Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10/816

V Bruseli 24. júna 2010

Verejné obstarávanie: Komisia podáva na súd žalobu proti Slovensku v súvislosti s udelením zmluvy o poskytovaní právnych služieb na projekty výstavby diaľnice

Európska komisia dnes prijala opatrenia na zabezpečenie spravodlivého prístupu k verejným zákazkám a to prostredníctvom podania žaloby proti Slovensku na Súdny dvor EÚ. Komisia usudzuje, že Slovensko porušilo pravidlá EÚ týkajúce sa verejného obstarávania tým, že nedalo možnosť, aby sa o zmluvu o poskytnutí právnych služieb týkajúcu sa projektov výstavby diaľnice súťažilo v celej EÚ. Pravidlá EÚ týkajúce sa verejného obstarávania majú za cieľ zabezpečiť spravodlivú súťaž o verejné zákazky v Európe a tým vytvoriť viac obchodných príležitostí pre európske spoločnosti a pritom zabezpečiť čo najlepšie využitie verejných finančných prostriedkov. Nesprávne uplatňovanie pravidiel by mohlo spôsobiť uzavretie trhu a plytvanie verejnými financiami. Komisia poslala Slovensku v októbri 2009 „odôvodnené stanovisko“, v ktorom ho vyzýva, aby zosúladilo svoje právne predpisy s právnymi predpismi EÚ. Keďže Komisia nedostala žiadnu uspokojivú odpoveď, rozhodla, že vec predloží Súdu.

Čo je cieľom predmetných pravidiel EÚ?

Verejné obstarávanie sa týka spôsobu, akým verejné orgány vynakladajú verejné finančné prostriedky. Ide o nákup tovaru akejkoľvek povahy - od kávy, cez počítačové systémy, čističky odpadových vôd, po stavbu lodí či poradenské služby. Celkový objem verejného obstarávania v EÚ predstavuje asi 17 % HDP Únie. Otvorené a transparentné postupy verejných súťaží, ktoré sa vyžadujú v pravidlách EÚ týkajúcich sa verejného obstarávania, by mali viesť k väčšej konkurencii, účinnejšej ochrane proti korupcii a lepším službám a lepšiemu pomeru ceny a kvality pre daňových poplatníkov.

V čom Slovenská republika porušuje tieto pravidlá a ako na občanov a na podniky doliehajú dôsledky tohto porušovania?

V roku 2007 slovenské ministerstvo dopravy predčasne ukončilo zmluvu o službe vo verejnom záujme týkajúcu sa poskytovania poradenstva a právnych služieb, pretože nebolo spokojné s výkonom práce dodávateľa. Niekoľko týždňov po tomto ukončení zmluvy udelilo inému dodávateľovi novú zmluvu o poskytovaní právnych služieb na dobu neurčitú v hodnote 19,6 milióna eur. Slovenská vláda vysvetlila, že musela použiť rokovacie konanie bez zverejnenia, keďže išlo o časovú tieseň a nepredvídateľné okolnosti, t.j. potreba právnych služieb s cieľom napredovať vo výstavbe niekoľkých úsekov diaľnice na Slovensku, ktorá vznikla v dôsledku neuspokojivých služieb predchádzajúceho dodávateľa. Podľa Komisie odôvodnenia poskytnuté Slovenskom na vysvetlenie udelenia zákazky bez dostatočného zverejnenia nie sú prijateľné. Komisia usudzuje, že okolnosti boli predvídateľné a možno ich pripísať verejnému obstarávateľovi.

Komisia sa domnieva, že zúžením prístupu k zákazke obmedzenému počtu spoločností Slovensko zabránilo iným zainteresovaným poskytovateľom služieb využiť možnosť predložiť ponuku. V dôsledku toho nevychádza cena zaplatená za dané služby z úplnej hospodárskej súťaže, čo by bolo na osoh slovenským daňovým poplatníkom.

Viac informácií

Verejné obstarávanie:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

Najaktuálnejšie informácie týkajúce sa konaní o porušení právnych predpisov vo všetkých členských štátoch sú dostupné na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

IP/10/798


Side Bar