Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL ET HU PL SL

IP/10/807

V Bruselu dne 24. června 2010

Železniční doprava: Komise podniká právní kroky proti 13 členským státům kvůli nedostatečnému provedení prvního železničního balíčku

Evropská komise dnes rozhodla, že zažaluje 13 členských států u Soudního dvora Evropské unie z důvodu nesprávného provedení různých částí základní legislativy EU týkající se otevírání trhu železniční dopravy EU hospodářské soutěži, tzv. „prvního železničního balíčku“ (směrnice 91/440/EHS, ve znění pozdějších předpisů, a směrnice 2001/14/ES). V Rakousku, České republice, Německu, Řecku, Francii, Maďarsku, Irsku, Itálii, Lucembursku, Polsku, Portugalsku, ve Slovinsku a Španělsku zůstávají nevyřešeny důležité otázky v souvislosti s otevřením železničních trhů hospodářské soutěži. Členské státy měly tyto směrnice provést do 15. března 2003. Neprovedení těchto opatření na liberalizaci trhu železniční dopravy připravuje provozovatele železnic o příležitost nabízet služby v ostatních členských státech a zákazníky železničních společností o větší nabídku konkurenčních železničních služeb.

Předpisy EU

Hlavním cílem směrnic prvního železničního balíčku je vytvoření předpokladů pro otevírání trhu a hospodářskou soutěž v železniční dopravě. Cílem ustanovení prvního železničního balíčku je zejména zajistit nezávislost provozovatele infrastruktury na železničních podnicích, nediskriminační zpoplatnění přístupu k infrastruktuře a zřízení regulačního subjektu k řešení překážek bránících hospodářské soutěži v oblasti přístupu k železniční infrastruktuře.

Problémy

Po podrobném šetření týkajícím se provádění směrnic ve všech členských státech Komise v červnu 2008 zahájila řízení pro porušení práva proti 24 členským státům. Poté, co některé členské státy do svého vnitrostátního práva zavedly v řadě oblastí změny k zajištění souladu s předpisy EU, Komise v říjnu 2009 zaslala 21 členským státům odůvodněná stanoviska ke zbývajícím případům porušení práva. Po analýze odpovědí členských států na odůvodněná stanoviska Komise rozhodla předložit Soudnímu dvoru případy proti 13 členským státům, které stále řádně neprovádějí právní předpisy EU. U ostatních členských států, kterým Komise zaslala odůvodněná stanoviska, stále není jasné, zda bude nutné věc předložit Soudnímu dvoru.

Dle názoru Komise porušují členské státy, jejichž případy byly předloženy Soudnímu dvoru, příslušné právní předpisy EU různými způsoby, nejčastěji však tím, že dostatečně nezajišťují nezávislost provozovatele železniční infrastruktury, že nejsou odpovídajícím způsobem provedena ustanovení týkající se zpoplatnění přístupu k infrastruktuře a/nebo že nebyl zřízen nezávislý regulační subjekt.

Praktické důsledky nesprávného provedení směrnic

Nesprávné provedení směrnic prvního železničního balíčku vede k překážkám v přístupu na trh a k nedostatečné průhlednosti přístupových podmínek. To brání vzniku plně fungujícího jednotného trhu železniční dopravy v Evropě. Nespravedlivé podmínky hospodářské soutěže v přístupu k infrastruktuře mohou být způsobeny tím, že provozovatel infrastruktury, který je odpovědný za stanovení poplatků za přístup k infrastruktuře a přidělení kapacity sítě, není dostatečně nezávislý na subjektech, které samy provozují železniční dopravu. Cílem předpisů EU týkajících se poplatků za přístup k infrastruktuře je podpora optimálního využití železniční infrastruktury. Nesprávné provedení předpisů může vést k poplatkům za přístup, které jsou příliš vysoké, a vylučují tak možné provozovatele, kteří by byli schopni nést poplatky stanovené na úrovni přímých nákladů vyplývajících z provozování konkrétní služby (minimální poplatek podle právních předpisů EU). Může také vést k neodůvodněné diskriminaci železničních podniků na různých segmentech trhu.

Nezbytným předpokladem pro zavedení spravedlivých a nediskriminačních tržních podmínek jsou také silné a nezávislé regulační subjekty železnic, které mají pravomoc přijmout účinná rozhodnutí o přístupu na trh a stanovení poplatků.


Side Bar