Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/768

Bruxelles, den 21.juni 2010

Erasmus: Et rekordstort antal studerende får EU-tilskud til at læse eller uddanne sig i udlandet

Flere studerende end nogensinde før tog i 2008/09 til udlandet med EU-tilskud fra Erasmus-programmet for at læse videre eller komme i praktik. Ifølge nye tal, der offentliggøres i dag, modtog næsten 200 000 studerende på videregående uddannelser tilskud til at læse eller uddanne sig i udlandet. Det er en samlet stigning på 8,7 % i forhold til det foregående undervisningsår og betyder, at over 2 mio. unge borgere fra Europa har fået Erasmus-midler siden programmets start i 1987. Den største stigning finder man i antallet af studerende, der har været i praktik i udenlandske virksomheder – over 50 % flere end i det foregående år. Dertil kommer, at over 36 000 ansatte på højere læreanstalter rejste til udlandet for at undervise eller deltage i kurser i et af de 31 europæiske lande, der deltager i Erasmus-ordningen.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og unge, sagde: "Flere og flere unge europæere udnytter muligheden for at tage et uddannelsesophold i udlandet under deres studier. Spørger man dem, der nu er en del af "Erasmus-generationen", svarer de, at opholdet har hjulpet dem i deres akademiske og personlige udvikling, og at de havde lettere ved at finde arbejde, da de blev færdige med deres studier. Med det kommende "Unge på vej"-initiativ vil vi udbygge denne europæiske solstrålehistorie og give alle unge samme mulighed."

I undervisningsåret 2008/09 rejste i alt 198 600 studerende ud til et af de 31 lande, der deltager i Erasmus-programmet (EU-landene, Island, Liechtenstein, Norge og Tyrkiet).

Det rekordstore antal studerende, der benyttede sig af Erasmus-ordningen, afspejler en stigning på 12 % i det budget, der var til rådighed i 2008/09 til Erasmus-studier, praktikpladser og andre mobilitetstiltag. Det betød også en stigning i det gennemsnitlige månedlige tilskud, som Erasmus-studerende fik fra EU i 2008/2009 – fra 255 EUR til 272 EUR. Kun to lande, Island og Liechtenstein, sendte færre Erasmus-studerende til udlandet end tidligere.

Da budgetstigningerne bliver mindre i de kommende år, betyder det, at det bliver vanskeligt uden supplerende ressourcer at udbygge programmet i samme takt i den nærmeste fremtid.

Erasmus-studier

168 200 studerende fik Erasmus-tilskud til at rejse til udlandet for at læse og tilbragte i gennemsnit seks måneder i værtslandet, hvilket er en stigning på 3,4 % i forhold til det foregående år. I to lande (Tyskland og Polen) var der ingen stigning i antallet af studerende, der valgte denne mulighed, og otte lande noterede et fald (Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland, Irland, Island, Liechtenstein og Østrig). Faldet skyldes formentlig bl.a. omlægningen til flere praktikpladser, konkurrencen fra ikke-europæiske lande, den begyndende finanskrise og det lave tilskudsbeløb.

Praktikpladsordningen under Erasmus

Siden 2007 har de studerende haft mulighed for gennem Erasmus at komme i praktik i virksomheder eller andre organisationer. Det har betydet en stigning på over 50 % i forhold til det foregående år til 30 400 studerende i 2008/09. De studerendes ønske om at forbedre deres jobmuligheder gennem praktisk arbejde – som det fremgik af en Eurobarometerundersøgelse i 2009 – betragtes som hovedårsagen til, at praktikpladsordningen under Erasmus er blevet så populær.

Højeste antal Erasmus-studerende

De lande, der sendte det største antal Erasmus-studerende ud, var Frankrig (28 300 studerende), Tyskland (27 900) og Spanien (27 400). Når man ser på et lands samlede antal studerende, blev der udsendt den største andel fra Luxembourg (15,5 %), Liechtenstein (3 %), Østrig (1,9 %) og Tjekkiet (1,7 %).

De mest populære destinationer for Erasmus-studerende var Spanien (33 200 studerende) efterfulgt af Frankrig (24 600) og Tyskland (22 000).

Mobilitet for personale

I undervisningsåret 2008/2009 blev der ydet Erasmus-tilskud til udveksling af over 36 000 ansatte på højere læreanstalter (en stigning på 13,6 %). I 28 600 tilfælde fik undervisere tilskud til at undervise i udlandet, og i 7 700 tilfælde tilbragte ansatte en kursusperiode i et andet land i virksomheder eller partnerinstitutioner.

Baggrund

I øjeblikket modtager skønsmæssigt 4 % af de studerende i Erasmus-ordningen et EU-tilskud på et eller andet tidspunkt under deres studium. Erasmus-tilskud er ikke kun beregnet på studerende og universitetspersonale, men ydes også til højere læreanstalter til samarbejde gennem netværker, multilaterale projekter og andre tiltag. Der fokusere også stadig mere på at nå ud til erhvervslivet og samfundet.

Efter at Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien kom med i Erasmus-programmet i 2009, er antallet af deltagerlande steget til 33.

Ifølge uafhængige undersøgelser har Erasmus-programmet haft mærkbare virkninger på mange niveauer. Studerende erhverver sig kompetencer, der øger deres jobmuligheder senere, og for ansatte øges karrieremulighederne. Højere læreanstalter gør deres faciliteter mere internationale, indfører nye undervisningsmetoder og tjenester, opbygger deres ledelseskapacitet, styrker forskningsaktiviteterne og skaber kontakter til erhvervslivet.

Kommissionen mener, at Erasmus-programmet kan bidrage til EU's Europa 2020‑strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. De unge udstyres nemlig med de tilpasningsfærdigheder, der er nødvendige i et konkurrencedygtigt vidensbaseret samfund.

Yderligere oplysninger:

Memo med nærmere statistiske oplysninger og en oversigt over de nyeste tal pr. land: "Erasmus programme in 2008/-09: the figures explained" MEMO/10/267, 21. juni 2010.

Europa-Kommissionen: Erasmus-programmet


Side Bar