Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/811

Brussel, 24 juni 2010

Gegevensbescherming: Commissie verzoekt Verenigd Koninkrijk zijn nationale gegevensbeschermingsautoriteit meer bevoegdheid te geven, zoals het EU-recht vereist

De Europese Commissie heeft het Verenigd Koninkrijk verzocht de bevoegdheid van zijn gegevensbeschermingsautoriteit uit te breiden om die in overeenstemming te brengen met de EU-richtlijn inzake gegevensbescherming. Het verzoek van de Commissie is gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies – de tweede fase van een EU-inbreukprocedure. In het Verenigd Koninkrijk worden de nationale regels inzake gegevensbescherming op diverse wijzen uitgehold, waardoor het beschermingsniveau er lager ligt dan het EU-recht voorschrijft. Het Verenigd Koninkrijk moet de Commissie binnen twee maanden laten weten welke maatregelen het heeft genomen om zich volledig te conformeren aan de EU-richtlijn inzake gegevensbescherming.

"Gegevensbeschermingsautoriteiten hebben de uiterst belangrijke en delicate taak om het fundamentele recht op privacy te beschermen. Volgens het EU-recht verdragen de werkzaamheden van gegevensbeschermingsautoriteiten niet de minste rechtsonzekerheid. Ik zal hierop nauwlettend toezien", verklaarde vicevoorzitter Viviane Reding, commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. "Ik dring er bij het Verenigd Koninkrijk op aan zijn voorschriften snel aan te passen, zodat de gegevensbeschermingsautoriteit haar taak kan vervullen zonder dat er enige onduidelijkheid is over de regels. Een toezichthouder met ontoereikende bevoegdheden is zoals een waakhond die in de kelder opgesloten zit."

Het gaat om de omzetting van de richtlijn inzake gegevensbescherming van de EU uit 1995 (Richtlijn 95/46/EG) in het recht van het Verenigd Koninkrijk (de Data Protection Act 1998) en de toepassing ervan door de rechterlijke instanties in het Verenigd Koninkrijk. De Commissie heeft samen met de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk een aantal knelpunten reeds verholpen. Andere problemen wachten nog op een oplossing. Zo zijn de bevoegdheden van de dienst van de Information Commissioner te beperkt:

  • deze kan niet nagaan of de door derde landen geboden gegevensbescherming toereikend is. Die beoordeling moet plaatsvinden voordat persoonsgegevens internationaal worden doorgegeven;

  • deze kan geen steekproefsgewijze controles verrichten bij personen die persoonsgegevens gebruiken of verwerken, en evenmin sancties opleggen na controles.

Voorts kunnen rechters in het Verenigd Koninkrijk personen het recht ontzeggen hun persoonsgegevens te laten corrigeren of wissen. Het recht op vergoeding van morele schade wanneer persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt, is eveneens beperkt.

Die rechten en bevoegdheden worden krachtens de EU-richtlijn inzake gegevensbescherming gewaarborgd en moeten ook in het Verenigd Koninkrijk gelden. Zoals verwoord in het vandaag uitgebrachte met redenen omklede advies, wil de Commissie dat het Verenigd Koninkrijk deze en andere tekortkomingen verhelpt.

Toekomst

Voor meer informatie over de drie fasen van de inbreukprocedure, zie IP/10/798.

Achtergrond

Voor de recentste statistische gegevens over inbreuken in het algemeen, zie:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_nl.htm

Voor meer informatie:

Newsroom Justitie en Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar