Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT PT EL CS ET HU PL

IP/10/807

Bruselj, 24. junija 2010

Železniške storitve: Komisija sprožila pravni postopek proti 13 državam članicam, ker niso v celoti izvedle prvega železniškega paketa

Evropska komisija se je danes odločila, da proti 13 državam članicam sproži postopek na Sodišču Evropske unije, ker niso pravilno izvedle različnih delov osnovne zakonodaje EU o odpiranju trga železniških storitev konkurenci, imenovane tudi „prvi železniški paket“ (Direktiva 91/440/EGS, kot je bila spremenjena, in Direktiva 2001/14/ES). Avstrija, Češka, Nemčija, Grčija, Francija, Madžarska, Irska, Italija, Luksemburg, Poljska, Portugalska, Slovenija in Španija še niso rešile pomembnih vprašanj v zvezi z odprtjem železniških trgov konkurenci. Države članice bi morale ti direktivi izvesti do 15. marca 2003. Zaradi neizvajanja teh ukrepov za liberalizacijo železniškega trga so prevozniki v železniškem prometu prikrajšani za možnost opravljanja storitev v drugih državah članicah, uporabniki železnic pa so prikrajšani za večjo izbiro konkurenčnih železniških storitev.

Predpisi EU

Glavni cilj direktiv prvega železniškega paketa je ustvariti podlago za odpiranje trga in konkurenco na področju železniških storitev. Določbe prvega železniškega paketa so zlasti usmerjene v zagotavljanje neodvisnosti upravljavca infrastrukture od prevoznika v železniškem prometu, nediskriminacijsko zaračunavanje uporabnin za železniški dostop in določitev regulatornega organa za odpravljanje ovir za konkurenco pri dostopu do železniške infrastrukture.

Težave

Po podrobnih poizvedbah o izvajanju direktiv v vsaki državi članici je Komisija junija 2008 sprožila postopek za ugotavljanje kršitev zoper 24 držav članic. Potem ko so nekatere države članice v svoje nacionalne zakonodaje uvedle spremembe, da bi v različnih zadevah zagotovile skladnost z zakonodajo EU, je Komisija 21 državam članicam oktobra 2009 poslala obrazloženo mnenje o preostalih kršitvah. Komisija je preučila odgovore držav članic na obrazložena mnenja in se odločila, da proti 13 državam članicam, ki še vedno ne izvajajo ustrezno predpisov EU, sproži postopek na Evropskem sodišču. Kar zadeva ostale države članice, ki jim je Komisija poslala obrazložena mnenja, še vedno potekajo pojasnjevanja, da bi se ugotovilo, ali je potrebna predložitev zadeve Sodišču.

Države članice, proti katerim je bil sprožen postopek na Sodišču, zadevno zakonodajo EU kršijo na različne načine; po mnenju Komisije najpogosteje ni zagotovljena ustrezna neodvisnost upravljavca železniške infrastrukture zaradi neustreznega izvajanja določb o zaračunavanju uporabnin za železniški dostop in/ali zaradi tega, ker ni bil vzpostavljen neodvisen regulatorni organ.

Konkretne posledice nepravilnega izvajanja

Zaradi nepravilnega izvajanja direktiv iz prvega železniškega paketa je dostop do trga oviran, preglednost pogojev za dostop pa pomanjkljiva. To preprečuje vzpostavitev polno delujočega enotnega trga železniških storitev v Evropi. Neenaki konkurenčni pogoji za dostop do infrastrukture lahko izhajajo iz situacije, v kateri upravljavec infrastrukture, pristojen za določanje uporabnin za železniški dostop in dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti, ni dovolj neodvisen od podjetij, ki zagotavljajo železniške storitve. Predpisi EU o uporabninah za železniški dostop so namenjeni spodbujanju optimalne uporabe železniške infrastrukture. Nepravilno izvajanje lahko privede do uporabnin za dostop, ki so previsoke in zato izključujejo potencialne upravljavce, ki bi sicer lahko krili stroške, določene na ravni neposrednih stroškov zagotavljanja določene storitve (minimalni stroški, ki jih določa zakonodaja EU). Privede lahko tudi do neupravičene diskriminacije med železnicami, ki delujejo v različnih tržnih segmentih.

Močni in neodvisni železniški regulativni organi, ki imajo pristojnost za sprejemanje učinkovitih odločitev o dostopu do trga in o vprašanjih zaračunavanja uporabnin, so ključni tudi za vzpostavitev poštenih in nediskriminacijskih pogojev na trgu.


Side Bar