Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS ET HU SL

IP/10/807

Bruksela, 24 czerwca 2010 r.

Usługi kolejowe: kroki prawne podjęte przez Komisję wobec 13 państw członkowskich w związku z niepełnym wdrożeniem przepisów dotyczących przewozów kolejowych

Komisja Europejska postanowiła dziś wnieść do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi przeciwko 13 państwom członkowskim, które nie dokonały odpowiedniego wdrożenia różnych części podstawowych przepisów unijnych dotyczących otwarcia unijnego rynku przewozów kolejowych na konkurencję, czyli tzw. „pierwszego pakietu kolejowego”(dyrektywa 91/440/EWG ze zmianami oraz dyrektywa 2001/14/WE). W dalszym ciągu rozwiązania wymagają istotne problemy, które utrudniają swobodną konkurencję w takich krajach jak Austria, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowenia, Węgry i Włochy. Państwa członkowskie miały wdrożyć wspomniane dyrektywy do dnia 15 marca 2003 r. Niewdrożenie tych środków, służących liberalizacji rynku kolejowego, pozbawia operatorów kolejowych możliwości oferowania usług w innych państwach członkowskich, a klientów szansy na korzystanie z większego wyboru konkurencyjnych usług kolejowych.

Przepisy UE

Głównym celem dyrektyw składających się na pierwszy pakiet kolejowy jest stworzenie podstaw dla otwarcia rynku i konkurencji w sektorze usług kolejowych. Przepisy pierwszego pakietu kolejowego służą w szczególności zapewnieniu niezależności podmiotów zarządzających infrastrukturą od przedsiębiorstw kolejowych oraz niedyskryminujących opłat za dostęp do infrastruktury. Ich celem jest również ustanowienie organów regulacyjnych, które miałyby być odpowiedzialne za likwidowanie barier w dostępie do infrastruktury kolejowej.

Problemy

Po szczegółowym zbadaniu kwestii wdrożenia przepisów we wszystkich państwach członkowskich, w czerwcu 2008 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec 24 spośród nich. W następstwie zmian, jakich dokonała w swoich przepisach część państw członkowskich w celu zapewnienia zgodności z prawodawstwem unijnym, w październiku 2009 r. Komisja skierowała do pozostałych 21 krajów uzasadnione opinie dotyczące pozostałych naruszeń przepisów. Komisja zbadała następnie odpowiedzi udzielone przez państwa członkowskie i postanowiła ostatecznie skierować do Trybunału Sprawiedliwości skargi wobec 13 krajów, które nadal nie dokonały odpowiedniego wdrożenia przepisów unijnych. Jeśli chodzi o pozostałe kraje, do których Komisja skierowała wcześniej uzasadnione opinie, ciągle trwają analizy mające określić, czy konieczne jest skierowanie spraw do Trybunału.

Skargi skierowane do Trybunału wobec państw członkowskich dotyczą różnego rodzaju naruszeń, zdaniem Komisji, najczęściej chodzi o niedostateczne zapewnienie niezależności podmiotów zarządzających infrastrukturą, nieodpowiednie wdrożenie przepisów dotyczących opłat za dostęp do infrastruktury oraz brak ustanowienia niezależnego organu regulacyjnego.

Praktyczne skutki niewłaściwego wdrożenia przepisów

Niewłaściwe wdrożenie dyrektyw pierwszego pakietu kolejowego prowadzi do utrudnień w dostępie do rynku i braku przejrzystych warunków takiego dostępu. Uniemożliwia to powstanie w pełni funkcjonującego jednolitego rynku usług kolejowych w Europie. Niesprawiedliwe warunki konkurencji pod względem dostępu do infrastruktury mogą wynikać z faktu, że zarządzający nią podmiot, który jest odpowiedzialny za przydzielanie zdolności przepustowej sieci kolejowej oraz ustalanie opłat za dostęp do niej, nie jest w wystarczającym stopniu niezależny od jednostek, które oferują usługi kolejowe. Przepisy unijne dotyczące opłat za dostęp do infrastruktury mają zapewnić, by była ona wykorzystywana w sposób optymalny. Niewłaściwe wdrożenie przepisów może oznaczać zawyżone opłaty, które będą zniechęcać potencjalnych operatorów, choć byliby oni w stanie uiszczać opłaty odpowiadające kosztom bezpośrednim wynikającym ze świadczenia danej usługi (minimalna opłata wymagana zgodnie z przepisami UE). Może to również prowadzić do nieuzasadnionej dyskryminacji przedsiębiorstw kolejowych działających w poszczególnych segmentach rynku.

Równie istotną rolę w zapewnieniu sprawiedliwych i niedyskryminujących warunków dostępu do rynku odgrywają silne i niezależne organy regulacyjne, posiadające uprawnienia do podejmowania wiążących decyzji w sprawie dostępu do rynku i opłat za korzystanie z infrastruktury.


Side Bar