Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/746

2010 m. 16 birželis, Briuselis

Procesinės teisės. Europos Parlamentas visiškai palaiko ES pasiūlymą dėl tvirtesnių teisių baudžiamajame procese

Europos Sąjungos ketinimai priimti taisykles, kuriomis užtikrinamos teisės į vertimą raštu ir žodžiu baudžiamajame procese – tai dar vienas žingsnis link pasiūlymo įsigaliojimo po šiandienos Europos Parlamento patvirtinimo. Parlamentas didžiąja balsų dauguma balsavo už tvirto teisės akto projektą, sutartą per visų trijų institucijų – Parlamento, Tarybos ir Komisijos – derybas (MEMO/10/236). Teisės akto projektu užtikrinama įtariamųjų teisė būti informuotiems apie naudotus įrodymus ir gauti teisinę pagalbą savo kalba visuose ES teismuose vykstančiuose baudžiamuosiuose procesuose. Tai užtikrins, kad visoje ES kiekvienas būtų teisiamas teisingai. Šis teisės aktas – pirmoji iš įvairių teisingo teismo proceso priemonių, skelbtinų pagal Lisabonos sutartį, kuria Europos Komisijai suteikiama galimybė siūlyti baudžiamosios teisės srities priemones. Tai pirmoji ES priemonė, kuria nustatomi bendri minimalūs procesinių teisių reikalavimai. Dabar priemonę turi patvirtinti Taryba.

„Šiandienos balsavimu apvainikuotas sunkus pranešėjos baronienės Saros Ludfort ir Piliečių laisvių komiteto triūsas bei atsidavimas teisių į teisingą teismo procesą klausimui. Tiek Parlamentas, tiek Taryba negailėjo jėgų siekdami, kad naujosios taisyklės atitiktų Pagrindinių teisių chartijos reikalavimus. Tai užtikrins realų jų poveikį ES piliečių gyvenimui, – teigė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – Aš nenusileidau dėl šių taisyklių detalių, nes teisės į teisingą teismo procesą nustatytos ES pagrindinių teisių chartijoje, o antrarūšės teisės išvis nėra teisės. Esu dėkinga, kad per derybas tam pritarė Europos Parlamentas. Tikiuosi, kad valstybės narės nedelsdamos imsis reikiamų priemonių šioms taisyklėms įgyvendinti ir veiksmingai joms taikyti, nes neteisingumas nesnaudžia. Vėluojant teisingumui, teisingumo nėra.“

Kovo 9 d. Komisija žengė pirmąjį žingsnį priimant priemones bendriems ES reikalavimams baudžiamosiose bylose nustatyti. Ji pateikė taisykles, kuriomis siūlo įpareigoti ES šalis teikti įtariamiesiems visapusiškas vertimo žodžiu ir raštu paslaugas (IP/10/249, MEMO/10/70).

Praeitą ketvirtadienį tekstą, už kurį šiandien balsavo Europos Parlamentas, patvirtino už teisingumo klausimus atsakingas komitetas (LIBE).

Tam sąlygas sudarė gegužės 27 d. Tarybos, Komisijos ir Europos Parlamento pranešėjo pasiektas kompromisinis susitarimas. Birželio 4 d. šiam susitarimui pritarė TVR taryba (MEMO/10/236).

Į kompromisinį dokumentą įtrauktos pagrindinės Komisijos pasiūlymo nuostatos. Pavyzdžiui, pasiūlymais bus užtikrinama teisė būti informuotam ir gauti teisinę pagalbą savo kalba bet kuriuo baudžiamojo proceso etapu visuose ES teismuose. Komisijos nuomone, ši nuostata yra nepaprastai svarbi siekiant užtikrinti visišką atitiktį Europos žmogaus teisių konvencijos reikalavimams, Strasbūro teismo praktikai ir Pagrindinių teisių chartijai.

Šiomis taisyklėmis taip pat būtų užtikrinama, kad piliečiai gautų visų svarbiausių dokumentų, kaip antai kaltinamojo akto, vertimą ir turėtų teisę į vertimą žodžiu per visus teismo posėdžius ir apklausas, taip pat susitikimų su advokatais metu. Prieš atsisakydami savo teisių, jie turi gauti teisinę pagalbą arba išsamią informaciją apie teisių atsisakymo pasekmes.

Dėl direktyvos projekto Ministrų Taryba turės balsuoti per įprastą teisėkūros (bendro sprendimų priėmimo) procedūrą, kuri pagal Lisabonos sutartį vykdoma nagrinėjant baudžiamosios teisenos klausimus.

Pagrindiniai faktai

Kadangi visos ES valstybių narių vyriausybės neparėmė 2004 m. Komisijos pateiktų pirmųjų šios srities visa apimančių pasiūlymų dėl teisių į teisingą teismo procesą, Komisija taiko palaipsnio veikimo metodą, numatytą 2009 m. gruodžio mėn. Stokholmo programoje nustatytose priemonėse dėl teisių į teisingą teismo procesą (IP/10/447). Per kitus ketverius metus Komisija pasiūlys įvairių priemonių.

Ateinančiomis savaitėmis Komisija pateiks antros direktyvos pasiūlymą, kurio tikslas – užtikrinti įtariamųjų teisę gauti informaciją ir raštą su išvardytomis teisėmis.

Daugiau informacijos galima rasti:

Teisingumo ir vidaus reikalų naujienų skiltyje:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainės pirmajame puslapyje:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar