Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/768

Bryssel den 21 juni 2010

Erasmus: rekordmånga studenter får stöd från EU för att studera eller praktisera utomlands

Fler studenter än någonsin tidigare åkte 2008/09 utomlands för studier och företagspraktik med EU-stöd genom Erasmusprogrammet. Enligt nya uppgifter som offentliggörs i dag fick nästan 200 000 högskolestudenter bidrag för att studera eller praktisera utomlands. Det är en ökning på sammanlagt 8,7 % jämfört med det föregående läsåret och innebär att mer än två miljoner unga européer har fått Erasmusstipendium sedan programmet grundades 1987. Mest ökade antalet studenter som gör praktik hos företag – med mer är 50 % jämfört med det föregående året. Förra året åkte dessutom 36 000 högskoleanställda utomlands för att undervisa eller fortbilda sig i ett av de 31 europeiska länder som deltar i Erasmusprogrammet.

– Allt fler unga européer utnyttjar möjligheten att lägga en del av sina studier i utlandet. Om man frågar dem som nu tillhör ”Erasmusgenerationen” kommer de att tala om att denna erfarenhet har bidragit till deras akademiska och personliga utveckling och hjälpt dem att få jobb efter studierna. Med det nya initiativet Unga på väg vill vi utvidga denna europeiska framgångssaga och ge alla unga samma möjlighet, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Under läsåret 2008/09 åkte totalt 198 600 studenter till ett av de 31 länder som deltar i Erasmusprogrammet (EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Turkiet).

Det rekordstora antalet studenter som deltog i Erasmusprogrammet återspeglar en ökning på 12 % av den tillgängliga budgeten för 2008/09 för studier, praktik och andra utbyten inom ramen för Erasmus. Budgetökningen medförde även att det genomsnittliga stipendium som Erasmusstudenter fick från EU under 2008/09 ökade från 255 euro till 272 euro per månad. Endast två länder, Island och Liechtenstein, skickade ut färre Erasmusstudenter utomlands än tidigare.

Lägre budgetökningar under de närmaste åren gör att programmet troligen inte kommer att kunna byggas ut i samma takt utan ytterligare resurser.

Studier genom Erasmus

168 200 studenter, som i genomsnitt tillbringade sex månader i värdlandet, fick Erasmusstöd för att åka utomlands och studera, vilket är en ökning med 3,4 % jämfört med det föregående året. I två länder (Polen och Tyskland) ökade inte antalet studenter som valde detta alternativ, och i åtta länder (Cypern, Danmark, Estland, Irland, Island, Liechtenstein, Storbritannien och Österrike) konstaterades en minskning. Minskningen tros bero på en övergång till praktikplatser, konkurrensen från destinationer utanför Europa, början på den ekonomiska krisen och låga stipendier.

Företagspraktik genom Erasmus

Sedan 2007 har Erasmus gett studenter möjlighet att åka utomlands för att praktisera hos företag och andra organisationer. Under 2008/09 gjorde 30 400 studenter en sådan praktik, en ökning med mer än 50 % jämfört med det föregående året. Såsom visas i en Eurobarometerundersökning från 2009 vill studenterna öka sina chanser att få jobb genom praktiskt arbete, och det betraktas som en av de viktigaste anledningarna till Erasmuspraktikens ökande popularitet.

Flest Erasmusstudenter

De länder som skickade ut flest Erasmusstudenter var Frankrike (28 300 studenter), Tyskland (27 900) och Spanien (27 400). Uttryckt som andel av ländernas totala antal studenter hamnade Luxemburg (15,5 %), Liechtenstein (3 %) Österrike (1,9 %) och Tjeckien (1,7 %) i topp.

Den populäraste destinationen för Erasmusstudenter var Spanien (33 200 studenter), följt av Frankrike (24 600) och Tyskland (22 000).

Utbyte för personal

Under läsåret 2008/09 gavs det Erasmusstöd till mer än 36 000 utbyten för högskolepersonal (en ökning på 13,6 %). I 28 600 fall fick lärare bidrag för att undervisa i utlandet, och i 7 700 fall tillbringade anställda en period i ett annat land för fortbildning hos företag eller partnerinstitutioner.

Bakgrund

För närvarande får uppskattningsvis 4 % av de europeiska studenterna ett Erasmusstipendium någon gång under sin studietid. Erasmus riktar sig inte enbart till studenter och högskoleanställda, utan stöder även samarbete mellan högskolor genom nätverk, multilaterala projekt och andra åtgärder. Fokus ligger också i allt högre utsträckning på att nå ut till näringslivet och samhället i stort.

Med Kroatiens och f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens anslutning till Erasmusprogrammet under 2009 har antalet deltagande länder ökat till 33.

Enligt oberoende undersökningar har Erasmusprogrammet haft betydande effekter på flera nivåer. Deltagarna skaffar sig färdigheter som ökar deras framtida möjligheter till jobb eller, för anställda, deras karriärmöjligheter. Högskolorna blir mer internationella, inför nya undervisningsmetoder och tjänster, ökar sin förvaltningskapacitet, förstärker sina forskningsinsatser och skapar band till näringslivet.

Kommissionen anser att Erasmusprogrammet kan bidra till EU:s Europa 2020-strategi för smart och hållbar tillväxt för alla genom att ge ungdomar de anpassningsbara färdigheter som krävs för ett konkurrenskraftigt kunskapsbaserat samhälle.

Mer information

Mer detaljerad statistik där de senaste uppgifterna är uppdelade efter land finns i ”Erasmus programme in 2008/-09: the figures explained” MEMO/10/267, 21 juni 2010.

Europeiska kommissionen: Erasmusprogrammet


Side Bar