Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/811

Брюксел, 24 юни 2010 г.

Защита на личните данни: Комисията приканва Обединеното кралство да увеличи правомощията на националния си орган за защита на данните в съответствие с правото на ЕС

Европейската комисия поиска от Обединеното кралство да увеличи правомощията на органа си за защита на данните, за да се приведе в съответствие с директивата на ЕС за защита на данните. Искането на Комисията е под формата на обосновано становище – втората стъпка в процедурата на ЕС за нарушение. Националните разпоредби за защита на данните в Обединеното кралство са ограничени в някои аспекти, което води до по-ниски стандарти за защита на данните от изискваните според правилата на ЕС. Понастоящем Обединеното кралство разполага с два месеца, за да информира Комисията какви мерки е предприело за съобразяване с директивата на ЕС за защита на данните.

Органите за защита на данните имат важната и деликатна задача да защитават основното право на неприкосновеност на личния живот. Правилата на ЕС изискват работата на органите за защита на данните да не се подронва и от най-малкото съмнение за правна несигурност. Ще следя строго това правило да се спазва“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството. Призовавам Обединеното кралство да промени своевременно своите разпоредби, така че органът за защита на данните да може да изпълнява задълженията си при абсолютна яснота по отношение на правилата. Да имаш контролна институция с недостатъчни правомощия е все едно да държиш кучето си пазач завързано в мазата.“

Случаят засяга прилагането на Директивата за защита на данните (95/46/ЕО) както по отношение на транспонирането ѝ в правото на Обединеното кралство (Закона за защита на данните от 1998 г.), така и по отношение на прилагането ѝ от съдилищата на тази държава. Комисията и властите на Обединеното кралство работиха заедно за разрешаването на редица проблеми, но няколко въпроси остават открити, като ограниченията в правомощията на Службата на комисаря за информацията:

  • службата няма право да проверява дали защитата на данните в трети държави е адекватна. Тази оценка трябва да се направи преди международно предаване на лична информация;

  • службата не може също да извършва случайни проверки на лица, използващи или обработващи лични данни, нито да налага наказания след подобни проверки.

Освен това съдилищата в Обединеното кралство могат да откажат правото за поправка или заличаване на лични данни. Правото на обезщетение за морални вреди, претърпени от нецелесъобразно използване на лична информация, също е ограничено.

Тези права и правомощия са защитени от директивата на ЕС за защита на данните и трябва също да се прилагат в Обединеното кралство. Както бе обяснено в днешното обосновано становище, Комисията желае Обединеното кралство да отстрани тези и други недостатъци.

Следващи етапи

За повече информация относно триетапната процедура за нарушение, вж. IP/10/798.

История на досието

Актуални статистически данни за нарушенията като цяло са достъпни на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

За повече информация:

Новини по въпроси, свързани с правосъдието и вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Страница на Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar