Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/768

V Bruseli 21. júna 2010

Erasmus: rekordný počet študentov získal finančný príspevok EÚ na štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí

V akademickom roku 2008/2009 sa s podporou EÚ v rámci programu Erasmus zúčastnilo štúdia alebo stáže v podnikoch v zahraničí viac študentov ako kedykoľvek predtým. Podľa nových údajov, ktoré boli dnes zverejnené, takmer 200 000 študentov vysokých škôl získalo granty, aby mohli študovať v zahraničí alebo tam absolvovať odbornú prípravu. Toto číslo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom celkový nárast o 8,7 % a znamená to, že od vzniku programu Erasmus v roku 1987 využili túto podporu už viac ako dva milióny mladých Európanov. Najväčší nárast je v prípade študentov, ktorí absolvovali stáž v podnikoch - v porovnaní s minulým rokom je ich o 50 % viac. Okrem toho v minulom roku odišlo do zahraničia viac ako 36 000 zamestnancov vysokých škôl, aby vyučovali alebo sa sami vzdelávali v jednej z 31 európskych krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe Erasmus.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, uviedla: „Čoraz viac mladých Európanov využíva počas svojho štúdia skúsenosti získané na školách v zahraničí. Opýtajte sa tých, ktorí sa stali súčasťou „generácie Erasmus“, a oni vám povedia, ako im táto skúsenosť pomohla v ich akademickom a osobnom rozvoji, ako aj pri hľadaní zamestnania po skončení štúdia. V súvislosti s novou iniciatívou „Mládež v pohybe“ by sme chceli tento európsky úspech rozšíriť a urobiť z neho príležitosť pre všetkých mladých ľudí.“

V akademickom roku 2008/09 odišlo celkom 198 600 študentov do jednej z 31 krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe Erasmus (členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko).

Rekordný počet študentov využívajúcich program Erasmus odráža 12 %-ný nárast rozpočtu, ktorý bol v roku 2008/2009 k dispozícii na štúdium, stáže a iné činnosti zamerané na mobilitu v rámci programu Erasmus. V dôsledku toho došlo aj k nárastu priemernej výšky mesačného grantu, ktorý od EÚ získali študenti zúčastňujúci sa programu Erasmus v roku 2008/2009, a síce z 255 EUR na 272 EUR. Iba dve krajiny - Island a Lichtenštajnsko, vyslali v rámci programu Erasmus do zahraničia menej študentov ako predtým.

Pomalšie zvyšovanie rozpočtu v nasledujúcich niekoľkých rokoch znamená, že bez dodatočných zdrojov bude v blízkej budúcnosti ťažké dosiahnuť podobnú mieru rozšírenia programu.

Štúdium v rámci programu Erasmus

Príspevok z programu Erasmus získalo 168 200 študentov na to, aby odišli študovať do zahraničia a aby v hostiteľskej krajine strávili priemerne šesť mesiacov, čo predstavuje v porovnaní s minulým rokom nárast o 3,4 %. V dvoch krajinách (Nemecko a Poľsko) sa počet študentov využívajúcich túto možnosť nezvýšil a v ôsmich krajinách sa ich počet znížil (Rakúsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko a Spojené kráľovstvo). Predpokladá sa, že medzi faktory, ktoré mali vplyv na toto zníženie počtu študentov, patrí posun ku stážam, konkurencia z mimoeurópskych cieľových krajín, začiatok hospodárskej krízy a nízke granty.

Stáže v podnikoch v rámci programu Erasmus

Od roku 2007 program Erasmus ponúka študentom možnosť odísť do zahraničia na stáž v podnikoch alebo v iných organizáciách. V tejto oblasti došlo v porovnaní s minulým rokom k nárastu o viac ako 50 %, a to na 30 400 študentov v roku 2008/2009. Ako ukázal prieskum Eurobarometer v roku 2009, za hlavnú príčinu narastajúcej popularity stáží v podnikoch v rámci programu Erasmus sa považuje túžba študentov po lepšej perspektíve získania zamestnania prostredníctvom praktických pracovných skúseností.

Najvyšší počet študentov v rámci programu Erasmus

Najvyšší počet študentov v rámci programu Erasmus vyslalo Francúzsko (28 300 študentov), Nemecko (27 900) a Španielsko (27 400). Z hľadiska celkového podielu študentov si najlepšie počínalo Luxembursko (15,5 %), Lichtenštajnsko (3 %), Rakúsko (1,9 %) a Česká republika (1,7 %).

Najobľúbenejšími cieľovými krajinami pre študentov v rámci programu Erasmus bolo Španielsko (33 200 študentov), Francúzsko (24 600) a Nemecko (22 000).

Mobilita zamestnancov

V akademickom roku 2008/2009 bolo v rámci programu Erasmus podporených viac ako 36 000 výmen zamestnancov vysokých škôl (13,6 %). V 28 600 prípadoch získali učitelia grant na výučbu v zahraničí a v 7 700 prípadoch zamestnanci strávili určitý čas v inej krajine s cieľom absolvovať odbornú prípravu v podnikoch alebo v partnerských inštitúciách.

Súvislosti

V súčasnosti v niektorej z fáz svojho štúdia poberajú príspevok v rámci programu Erasmus asi 4 % európskych študentov. V rámci programu Erasmus sa poskytuje nielen podpora študentov a zamestnancov univerzít, ale podporujú sa aj vysoké školy v ich spolupráci prostredníctvom sietí, multilaterálnych projektov a iných nástrojov. Čoraz viac sa tiež zameriava na to, aby sa oslovil aj sektor podnikania a širšia spoločnosť.

Po zapojení sa Chorvátska a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko do programu v roku 2009 sa počet zúčastnených krajín zvýšil na 33.

Z nezávislých štúdií vyplýva, že program Erasmus zohráva dôležitú úlohu v mnohých oblastiach: jeho účastníci získavajú zručnosti, ktorými sa zlepšujú ich perspektívy získania zamestnania, alebo, v prípade zamestnancov, kariérneho postupu. Vysoké školy vytvárajú vo svojich kampusoch medzinárodné prostredie, zavádzajú nové učebné metódy a služby, budujú kapacity v oblasti riadenia, posilňujú svoje výskumné činnosti a vytvárajú väzby na podniky.

Komisia sa domnieva, že program Erasmus môže prispieť ku stratégii Únie „Európa 2020“ na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a to tým, že mladých ľudí vybaví adaptačnými zručnosťami, ktoré sú potrebné pre konkurencieschopnú znalostnú spoločnosť.

Ďalšie informácie:

Správa s podrobnejšími štatistickými údajmi vrátane aktuálnych výsledkov v jednotlivých krajinách: „Program Erasmus v roku 2008/-09: výklad čísel“ MEMO/10/267, 21. júna 2010.

Európska komisia: Program Erasmus


Side Bar