Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/768

Брюксел, 21 юни 2010 г.

„Еразмус“: Рекорден брой студенти получават финансиране от ЕС за обучение или стаж в чужбина

През 2008/2009 година броят на студентите, които са били в чужбина за обучение или стаж в предприятия с подкрепата на ЕС чрез програма „Еразмус“, достигна до най-високата си стойност. Според последните данни, обявени днес, близо 200 000 студенти от висши учебни заведения са получили стипендии за обучение или стаж в чужбина. Това представлява повишение с общо 8,7 % спрямо предходната учебна година и означава, че от стартирането на програмата през 1987 г. над два милиона млади европейци са се възползвали от финансирането по „Еразмус“. Най-голямо е увеличението при броя на студентите, които стажуват в предприятия – над 50 % спрямо предната година. Освен това миналата година над 36 000 преподаватели от висши учебни заведения са пътували в чужбина, за да преподават или да се обучават в някоя от всичките 31 европейски държави, които участват в програма „Еразмус“.

Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, отбеляза: „Все повече и повече млади европейци се възползват от възможността да учат в чужбина по време на своето следване. Попитайте онези, които са част от „поколението на Еразмус“, и те ще ви кажат как това им е помогнало при тяхното развитие в учебен и в личен план и при намирането на работа след завършване на образованието им. С предстоящата инициатива „Младеж в движение“ искаме да разширим обхвата на този успешен европейски проект и да го превърнем във възможност за всички млади хора.“

През 2008/2009 учебна година общо 198 600 студенти са пътували до някоя от всичките 31 държави, които участват в програма „Еразмус“ (държавите-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция).

Рекордният брой студенти, които са се възползвали от програма „Еразмус“, показва 12 %-но увеличение на наличния за 2008/2009 г. бюджет за обучение, стажове и други дейности, свързани с мобилността. Това също така доведе до увеличаване на средната месечна стипендия, отпускана от ЕС на студентите по „Еразмус“ през 2008/2009 г. – от 255 EUR на 272 EUR. Само при две държави – Исландия и Лихтенщайн, бе отбелязан спад спрямо предходната година в броя на студентите, изпратени в чужбина по „Еразмус“.

По-малкото увеличение на бюджета през следващите няколко години означава, че в близко бъдеще без допълнителни ресурси програмата трудно ще се развива с подобни темпове.

Обучение по „Еразмус“

168 200 студенти са били подпомогнати от „Еразмус“, за да учат в чужбина, като са прекарали средно шест месеца в приемната държава, което представлява увеличение от 3,4 % в сравнение с данните за миналата година. В две държави (Германия и Полша) броят на студентите, избрали този вариант, не се е увеличил, а осем други отбелязват спад (Австрия, Кипър, Дания, Естония, Исландия, Ирландия, Лихтенщайн и Обединеното кралство). Счита се, че сред факторите за това намаляване са насочването на предпочитанията към стажове, конкуренцията от държави извън Европа като място за обучение, появата на икономическата криза и малките стипендии.

Стажове по „Еразмус“ в предприятия

От 2007 г. по програма „Еразмус“ на студентите се предлага възможността да отидат в чужбина за стажове в предприятия или други организации. По това направление е налице увеличение от повече от 50 % спрямо предходната година (30 400 студенти през 2008/2009 г.) Желанието на студентите да увеличат перспективите си за професионално развитие чрез практическа работа, както показва изследването на Евробарометър през 2009 г., се счита за основната причина за увеличаващата се популярност на стажовете по „Еразмус“ в предприятия.

Най-много студенти по „Еразмус“

Държавите, от които има най-много студенти по програма „Еразмус“, бяха Франция (28 300 студенти), Германия (27 900 студенти) и Испания (27 400). Като дял на студентите по „Еразмус“ от общия брой на студентите най-добри бяха резултатите на Люксембург (15,5 %), Лихтенщайн (3 %), Австрия (1,9 %) и Чешката република (1,7 %).

Държавите, към които се насочиха най-много студенти по програма „Еразмус“, бяха Испания (33 200), следвана от Франция (24 600 студенти) и Германия (22 000 студенти).

Мобилност на персонала

През учебната година 2008/2009 по „Еразмус“ получиха подкрепа повече от 36 000 обмена на персонал от висшите учебни заведения (+ 13,6 %). В 28 600 случая преподавателите получиха средства, за да преподават в чужбина, а в 7 700 случая — лицата от персонала бяха в друга държава за обучение в предприятия или партньорски организации.

Контекст

Понастоящем процентът на европейските студенти, които получават средства по „Еразмус“ в даден период от образованието си, се изчислява на 4 %. Програма „Еразмус“ се отнася не само до студентите и персонала на университетите, но и оказва подкрепа на висшите учебни заведения при съвместната им работа чрез мрежи, многостранни проекти и други мерки. Също така се полагат повече усилия, за да се достигне до бизнеса и обществото като цяло.

С добавянето през 2009 г. на Хърватия и бившата югославска република Македония към програма „Еразмус“ броят на участващите държави достигна 33.

Според независими проучвания програма „Еразмус“ е имала значително въздействие в много отношения: участниците придобиват умения, които увеличават бъдещите им възможности за намиране на работа, или в случая на лицата от персонала нарастват възможностите им за професионално развитие. Висшите учебни заведения интернационализират студентските си градове, въвеждат нови преподавателски методи и услуги, развиват управленския капацитет и изследователските дейности и създават връзки с предприятията.

Комисията счита, че програма „Еразмус“ може да допринесе за Стратегията на Съюза „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като допринесе за развитието у младите хора на подходящи умения за едно конкурентно общество, основано на знанието.

Повече информация:

Документ с по-подробна статистическа информация, включително разбивките на последните данни по държави: „Програма „Еразмус“ през 2008/-09: обяснение на стойностите“ MEMO/10/267, 21 юни 2010 г.

Европейска комисия: Програма „Еразмус“


Side Bar