Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/768

V Bruselu dne 21. června 2010

Erasmus: Rekordní počet studentů získal od EU příspěvek na studium nebo stáž v zahraničí

V akademickém roce 2008/2009 odešlo do zahraničí za účelem studia nebo stáže v podniku s podporou EU v rámci programu Erasmus více studentů než kdy dříve. Podle nových údajů, které byly dnes zveřejněny, získalo téměř 200 000 studentů vysokých škol granty, aby mohli studovat nebo se odborně vzdělávat v zahraničí. Toto číslo představuje ve srovnání s předchozím akademickým rokem celkový nárůst o 8,7 % a znamená to, že od vzniku programu Erasmus v roce 1987 využily této podpory již více než dva miliony mladých Evropanů. Největší nárůst je u studentů, kteří absolvovali stáž v podniku – ve srovnání s minulým rokem je jich o 50 % více. Kromě toho odešlo v loňském roce do zahraničí více než 36 000 zaměstnanců vysokých škol, aby učili nebo se sami vzdělávali v jedné z 31 evropských zemí, které se účastní programu Erasmus.

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, uvedla: „Čím dál více mladých Evropanů během svých studií využívá zkušeností, které získávají na školách v zahraničí. Zeptejte se těch, kteří se stali součástí „generace Erasmus“, a oni vám řeknou, jak jim tato zkušenost pomohla v jejich akademickém i osobním rozvoji, jakož i při hledání zaměstnání po skončení studia. V souvislosti s novou iniciativou „Mládež v pohybu“ bychom chtěli tento evropský úspěch rozšířit a učinit z něj příležitost pro všechny mladé lidi.“

V akademickém roce 2008/09 odešlo celkem 198 600 studentů do jedné z 31 zemí, které se účastní programu Erasmus (členské státy EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko).

Rekordní počet studentů využívajících programu Erasmus odráží 12% nárůst rozpočtu, který byl v roce 2008/2009 k dispozici na studium, stáže a ostatní činnosti zaměřené na mobilitu v rámci Erasmu. V důsledku toho došlo i k nárůstu průměrné výše měsíčního grantu, který od EU obdrželi studenti Erasmu v roce 2008/2009, a sice z 255 EUR na 272 EUR. Pouze dvě země – Island a Lichtenštejnsko – vyslaly v rámci Erasmu do zahraničí méně studentů než dříve.

Pomalejší navyšování rozpočtu v příštích několika letech bude mít za následek to, že bez dodatečných zdrojů bude obtížné dosáhnout toho, aby se program v blízké budoucnosti podobnou měrou rozšířil.

Studia v rámci Erasmu

168 200 studentů získalo příspěvek z programu Erasmus na to, aby odešli studovat do zahraničí, a v hostitelské zemi strávili průměrně šest měsíců, což představuje ve srovnání s minulým rokem nárůst o 3,4 %. Ve dvou zemích (v Německu a Polsku) se počet studentů využívajících této možnosti nezvýšil a v osmi zemích se jejich počet snížil (Rakousko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko a Spojené království). Předpokládá se, že mezi faktory, které měly vliv na toto snížení počtu studentů, patří posun ke stážím, konkurence z mimoevropských cílových zemí, počátek hospodářské krize a nízká výše grantů.

Stáže v podnicích v rámci Erasmu

Od roku 2007 nabízí Erasmus studentům možnost odejít do zahraničí za účelem stáže v podniku nebo jiné organizaci. V této oblasti došlo ve srovnání s minulým rokem k nárůstu o více než 50 %, a sice na 30 400 studentů v roce 2008/2009. Jak ukázal průzkum Eurobarometr v roce 2009, touha studentů po zlepšení vyhlídek na získání zaměstnání prostřednictvím praktických zkušeností se považuje za hlavní příčinu vzrůstající popularity stáží v podnicích v rámci programu Erasmus.

Nejvyšší počet studentů Erasmu

Nejvyšší počet studentů v rámci programu Erasmus vyslala Francie (28 300 studentů), Německo (27 900) a Španělsko (27 400). Z hlediska celkového podílu studentů si nejlépe vedlo Lucembursko (15,5 %), Lichtenštejnsko (3 %), Rakousko (1,9 %) a Česká republika (1,7 %).

Nejoblíbenějšími cílovými zeměmi pro studenty Erasmu bylo Španělsko (33 200 studentů), Francie (24 600) a Německo (22 000).

Mobilita zaměstnanců

V akademickém roce 2008/2009 podpořil program Erasmus více než 36 000 výměn zaměstnanců vysokých škol (13,6 %). Ve 28 600 případech získali učitelé grant na výuku v zahraničí a v 7 700 případech odjeli zaměstnanci do jiné země za účelem stáže v podniku nebo partnerské instituci.

Souvislosti

V současnosti pobírá stipendium z programu Erasmus v určité fázi studia asi 4 % evropských studentů. Erasmus se stará nejen o studenty a zaměstnance univerzit, ale rovněž podporuje vysoké školy v jejich spolupráci prostřednictvím sítí, multilaterálních projektů a jiných nástrojů. Čím dál více se také zaměřuje na to, aby oslovil i svět obchodu a společnost.

Do programu Erasmus se v roce 2009 zapojilo i Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie, čímž vzrostl počet zúčastněných zemí na 33.

Z nezávislých studií vyplývá, že program Erasmus hraje důležitou roli v mnoha oblastech: jeho účastníci získávají dovednosti, které zlepšují jejich vyhlídky na získání zaměstnání nebo, v případě zaměstnanců, na kariérní postup. Vysoké školy vytvářejí ve svých kampusech mezinárodní prostředí, zavádějí nové výukové metody a služby, budují kapacity v oblasti řízení, posilují své výzkumné činnosti a vytvářejí vazby na podniky.

Komise se domnívá, že program Erasmus může přispět ke strategii „Evropa 2020“ pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, a sice tím, že mladé lidi vybaví adaptabilními dovednostmi, kterých je zapotřebí pro konkurenceschopnou společnost založenou na znalostech.

Další informace:

Podrobnější statistické informace včetně rozdělení nejnovějších údajů podle zemí: „Program Erasmus v roce 2008/-09: výklad čísel“ MEMO/10/267, 21. června 2010.

Evropská komise: The Erasmus programme


Side Bar