Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/811

Brüssel, 24. juuni 2010

Andmekaitse: komisjon nõuab Ühendkuningriigilt vastavalt ELi õigusele riikliku andmekaitseasutuse volituste suurendamist

Euroopa Komisjon nõudis Ühendkuningriigilt riikliku andmekaitseasutuse volituste suurendamist, et need oleksid kooskõlas ELi andmekaitsedirektiiviga. Komisjoni nõue esitatakse põhjendatud arvamuse vormis, mis kujutab endast ELi rikkumismenetluse teist etappi. Ühendkuningriigi riiklike andmekaitse eeskirjade suhtes kehtivad erinevad piirangud, mistõttu on kaitse tase ELi eeskirjadega kehtestatust madalam. Ühendkuningriigil on kaks kuud aega, et teavitada komisjoni meetmetest, mis võeti selleks, et tagada täielik vastavus ELi andmekaitsedirektiiviga.

„Andmekaitseasutustel on oluline ja keeruline ülesanne kaitsta igaühe põhiõigust eraelule. ELi eeskirjade kohaselt ei tohi andmekaitseasutuste tööd mingil juhul mõjutada väiksemgi õigusliku ebaselguse oht. Kavatsen seda põhimõtet rangelt järgida,” ütles Euroopa Liidu õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik ning Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding. „Kutsun Ühendkuningriiki üles eeskirju kiiresti muutma, et andmekaitseasutus saaks oma ülesandeid eeskirju täpselt järgides täita. Ebapiisavate volitustega järelevalveasutus on nagu suukorvistatud valvekoer.”

Juhtum on seotud ELi 1995. aasta andmekaitsedirektiivi (95/46/EÜ) ülevõtmisega Ühendkuningriigi õigusesse (1998. aasta andmekaitseseadus) ja selle kohaldamisega Ühendkuningriigi kohtutes. Komisjon tegi Ühendkuningriigi ametiasutustega mitme probleemi lahendamisel koostööd, kuid paljud küsimused, näiteks andmekaitseasutuse piiratud volitused, on veel lahenduseta:

  • asutusel ei ole õigust kontrollida, kas kolmandate riikide andmekaitse tase on piisav. Sellised hindamised peaksid toimuma enne isikuandmete rahvusvahelist edastamist;

  • asutusel ei ole õigust ka pisteliselt kontrollida isikuandmeid kasutavaid või töötlevaid isikuid ega määrata selliste kontrollide järel karistusi.

Lisaks sellele võivad Ühendkuningriigi kohtud keelduda isikuandmetes esinevate vigade parandamisest või nende kustutamisest. Samuti on piiratud isikute õigust saada hüvitust isikuandmete ebaõigest kasutamisest tuleneva moraalse kahju eest.

Nimetatud volitused ja õigused on tagatud ELi andmekaitsedirektiiviga ning need peavad kehtima ka Ühendkuningriigis. Nagu väljendati tänases põhjendatud arvamuses, soovib komisjon, et Ühendkuningriik kõrvaldaks nii kõnealused kui ka ülejäänud puudused.

Edasised sammud

Täiendavat teavet kolmeastmelise rikkumismenetluse kohta vt IP/10/798.

Taustteave

Üldised jooksvad arvandmed rikkumiste kohta on esitatud veebisaidil:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_et.htm

Lisateave

Justiits- ja siseküsimuste veebisait:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku ning Euroopa Komisjoni asepresidendi Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar