Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS HU PL SL

IP/10/807

Brüssel, 24. juuni 2010

Raudteeteenused: Komisjon võtab õiguslikke meetmeid nende 13 liikmesriigi suhtes, kes ei ole suutnud esimest raudteepaketti täielikult rakendada

Euroopa Komisjon tegi täna otsuse kaevata 13 liikmesriiki Euroopa Kohtusse, kuna nad ei ole korralikult rakendanud raudteeturu konkurentsile avamist käsitlevate põhiliste ELi õigusnormide ehk nn esimese raudteepaketi mitmeid eri osi (direktiivi 91/440/EMÜ muudetud versioon ja direktiiv 2001/14/EÜ). Austria, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari pole ikka veel leidnud lahendust mitmele olulisele küsimusele seoses raudteeturu avamisega konkurentsile. Liikmesriigid pidid rakendama kõnealused direktiivid 15. märtsiks 2003. Selliste turu liberaliseerimise meetmete rakendamata jätmisega võetakse raudteeveo-ettevõtjatelt võimalus pakkuda teenuseid teistes liikmesriikides ja raudteeteenuste tarbijad jäetakse ilma võimalusest valida suurema hulga konkurentsivõimeliste raudteeteenuste vahel.

ELi eeskirjad

Esimese raudteepaketi direktiivide põhieesmärk on panna alus raudteeteenuste turu avamisele ja sealsele konkurentsile. Paketi sätetega püütakse eelkõige tagada raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate sõltumatus raudteeveo-ettevõtjatest, kehtestada mittediskrimineerivad kasutustasud ja luua reguleeriv asutus, kelle ülesanne on tegelda raudteeinfrastruktuurile juurdepääsuga seotud konkurentsi takistavate asjaoludega.

Probleemid

Pärast üksikasjalikke uuringuid kõnealuste õigusaktide rakendamise kohta kõikides liikmesriikides algatas komisjon 2008. aasta juunis rikkumismenetluse 24 liikmesriigi suhtes. Pärast seda, kui mitmed liikmesriigid muutsid oma siseriiklikke õigusakte mitmes küsimuses ja viisid need vastavusse ELi õigusaktidega, saatis komisjon 2009. aasta oktoobris 21 liikmesriigile põhjendatud arvamuse seoses säilinud vajakajäämistega. Komisjon analüüsis liikmesriikide vastuseid põhjendatud arvamusele ja otsustas anda Euroopa Kohtusse 13 liikmesriiki, kes senini ei ole ELi eeskirju nõuetekohaselt rakendanud. Ülejäänud liikmesriikide puhul, kellele komisjon saatis põhjendatud arvamuse, asjaolusid alles täpsustatakse ja selgitatakse välja, kas kohtu poole on vaja pöörduda.

Komisjoni arvates on kohtule menetlemiseks antud juhtudel tegemist asjakohaste ELi õigusaktide erinevate rikkumistega liikmesriikides, enamasti aga sellega, et raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale ei ole tagatud piisavat sõltumatust, raudteele juurdepääsu tasude kehtestamist käsitlevaid sätteid ei ole nõuetekohaselt rakendatud ega ole suudetud luua sõltumatut reguleerivat asutust.

Ebaõige rakendamise tegelik mõju

Esimese raudteepaketi direktiivide ebaõige rakendamise tõttu on turulepääs takistatud ja juurdepääsutingimused ei ole läbipaistvad. Niiviisi ei ole võimalik tagada ühtse raudteeteenuste turu täielikku toimimist Euroopas. Olukord, kus kasutustasude kindlaksmääramise ja raudteevõrgu läbilaskevõime jaotamise eest vastutav infrastruktuuri-ettevõtja ei ole piisavalt sõltumatu raudteeteenuseid endid osutavatest üksustest, võib põhjustada ebaausa konkurentsi infrastruktuurile juurdepääsemisel. Raudteele juurdepääsu tasusid käsitlevate ELi eeskirjade eesmärk on muuta raudteeinfrastruktuuri kasutamine optimaalsemaks. Õigusaktide ebaõige rakendamisega võivad aga kaasneda liiga kõrged juurdepääsutasud, mistõttu võivad mängust välja jääda need potentsiaalsed ettevõtjad, kes oleksid suutnud maksta konkreetse teenuse osutamisega kaasnevatel otsestel kuludel põhinevaid tasusid (ELi õigusaktidega nõutav miinimumtasu). Samuti võib tagajärjeks olla eri turusegmentides tegutsevate raudteede põhjendamatu diskrimineerimine.

Õiglaste ja mittediskrimineerivate turutingimuste loomisel on oluline roll ka tugevatel ja sõltumatutel raudteesektori reguleerivatel asutustel, kel on voli teha tulemuslikke otsuseid turulepääsu ja tasude kehtestamise küsimustes.


Side Bar