Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/746

Brussel, 16 juni 2010.

Europees Parlement steunt voorstel van de EU om procedurele rechten in strafzaken beter te beschermen

De Europese Unie wil het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures regelen. Vandaag heeft het Europees Parlement hiermee ingestemd, waardoor de uitvoering van dit plan een stap dichterbij is gekomen. Het Parlement stemde met een overweldigende meerderheid vóór een duidelijke wettelijke regeling, waarover overeenstemming was bereikt in onderhandelingen tussen het Parlement, de Raad en de Commissie (MEMO/10/236). Het ontwerp waarborgt het recht van verdachten op informatie over het gebruikte bewijs en op rechtsbijstand in hun eigen taal in alle strafprocedures, waar ook in de EU. Dit zal iedereen in de EU verzekeren van een eerlijk proces. Deze wet is de eerste van een reeks maatregelen die de Commissie plant om een eerlijk proces te garanderen. Op grond van het Verdrag van Lissabon is de Europese Commissie namelijk bevoegd om maatregelen op het gebied van het strafrecht voor te stellen. Het is voor het eerst dat op EU-niveau gemeenschappelijke minimumnormen voor procedurele rechten worden vastgesteld. Het is nu aan de Raad om de maatregel goed te keuren.

"Met de stemming van vandaag worden de inspanningen beloond die barones Sarah Lutford – als rapporteur – en de Commissie burgerlijke vrijheden hebben geleverd voor de rechten inzake een eerlijk proces. Zowel het Parlement als de Raad heeft ervoor geijverd dat de nieuwe regels voldoen aan de normen van het Handvest van de grondrechten. De burgers van de EU zullen het verschil dan ook echt merken," aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-Commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. "Ik stond erop dat deze voorschriften tot in detail werden uitgewerkt, omdat de rechten inzake een eerlijk proces volgens het Handvest van de grondrechten van de EU gewaarborgd moeten worden. Tweederangsrechten zíjn immers geen rechten. Gelukkig bleek bij de onderhandelingen dat het Europees Parlement er ook zo over dacht. Ik hoop dat de lidstaten deze maatregelen snel invoeren en daadwerkelijk toepassen, zodat er een einde komt aan deze vorm van onrecht. Te laat recht doen is geen recht doen."

Op 9 maart heeft de Commissie de eerste van een reeks maatregelen getroffen die tot gemeenschappelijke EU-normen in strafzaken moeten leiden. Zij stelde regelgeving voor op grond waarvan EU-landen verdachten volledige tolk- en vertaaldiensten moeten bieden (IP/10/249, MEMO/10/70).

De tekst waarover het Europees Parlement vandaag heeft gestemd, werd vorige week donderdag goedgekeurd door de EP-Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE).

Dit werd mogelijk doordat de Raad, de Commissie en de rapporteur van het Europees Parlement op 27 mei een compromis hebben gesloten. De JBZ-Raad heeft dit compromis op 4 juni bekrachtigd (MEMO/10/236).

Dit compromis doet recht aan de belangrijkste punten van het voorstel van de Commissie. Zo waarborgen de voorstellen het recht om in elk stadium van een strafprocedure en voor elke strafrechter in de EU informatie en juridisch advies in de eigen taal te ontvangen. De Commissie heeft hierop aangedrongen, omdat dit aspect van cruciaal belang is voor de volledige naleving van de normen die zijn vervat in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, de rechtspraak van het Hof te Straatsburg en het Handvest van de grondrechten.

Deze regels houden ook in dat burgers een schriftelijke vertaling moet worden verstrekt van alle belangrijke stukken, zoals de tenlastelegging, en dat zij recht hebben op een tolk bij alle zittingen en verhoren, alsook bij overleg met hun advocaten. Zij mogen geen afstand doen van hun rechten zonder eerst juridisch advies te krijgen of volledig te worden geïnformeerd over de gevolgen van een verklaring van afstand.

De ontwerp-richtlijn zal nu door de Raad van Ministers moeten worden goedgekeurd in het kader van de gewone wetgevingsprocedure (medebeslissingsprocedure), die bij het Verdrag van Lissabon voor strafrechtelijke zaken is ingevoerd.

Achtergrond

Toen de Commissie in 2004 voor het eerst alomvattende voorstellen deed met betrekking tot de procedurele rechten die een eerlijk proces moeten waarborgen, kregen deze geen unanieme steun van de EU-regeringen. Daarom volgt zij nu een stapsgewijze aanpak, met een reeks maatregelen inzake procedurele rechten die wordt beschreven in het programma van Stockholm van december 2009 (IP/10/447). De Commissie zal deze maatregelen in de loop van de komende vier jaar voorstellen.

In de weken die volgen zal de Commissie een voorstel indienen voor een tweede richtlijn, die het recht van verdachten moet waarborgen om te worden geïnformeerd via een schriftelijke verklaring van hun rechten.

Voor meer informatie:

Newsroom Justitie en Binnenlandse Zaken

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en Commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar