Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/768

Brüssel, 21. juuni 2010

Erasmuse programmi raames sai rekordarv tudengeid ELi stipendiumi välismaal õppimiseks

2008/09. õppeaastal käis Erasmuse programmi raames ELi toetusel välismaal õppimas ja praktikal rohkem tudengeid kui kunagi varem. Täna avaldatud uusimate andmete kohaselt sai välismaal õppimiseks ja koolitusel osalemiseks stipendiumi ligikaudu 200 000 üliõpilast. Võrreldes eelmise õppaastaga on kasv 8,7 %. Alates programmi loomisest 1987. aastal on Erasmuse stipendiumit saanud rohkem kui kaks miljonit noort eurooplast.. Eriti hoogsalt on kasvanud ettevõtetes praktikal viibinud üliõpilaste arv, võrreldes eelmise aastaga on kasv olnud suurem kui 50 %. Lisaks käis rohkem kui 36 000 kõrgkoolide õppejõudu õpetamas või koolitusel mõnes teises Erasmuse programmis osalevas Euroopa riigis. Kokku on selliseid riike 31.

Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou ütles: „Üha rohkem noori eurooplasi kasutab õpingute ajal võimalust õppida välismaal. „Erasmuse põlvkond” võib rääkida, kuidas see kogemus on aidanud neil õpingutes ja isiklikus elus edasi jõuda ning mõjutanud töö leidmist pärast õpinguid. Uue algatuse „Noored liikvel” eesmärk on seda Euroopa edulugu laiendada ning teha programmis osalemine kättesaadavaks kõikidele noortele.”

2008/09. õppeaastal käis 198 600 üliõpilast õppimas mõnes teises Erasmuse programmis osalevas Euroopa riigis (ELi liikmesriigid, Island, Liechtenstein, Norra ja Türgi).

Erasmuse programmis osalenud üliõpilaste rekordiliselt suur arv on tingitud ka õppe-, praktika- ja liikuvusmeetmete eelarve 12 %-lisest suurendamisest 2008/09. õppeaastal. Kasvanud on ka Erasmuse programmis osalevate üliõpilaste stipendium, varem oli see 255 eurot nüüd aga 272 eurot kuus. Ainult kaks riiki (Island ja Liechtenstein) saatsid välismaale õppima vähem Erasmuse stipendiaate kui eelmisel aastal.

Kui ei leita täiendavaid ressursse, ei võimalda eelarve tagasihoidlikum kasv lähiaastatel programmil paraku sama tempokalt laiendada.

Erasmuse õppestipendium

168 200 üliõpilast said Erasmuse programmi raames toetust välismaal õppimiseks ning viibisid vastuvõtvas riigis keskmiselt kuus kuud. Võrreldes eelmise aastaga on kasv 3,4 %. Kahes riigis, Saksamaal ja Poolas, jäi Erasmuse stipendiumi saajate arv samaks, kuid kaheksas riigis, Austrias, Küprosel, Taanis, Eestis, Islandil, Iirimaal, Liechtensteinis ja Ühendkuningriigis, vähenes stipendiaatide arv pisut. Arvatavasti mõjutas seda vähenemist suurenenud osalemine praktikaprogrammis, õppimine väljaspool Euroopat, majanduskriis ja väike stipendiumisumma.

Erasmuse praktikastipendium

Alates 2007. aastast on Erasmus pakkunud üliõpilastele ka võimalust viibida välismaal praktikal mõnes ettevõttes või organisatsioonis. 2008/09. õppeaastal käis praktikal 30 400 üliõpilast, eelmise aastaga võrreldes oli kasv 50 %. Nagu selgus Eurobaromeetri 2009. aasta uuringust, on Erasmuse praktikastipendiumi populaarsuse suurenemine enamasti seotud üliõpilaste sooviga parandada praktilise töökogemuse abil oma väljavaateid parema töökoha leidmisel.

Erasmuse stipendiaatide rekordiline arv

Kõige rohkem on Erasmuse stipendiumit välja antud Prantsusmaal (28 300 üliõpilast), Saksamaal (27 900) ja Hispaanias (27 400). Võrreldes riikide üliõpilaste arvuga on stipendiaatide osatähtsus suurim Luksemburgis (15,5 %), Liechtensteinis (3 %), Austrias (1,9 %) ja Tšehhi Vabariigis (1,7 %).

Kõige populaarsemad sihtriigid Erasmuse stipendiaatide seas olid Hispaania (33 200 üliõpilast), Prantsusmaa (24 600) ja Saksamaa (22 000).

Töötajate liikuvus

2008/2009. õppeaastal toetati Erasmuse programmi raames rohkem kui 36 000 õppejõu osalust vahetuskavades (kasv 13,6 %). 28 600 õppejõudu said stipendiumi välismaal õpetamiseks ning 7 700 juhul anti stipendium koolitusel osalemiseks mõnes teises riigis asuvas ettevõttes või partnerorganisatsioonis.

Taustteave

Praegu saab hinnanguliselt 4 % Euroopa üliõpilastest mingis õpingute etapis Erasmuse stipendiumi. Erasmuse programm toetab lisaks üliõpilastele ja õppejõududele ka võrgustike, mitmepoolsete projektide ja muude meetmete kaudu toimuvat ülikoolide koostööd. Suurt tähelepanu pööratakse ka sidemetele ärimaailma ja ühiskonnaga.

2009. aastal lisandusid osalejariikide hulka Horvaatia ja endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, sellega tõusis osalejariikide arv 33-ni.

Sõltumatute uuringute kohaselt on Erasmuse programmil olnud oluline mõju kõikidel tasanditel – üliõpilased on omandanud kogemusi, et suurendada tulevikus oma konkurentsivõimet tööturul ning õpejõud selleks, et edendada oma karjääri. Erasmuse programmi toel muutub ülikoolide õpilaskond rahvusvahelisemaks, võetakse kasutusele uusi õppemeetodeid, luuakse uusi teenuseid, edendatakse haldusvõimekust, aktiviseerub teadustegevus ning tihenevad sidemed ärimaailmaga.

Komisjon loodab, et Erasmuse programm aitab saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu osas ning tagab noortele konkurentsivõimelises teadmistepõhises ühiskonnas vajalikud kohandatavad oskused.

Lisateave:

Üksikasjalikumaid statistilisi andmeid, sealhulgas uusimaid arvnäitajaid riikide kaupa saab märgukirjast „Erasmuse programmi 2008/09. aasta selgitatud statistika” MEMO/10/267, 21. juuni 2010.

Euroopa Komisjon: Erasmuse programm


Side Bar