Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/746

Bryssel den 16 juni 2010

Processuella rättigheter: Europaparlamentet stöder fullt ut EU förslag om stärkta rättigheter vid straffrättsliga förfaranden

Europeiska unionens planer att införa regler för att säkerställa rätt till översättning och tolkning vid straffrättsliga förfaranden har tagit ett steg närmare att bli gällande efter att Europaparlamentet godkänt dem idag. Parlamentet röstade med överväldigande majoritet för ett kraftfullt lagförslag som de tre institutionerna, parlamentet, rådet och Europeiska kommissionen, enats om vid förhandlingar (MEMO/10/236). Lagförslaget garanterar att misstänkta informeras om bevis som används och att de får juridisk rådgivning på sitt eget språk vid straffrättsliga förfaranden i alla domstolar i EU. Detta kommer att tillförsäkra alla i hela EU en rättvis rättegång. Lagen är den första i en serie åtgärder för att trygga en rättvis rättegång som ska införas enligt Lissabonfördraget som tillåter kommissionen att föreslå åtgärder inom det straffrättsliga området. Det är den första åtgärden från EU:s sida för att fastställa gemensamma miniminormer för processuella rättigheter. Rådet måste nu godkänna åtgärden.

Dagens omröstning är resultatet av det hårda arbete som föredraganden, baronessan Sarah Ludford och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, har lagt ned och av deras engagemang för rättvisa rättegångar. Både parlamentet och rådet arbetade intensivt för att se till att de nya reglerna lever upp till normerna i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Detta kommer att säkra att de verkligen påverkar EU-medborgarnas liv,” sade vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”Jag har varit väldigt bestämd vad gäller detaljerna för dessa regler eftersom EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna kräver att det finns rättigheter gällande en rättvis rättegång, och dåligt utformade rättigheter kan inte kallas rättigheter. Jag är tacksam för att Europaparlamentet har delat denna åsikt under förhandlingarnas gång. Jag hoppas att medlemsstaterna kommer att vidta de här åtgärderna och tillämpa dem snabbt eftersom orättvisa är ett ständigt hot och om rättvisans gång försenas betyder det att rättvisa inte skipas.”

Den 9 mars tog kommissionen det första steget i en serie åtgärder för att fastställa gemensamma EU-normer i brottmål. Kommissionen föreslog regler som förpliktar EU-länderna att tillhandahålla misstänkta personer fullständig tolknings- och översättningsservice (IP/10/249, MEMO/10/70).

Texten som Europaparlamentet röstade om idag godkändes förra torsdagen av parlamentsutskottet för rättsliga frågor (LIBE).

Det var möjligt tack vare en kompromissöverenskommelse som rådet, kommissionen och Europaparlamentets föredragande enades om den 27 maj. Rådet för rättsliga och inrikes frågor ställde sig bakom kompromissen den 4 juni (MEMO/10/236).

Kompromissen innehåller huvudpunkterna från kommissionens förslag. Förslagen garanterar exempelvis rätten att bli informerad och att få juridisk rådgivning på sitt eget språk när som helst under ett straffrättsligt förfarande i alla domstolar i EU. Kommissionen insisterade på att den här detaljen är av avgörande betydelse för att säkra fullständig överensstämmelse såväl med normerna i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och Europadomstolens rättspraxis som med stadgan om de grundläggande rättigheterna.

De här reglerna garanterar också att medborgarna får skriftliga översättningar av alla väsentliga dokument, som själva åtalet, och har rätt till tolkning vid alla förhandlingar, förhör och möten med sina advokater. De kan inte avstå från rättigheterna utan att först ha fått juridisk rådgivning eller fullständig information om följderna av att avstå från rättigheterna.

Härnäst kommer ministerrådet att rösta om utkastet till direktiv som en del av det ordinarie lagstiftningsförfarande (medbeslutandeförfarande) som införts för straffrättsliga frågor genom Lissabonfördraget.

Bakgrund

När kommissionen gjorde sina första ”allt-i-ett”-förslag om rättigheter vid en rättvis rättegång år 2004 fick de inte ett enhetligt stöd av EU-ländernas regeringar. Kommissionen har nu en ”steg för steg”-inställning vilket är utgångspunkten för en serie åtgärder om rättigheter vid en rättvis rättegång som fastställs i Stockholmsprogrammet från december 2009 (IP/10/447). Kommissionen kommer att föreslå en serie åtgärder under de fyra närmaste åren.

Under de närmaste veckorna kommer kommissionen att lägga fram ett förslag till ytterligare ett direktiv som har utformats för att säkra misstänkta personers rätt till information med hjälp av rättighetsinformation.

Mer information:

Nyhetssidan för rättsliga och inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Webbplats för Viviane Reding, vice ordförande och kommissionär för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar