohoda dále zvýší již nyní vysokou úroveň spolupráce v oblasti bezpečnosti. Díky maximální vzájemné důvěře v bezpečnostní opatření uplatňovaná druhou stranou a rychlé a sehrané reakci na nová nebezpečí tak bude možné v případě ohrožení leteckého systému lépe nasazovat dostupné zdroje.

  • Dohoda také posiluje úlohu smíšeného výboru EU a USA, který sleduje naplňování dohody a koordinuje různé směry spolupráce na poli regulace. Nová pravidla sníží byrokratickou zátěž (například díky vzájemnému uznávání regulačních rozhodnutí druhé strany) a zamezí zbytečnému zdvojování úsilí (například díky společným bezpečnostním iniciativám, jednorázovým bezpečnostním kontrolám a snazšímu cestování).

Trhy Evropské unie a Spojených států jsou největšími leteckými trhy na světě. Společně představují přibližně 60 % světové letecké dopravy. Podle nezávislých odhadů by hospodářské přínosy, které jsou spojovány s realizací této druhé dohody, měly být srovnatelné s transatlantickými přínosy, které se očekávají od úspěšného dokončení jednání o liberalizaci obchodu v rámci kola z Dohá. Aby dohoda mohla vstoupit v platnost, musí ji po jejím podepsání schválit Evropský parlament a ratifikovat všechny členské státy.

Odstranění překážek na euro-americkém transatlantickém trhu může mít velmi významné hospodářské přínosy (poradenská společnost Booz Allen Hamilton, leden 2007):

  • Z ekonomického hlediska by mohlo přinést hospodářské výhody dosahující až 12 miliard eur a až 80 000 nových pracovních míst (rozložených přibližně rovnoměrně mezi USA a EU).

  • V období pěti let by na transatlantických letech mohlo přibýt 26 milionů cestujících, přičemž dnes je jich na těchto letech ročně přepraveno téměř 50 milionů (údaj z roku 2007). To znamená, že po těchto pěti letech bude trh díky dohodě o 34 % větší než v případě, že by dohoda uzavřena nebyla.

  • Jelikož budou zrušeny dvoustranné dohody a související omezení provozních práv, můžeme předpokládat snížení cen letenek pro firemní zákazníky i jednotlivce. V souhrnu by to v pětiletém období mohlo představovat hospodářské výhody v rozmezí 6,4 a 12 miliard eur.

  • Trh nákladní letecké přepravy by mohl vzrůst o jedno až dvě procenta.


Side Bar