Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10/806

V Bruseli 24. júna 2010

Telekomunikácie: Komisia víta nové slovenské pravidlá týkajúce sa nezávislosti telekomunikačného regulačného orgánu a končí právny postup

Európska komisia privítala zmeny slovenských právnych predpisov, ktoré zaručujú nezávislosť národného telekomunikačného regulačného orgánu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚSR), a uzavrela konanie proti Slovensku vo veci porušenia právnych predpisov, ktoré začala v máji 2009 (pozri IP/09/775). Komisia je presvedčená, že slovenské právne predpisy teraz rešpektujú požiadavku práva EÚ, aby vedenie národného telekomunikačného regulačného orgánu bolo možné odvolať len za veľmi obmedzených okolností. Takáto nezávislosť je potrebná, aby regulačný orgán mohol objektívne posudzovať a prijímať nestranné rozhodnutia.

Podľa telekomunikačných pravidiel EÚ národné orgány môžu odvolať šéfov svojich telekomunikačných regulačných orgánov len za veľmi obmedzených okolností (napríklad v dôsledku dlhodobého ochorenia, ktoré im znemožňuje vykonávať ich funkciu, v prípade odsúdenia za trestný čin a pod.). Tieto obmedzenia zabezpečujú nezávislosť a nestrannosť regulačných orgánov, a tým pomáhajú zaistiť stabilitu národného telekomunikačného trhu.

Komisiu znepokojovalo, že na Slovensku mal parlament a vláda priveľmi voľnú ruku pri odvolávaní šéfa národného telekomunikačného regulačného orgánu alebo jeho zástupcu. Tieto obavy vznikli v decembri 2008, keď slovenský parlament odvolal predsedu TÚSR pred koncom jeho funkčného obdobia. Dôsledkom bolo konanie proti Slovensku vo veci porušenia právnych predpisov, ktoré Komisia začala v máji 2009 odoslaním formálneho oznámenia (pozri IP/09/775).

Po doručení formálneho oznámenia Komisie sa Slovensko podujalo na úpravu legislatívy v súlade s telekomunikačnými pravidlami EÚ. Slovenský parlament prijal príslušné úpravy slovenského zákona o elektronickej komunikácii vo februári 2010 a tieto zmeny nadobudli účinnosť v apríli 2010. Zmeny a doplnenia zaručujú, že vedenie TÚSR možno odvolať len za veľmi obmedzených okolností, napríklad ak vykonávajú funkciu v nejakej politickej strane alebo hnutí, prípadne v inej verejnej inštitúcii, ak sa zamestnajú u prevádzkovateľa alebo poskytovateľa služieb telekomunikačnej siete, ak sú odsúdení za trestný čin alebo ak nevykonávajú svoje povinnosti najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Komisia sa preto rozhodla toto konanie vo veci porušenia právnych predpisov uzavrieť.

Kontext

Pôvodné pravidlá o nezávislosti národných regulačných orgánov sa datujú od roku 2002. Tieto pravidlá v roku 2009 aktualizoval a posilnil telekomunikačný balík EÚ. V aktualizovaných pravidlách sa od členských štátov požaduje, aby vylúčili akýkoľvek politický vplyv na bežnú činnosť národných regulačných orgánov a zaistili ďalšiu ochranu ich vedenia pred svojvoľným prepúšťaním.

V roku 2006 Komisia začala proti Slovensku osobitné konanie vo veci porušenia právnych predpisov týkajúce sa nezávislosti jeho telekomunikačného regulačného orgánu. V tom čase krajina nerešpektovala pravidlá EÚ, ktorými sa od členských štátov vyžaduje, aby oddelili verejné orgány dozerajúce na prevádzkovateľov telekomunikačných sietí od poskytovateľov týchto služieb (známe aj ako „štrukturálne oddelenie“). Slovensko v tomto ohľade dosiahlo súlad s pravidlami EÚ a konanie vo veci porušenia právnych predpisov sa uzavrelo v januári 2008.

Komisia otvorila niekoľko ďalších prípadov týkajúcich sa nezávislosti národných regulačných orgánov (Rumunsko IP/10/519 a IP/09/165, Slovinsko IP/10/321) alebo účinného štrukturálneho oddelenia (Rumunsko IP/09/1624, Litva IP/09/1040, Lotyšsko IP/09/569 a IP/10/321). Tieto prípady sú ešte otvorené.

Podrobný prehľad o konaniach vo veci porušenia právnych predpisov v oblasti telekomunikácií je k dispozícii na tejto webovej stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar