Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/773

Bryssel 22. kesäkuuta 2010

Uusi tutkimus paljastaa yhä useampien pinnistelevän saadakseen tulonsa riittämään

Joka kuudes eurooppalainen ilmoittaa joutuvansa jatkuvasti pinnistelemään saadakseen kotitalouden laskut maksettua, ja kolme neljästä katsoo, että köyhyys omassa maassa on lisääntynyt kuluneen vuoden aikana. Nämä ovat kriisin sosiaalisia vaikutuksia koskevan uuden Eurobarometri-kyselyn keskeiset tulokset. EU:n komission tänään esittelemä kysely tehtiin toukokuussa 2010, puolivälissä Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuotta 2010. Tätä ennen, 17. kesäkuuta, EU-johtajat sitoutuivat estämään 20 miljoonan eurooppalaisen köyhtymisen ja sosiaalisen syrjäytymisen ensi vuosikymmenen aikana.

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaavan komissaarin László Andorin mukaan ”kyselyn tulokset vahvistavat, että köyhyys on tärkeä kysymys EU:ssa ja että nykyinen taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne pahentavat asiaa entisestään. Kriisi vaatii veronsa ja merkittävällä osalla eurooppalaisista on tänä päivänä vaikeuksia saada tulonsa riittämään”, Andor totesi ja lisäsi, että ”EU:n uusi strategia seuraavalle vuosikymmenelle eli Eurooppa 2020 ‑strategia ja sille asetettu tavoite estää vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 miljoonan eurooppalaisen köyhtyminen viestivät voimakkaasti kaikkien maiden aidosta sitoutumisesta tavoitella näkyviä tuloksia, joilla luodaan oikeudenmukaisempi ja osallisuutta edistävämpi Eurooppa”.

Kaiken kaikkiaan EU-kansalaiset katsovat, että köyhyys on lisääntynyt kyselyä edeltävän vuoden aikana kaikilla tasoilla: kuusi kymmenestä katsoo, että köyhyys on lisääntynyt omalla paikallisella alueella, kolme neljästä on sitä mieltä, että köyhyys on lisääntynyt omassa maassa ja 60 prosenttia, että köyhyys on lisääntynyt koko EU:n alueella.

Kriisi ja säästötoimenpiteiden tarve näkyvät ihmisten käsityksissä köyhyydestä. Kreikassa jopa 85 prosenttia vastaajista katsoo, että köyhyys on lisääntynyt heidän maassaan. Samaa mieltä oman maansa suhteen on 83 prosenttia ranskalaisista, 82 prosenttia bulgarialaisista, 77 prosenttia romanialaisista ja 75 prosenttia italialaisista. Joissakin maissa ihmiset odottavan tilanteen vaikeutuvan entisestään. Esimerkiksi seitsemän kymmenestä romanialaisesta ja kreikkalaisesta olettaa kotitaloutensa rahatilanteen huononevan. Joissakin maissa taas näkemykset ovat myönteisempiä. Esimerkiksi latvialaisista kotitaloutensa rahatilanteen olettaa huononevan 23 prosenttia (osuus oli 65 % heinäkuussa 2009), liettualaisista 32 prosenttia (58 % heinäkuussa 2009) ja unkarilaisista 20 prosenttia (48 % heinäkuussa 2009). Nyt entistä harvemmat vastaajat Latviassa, Puolassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Belgiassa ja Suomessa olettavat pysyvänsä työttöminä, jos menettävät nykyisen työpaikkansa.

Merkittävä osa EU-kansalaisista ilmoittaa olevansa rahavaikeuksissa

Kuudesosa eurooppalaisista ilmoitti, ettei heidän kotitaloudellaan ole ollut rahaa maksaa tavanomaisia laskuja tai ostaa ruokaa tai muita päivittäistavaroita vähintään kerran edellisen vuoden aikana, ja 20 prosentilla oli vaikeuksia suoriutua kotitalouden laskuista ja luotoista kyselyn tekoaikaan (toukokuussa 2010).

Rahatilanteensa kanssa pinnistelee jatkuvasti 15 prosenttia eurooppalaisista, joidenkin laskujen ja luottojen maksamisen kanssa on myöhässä 3 prosenttia ja todellisissa rahaongelmissa ja myöhässä useiden tällaisten maksujen maksamisessa on 2 prosenttia eurooppalaisista.

Noin 30 prosenttia kansalaisista katsoo terveydenhoitokuluista suoriutumisen vaikeutuneen

Kolme kymmenestä eurooppalaisesta ilmoitti, että viimeisen kuuden kuukauden aikana heidän tai heidän sukulaistensa terveydenhoidon, lastenhoidon tai pitkäaikaishoidon kuluista selviytyminen oli tullut vaikeammaksi: 11 prosenttia katsoi, että se oli tullut ”paljon vaikeammaksi”, ja 18 prosenttia, että se oli tullut ”jossain määrin vaikeammaksi”.

Yksi kuudesta eurooppalaisesta ei ole kovinkaan tai ei lainkaan luottavainen työpaikkansa säilymiseen

Samoin kuin maaliskuussa 2010 työssäkäyvistä vastaajista 18 prosenttia ilmoittaa, ettei ole kovinkaan tai ei lainkaan luottavainen sen suhteen, että pystyy säilyttämään nykyisen työpaikkansa seuraavien 12 kuukauden ajan, ja 49 prosenttia katsoo, että uuden työpaikan löytyminen kuuden kuukauden kuluessa nykyisen työpaikan menettämisen jälkeen olisi melko epätodennäköistä tai erittäin epätodennäköistä.

Näkemykset kriisin vaikutuksista tuleviin eläke-etuuksiin

Ennakoitujen tulojen suhteen 73 prosenttia EU-kansalaisista joko nimenomaisesti pitää todennäköisenä pienempiä eläke-etuuksia tai katsoo joutuvansa lykkäämään eläkkeelle jäämistään tai säästämään rahaa vanhuuden varalle. Samalla 20 prosenttia heistä on hyvin huolestuneita siitä, että iäkkäinä heidän tulonsa ovat riittämättömät kunnolliseen elämään, ja 34 prosenttia on melko huolestuneita tällaisista tulevaisuudennäkymistä. Valtaosa vastaajista 17 jäsenvaltiossa on hyvin tai melko huolestunut siitä, että vanhuusaikana tulot eivät ole riittävät ihmisarvon mukaiseen elämään.

Tausta

Kansalaisten näkemyksiä syksyllä 2008 puhjenneen kriisin sosiaalisista vaikutuksista on seurattu säännöllisesti kesäkuusta 2009 lähtien erityisesti tähän tarkoitukseen laadituilla Eurobarometri-kyselyillä. Kyselyjen tavoitteena on mitata näkemyksiä köyhyyden esiintymisestä, kotitalouksien rahavaikeuksien asteesta, muutoksista terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden kohtuuhintaisuudessa sekä ihmisten käsityksiä rahatilanteestaan iäkkäinä.

Viimeisimmässä kyselyssä haastateltiin 25 600 kansalaista eri jäsenvaltioista pääasiassa puhelimitse 18.–22. toukokuuta 2010. Vastaajat valittiin satunnaisotannalla, minkä jälkeen tehtiin painotus tiedossa olevien väestöllisten erojen korjaamiseksi.

Koska tiedot, joihin EU:n tavoite köyhyyden vähentämiseksi perustuu, ovat saatavilla vasta noin 2 vuoden viipeellä, kyselyillä ihmisten näkemyksistä köyhyydestä saadaan kuukauden viipeellä nopeita viitteitä siitä, miten köyhyys ja syrjäytyminen todennäköisesti kehittyvät.

Lisätiedot

Memo/10/268

Eurobarometri-kysely :http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_289_en.pdf

Köyhyyden torjunnan teemavuosi : www.2010againstpoverty.eu


Side Bar