Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/80

V Bruseli 28. januára 2010

Voľný pohyb kapitálu: Komisia žiada Slovensko, aby odstránilo investičné obmedzenia zákonných dôchodkových fondov

Európska komisia sa rozhodla formálne požiadať Slovensko o odstránenie niektorých investičných obmedzení zákonných dôchodkových fondov, ktoré z pohľadu Komisie predstavujú porušenie článku 63 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorým sa zakazujú obmedzenia voľného pohybu kapitálu. Táto formálna žiadosť má podobu doplňujúceho „odôvodneného stanoviska“, ktoré je druhou fázou konania o porušení právnych predpisov ustanoveného v článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ak Komisia do dvoch mesiacov nedostane uspokojivú odpoveď, môže túto vec predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie.

Slovensko v odpovedi na list s odôvodneným stanoviskom z 26. júna 2008 adresovaný slovenským orgánom Komisii oznámilo, že zákon č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení sa zmení a doplní s cieľom odstrániť všetky prekážky brániace voľnému pohybu kapitálu.

S pohľadu Komisie však článok 82 ods. 5 zákona č. 43/2004 (v zmenenom a doplnenom znení) stále predstavuje problém kompatibility s právom EÚ, pretože dáva Národnej banke Slovenska právomoc povoliť dôchodkovému fondu, aby investoval svoje aktíva až do 50 % ich čistej hodnoty iba do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom, ktorý patrí do eurozóny. To však slovenským orgánom umožňuje aj naďalej diskriminovať investície do cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom, ktorý nepatrí do eurozóny, alebo treťou krajinou, a tým ďalej zvyšovať obavy týkajúce sa kompatibility tohto článku so zásadou voľného pohybu kapitálu uvedenou v článku 63 ZFEÚ.

Vysvetlenie, ktoré poskytli slovenské orgány a podľa ktorého sa toto ustanovenie zameriava na obmedzenie úverových a devízových rizík, nie je podľa názoru Komisie relevantné.

V článku 82 ods. 5 zákona sa povoľuje udelenie výnimky zo všeobecnej zásady obozretného investovania ustanovenej v článku 82 ods. 4, ktorej inak podliehajú všetky investície dôchodkových fondov. Ide najmä o investície do finančných nástrojov členského štátu mimo eurozóny, na ktoré sa aj naďalej vzťahuje absolútny strop na úrovni 20 % stanovený v ods. 4, pričom dôchodkový fond nemôže nikdy investovať od 20 % do 50 % hodnoty svojich aktív do finančných nástrojov jediného členského štátu mimo eurozóny. Komisia v tejto súvislosti nevidí nijakú prvoradú zásadu verejného záujmu, ktorou by sa mohla zdôvodniť takáto diskriminácia. Hoci by obmedzenie úverového a devízového rizika dôchodkových fondov mohlo pravdepodobne predstavovať relevantnú zásadu verejného záujmu, článok 82 ods. 5 novely zákona nie je však na dosiahnutie tohto cieľa ani vhodný ani primeraný.

Obmedzovanie investícií na nástroje vydané alebo zaručené členskými štátmi eurozóny nepredstavuje vhodný nástroj na obmedzenie úverových rizík a skutočnosť, že štát, ktorý vydáva finančný nástroj alebo zaň ručí, nie je z eurozóny, nevylučuje platobnú schopnosť dlžníka. Pretože sa tým môže zabrániť, aby sa investovalo do nástrojov vydaných alebo zaručených úveruschopnými orgánmi, nejde o primeraný nástroj ani so zreteľom na obmedzenie úverových rizík. Okrem toho ani kritérium súvisiace so sídlom nie je vhodným, a preto ani primeraným nástrojom na ochranu investora proti devízovým rizikám, pretože sídlo emitenta alebo garanta finančného nástroja nie je v tomto ohľade relevantné, keďže nezaručuje, že finančný nástroj je denominovaný v mene, v ktorej sú vyjadrené záväzky investora.

Najnovšie informácie o konaní vo veci porušenia právnych predpisov, ktoré sa týkajú všetkých členských štátov, možno nájsť na:

http://ec.europa.eu/community_law/index_sk.htm


Side Bar