Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/746

Briselē, 2010. gada jūnijā 16

Procesuālās tiesības: Eiropas Parlaments pilnībā atbalsta ES priekšlikumu par pastiprinātām tiesībām kriminālprocesos

Eiropas Savienības plāni ieviest noteikumus, ar ko nodrošina tiesības uz rakstiskiem un mutiskiem tulkojumiem kriminālprocesos, ir soli tuvāk īstenošanai, jo Eiropas Parlaments šodien sniedza savu apstiprinājumu. Parlaments ar pārliecinošu balsu vairākumu nobalsoja par spēcīga tiesību akta projektu, par ko vienojās Parlamenta, Padomes un Komisijas kopējās sarunās (MEMO/10/236). Šajā tiesību akta projektā tiek garantētas aizdomās turēto personu tiesības saņemt informāciju par izmantotajiem pierādījumiem un jebkurā ES tiesā notiekošā kriminālprocesā saņemt juridiskas konsultācijas viņu dzimtajā valodā. Tādējādi ikvienam tiks nodrošināta taisnīga tiesa visā ES. Šis tiesību akts ir pirmais no vairākiem taisnīgas tiesas pasākumiem, ko īstenos atbilstoši Lisabonas līgumam un kas Eiropas Komisijai ļaus ierosināt pasākumus krimināltiesību jomā. Tas ir pirmais ES pasākums, ar ko nosaka vienotus minimālos standartus attiecībā uz procesuālajām tiesībām. Tagad Padomei ir jāapstiprina minētais pasākums.

Šodienas balsojums apliecina grūto darbu, ko veikusi referente baronese Sarah Ludford un Pilsoņu brīvību komiteja, kā arī apņemšanos nodrošināt tiesības uz taisnīgu tiesu. Gan Parlaments, gan Padome cītīgi strādāja, lai nodrošinātu, ka jaunie noteikumi atbilst Pamattiesību hartas standartiem. Tas sniegs garantiju, ka šiem noteikumiem ir reāla ietekme uz ES pilsoņu dzīvi,” teica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un komisāre tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jautājumos Viviāna Redinga. „Esmu bijusi ļoti stingra attiecībā uz šo noteikumu detaļām, jo tiesības uz taisnīgu tiesu ir noteiktas ES Pamattiesību hartā, un otrās klases tiesības vispār nav tiesības. Esmu pateicīga Eiropas Parlamentam, ka sarunu laikā tas ir piekritis šim viedoklim. Es ceru, ka dalībvalstis veiks nepieciešamo, lai šos pasākumus īstenotu un efektīvi piemērotu pēc iespējas ātrāk, jo netaisnība vienmēr ir nomodā. Taisnīguma novilcināšana ir atteikšanās nodrošināt taisnīgumu.”

Komisija 9. martā veica pirmos no vairākiem pasākumiem, lai noteiktu vienotus ES standartus krimināllietās. Tā ierosināja noteikumus, ar ko ES valstīm liek nodrošināt pilnīgus mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumus aizdomās turētajām personām (IP/10/249, MEMO/10/70).

Dokumentu, par ko šodien balsoja Eiropas Parlaments, pagājušajā ceturtdienā apstiprināja Parlamenta komiteja, kas ir atbildīga par tiesiskuma jautājumiem (LIBE).

Tas bija iespējams, jo 27. maijā tika panākta Padomes, Komisijas un Eiropas Parlamenta referentes kompromisa vienošanās. Tieslietu un iekšlietu padome šo kompromisa vienošanos apstiprināja 4. jūnijā (MEMO/10/236).

Minētā kompromisa vienošanās ietver Komisijas priekšlikuma galvenos punktus. Piemēram, šie priekšlikumi nodrošinās, ka jebkurā ES tiesā notiekošā kriminālprocesā aizdomās turētajām personām ir tiesības saņemt informāciju un juridiskas konsultācijas viņu dzimtajā valodā. Komisija uzsvēra, ka šis elements ir ļoti svarīgs, lai panāktu pilnīgu atbilstību standartiem, kas noteikti Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un Strasbūras tiesas praksē, kā arī Pamattiesību hartas noteikumiem.

Turklāt šie noteikumi nodrošinās, ka pilsoņiem būs pieejami visu svarīgāko dokumentu, piemēram, apsūdzības raksta, rakstiski tulkojumi, kā arī mutiski tulkojumi visās uzklausīšanas un nopratināšanas procedūrās, kā arī konsultācijās ar to advokātiem. No šīm tiesībām nevar atteikties, pirms nav saņemtas juridiskas konsultācijas vai pilnīga informācija par šādas atteikšanās sekām.

Ministru padomei tagad būs jābalso par direktīvas projektu atbilstoši parastajai likumdošanas procedūrai (koplēmums), ko krimināltiesību jomā ieviesa ar Lisabonas līgumu.

Pamatinformācija

Tā kā priekšlikumu kopums par procesuālajām tiesībām uz taisnīgu tiesu nesaņēma ES valdību vienprātīgu atbalstu, kad Komisija 2004. gadā pirmo reizi iesniedza priekšlikumus šajā jomā, Komisija šobrīd īsteno pakāpenisku pieeju, kā tas paredzēts vairākos pasākumos saistībā ar procesuālajām tiesībām uz taisnīgu tiesu, kas noteikti 2009. gada decembra Stokholmas programmā (IP/10/447). Nākamajos četros gados Komisija ierosinās vairākus pasākumus.

Turpmākajās nedēļās Komisija iesniegs priekšlikumu otrajai direktīvai, ar ko paredzēts nodrošināt aizdomās turēto personu tiesības saņemt informāciju ar tiesību paziņojuma starpniecību.

Papildu informācija

Tieslietu un iekšlietu jomas ziņas:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar