Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/811

Bryssel den 24 juni 2010

Dataskydd: Kommissionen begär utökning av den brittiska dataskyddsmyndighetens befogenheter i enlighet med EU:s lagstiftning

Europeiska kommissionen har begärt att Storbritannien ska utöka sin dataskyddsmyndighets befogenheter för att uppfylla kraven i EU:s dataskyddsdirektiv. Kommissionens begäran har formen av ett motiverat yttrande, vilket är det andra stadiet i EU:s överträdelseförfarande. Storbritanniens nationella datalagar har ett flertal begränsningar som resulterar i att invånarna ges ett sämre skydd än vad EU:s regler föreskriver. Storbritannien har nu två månader på sig att meddela kommissionen vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att reglerna i direktivet efterlevs till fullo.

”Dataskyddsmyndigheterna har den mycket viktiga och känsliga uppgiften att skydda den grundläggande rätten till skydd av privatlivet. EU:s regler kräver att dessa myndigheters arbete inte kommer i obalans genom minsta antydan om juridisk oklarhet. Jag kommer att göra allt jag kan för att se till att detta efterlevs”, sa kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”Jag uppmanar Storbritannien att snarast ändra sina regler så att dataskyddsmyndigheten kan utföra sitt arbete utan några som helst oklarheter om vilka regler som ska följas. Att ha en tillsynsmyndighet med otillräckliga befogenheter är som att ha en vakthund men hålla den instängd i källaren.”

Det aktuella fallet rör tillämpningen av 1995 års dataskyddsdirektiv (95/46/EG), både i brittisk lag (i den s.k. Data Protection Act från 1998) och i brittiska domstolar. Kommissionen har i samarbete med brittiska myndigheter löst ett flertal problem men det kvarstår ännu svårigheter. Det rör sig främst om vilka befogenheter som ska innehas av myndigheten Information Commissioner's Office, som arbetar för allmänhetens tillgång till information från offentliga organ och skydd av privatpersoners uppgifter.

  • Myndigheten har inte befogenhet att övervaka huruvida tredjeländers dataskydd är tillräckligt. En sådan bedömning bör göras innan internationella överföringar av personuppgifter äger rum.

  • Myndigheten kan inte utföra stickprovskontroller av personer som använder eller behandlar personuppgifter och har ingen befogenhet att fastställa påföljder efter en kontroll.

Brittiska domstolar kan också neka en person att få sina uppgifter korrigerade eller raderade. Rätten till ersättning för ideell skada när personuppgifter använts felaktigt är också begränsad.

Dessa befogenheter och rättigheter är skyddade enligt EU:s dataskyddsdirektiv och ska också gälla i Storbritannien. I dagens motiverade yttrande uppmanar kommissionen Storbritannien att rätta till dessa och andra tillkortakommanden.

Nästa steg

För mer information om överträdelseförfarandets tre olika steg, se IP/10/798.

Bakgrund

Aktuella uppgifter om överträdelser i allmänhet finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_sv.htm

Ytterligare information

Nyhetssidan för rättsliga och inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar