Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/746

Brüssel, 16 juuni 2010

Menetlusõigused: Euroopa Parlament toetab täielikult EL ettepanekut tugevdada õigusi kriminaalmenetluses

Euroopa Parlament kiitis täna heaks Euroopa Liidu kava kehtestada eeskirjad, millega nähakse ette õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses, ning seega liiguti samm edasi selliste eeskirjade jõustamise suunas. Parlament toetas ülekaalukalt õigusakti põhjalikult väljatöötatud ettepanekut, milles olid kolm institutsiooni (Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon) oma läbirääkimiste käigus kokku leppinud (MEMO/10/236). Õigusakti ettepanekuga tagatakse kahtlustatavatele kõikides ELi kohtutes kriminaalmenetluse raames õigus saada emakeeles teavet kasutatud tõendite kohta ja õigus saada õigusabi. Sellega tagatakse kõikidele inimestele kogu ELis õiglane kohtulik arutamine. Kõnealune ettepanek on õiglase kohtuliku arutamise tagamiseks kavandatud meetmetest esimene, mis võetakse Lissaboni lepingu raames. Lissaboni lepinguga on komisjonile antud õigus teha ettepanekuid kriminaalõiguse valdkonna meetmete kohta. See on üldse esimene ELi meede, millega kehtestatakse menetlusõigustele ühised miinimumnõuded. Järgmise sammuna peab komisjoni ettepaneku heaks kiitma nõukogu.

Komisjoni asepresidendi ning ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi sõnul on tänane hääletustulemus raportööri Sarah Ludfordi ja kodanikevabaduste komisjoni visa töö ning õiglase kohtuliku arutamisega seotud õiguste tagamiseks tehtud jõupingutuste tulemus. „Nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu tegid suuri pingutusi, et tagada uute eeskirjade vastavus ELi põhiõiguste hartas sätestatud nõuetele, kuna sellega tagatakse nende tõeline mõju ELi kodanike elule. Ma olen veendunud üksikasjalike eeskirjade vajalikkuses, kuna õigus õiglasele kohtulikule arutamisele on ette nähtud ELi põhiõiguste hartas ja sellest väiksemaid õigusi ei saa tunnustada. Mul on hea meel, et Euroopa Parlament oli kogu läbirääkimiste aja jooksul samal seisukohal. Loodan, et liikmesriigid võtavad meetmeid eeskirjade rakendamiseks ning kohaldavad neid tõhusalt ja kiirelt, kuna vaid nii saame piirata ebaõiglust. Õiguste tagamata jätmine soodustab ebaõiglust.”

9. märtsil tegi komisjon esimese sammu mitmete kavandatud meetmete võtmiseks eesmärgiga kehtestada ELi ühised nõuded kriminaalmenetluse kohta. Komisjon esitas eeskirjad, mille kohaselt peavad ELi riigid kahtlustatavatele pakkuma täies mahus suulise ja kirjaliku tõlke teenuseid (IP/10/249, MEMO/10/70).

Eelmisel neljapäeval kiitis Euroopa Parlamendi õigusküsimuste komisjon heaks teksti, mille üle Euroopa Parlament täna hääletas.

Heakskiidu aluseks oli nõukogu, komisjoni ja Euroopa Parlamendi raportööri vahel 27. mail saavutatud kompromisskokkulepe, mille kiitis justiits- ja siseküsimuste nõukogu heaks 4. juunil (MEMO/10/236).

Kompromiss sisaldab komisjoni ettepaneku peamisi elemente. Näiteks tagatakse ettepanekuga kõikides ELi kohtutes õigus teabele ja õigus saada emakeeles õigusabi kogu kriminaalmenetluse jooksul. Komisjon pidas seda aspekti äärmiselt oluliseks, et tagada ettepaneku täielik vastavus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud nõuetele, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikale ning ELi põhiõiguste hartale.

Eeskirjadega tagataks kodanikele ka kõikide oluliste dokumentide (nagu süüdistusakt) kirjalik tõlge ning õigus suulisele tõlkele kõikide kohtulike arutamiste ja küsitluste ning kaitsjaga kohtumise ajal. Kodanikud ei saa oma õigustest loobuda enne, kui nad on saanud õigusabi või täielikku teavet oma õigustest loobumisega kaasnevate tagajärgede kohta.

Lissaboni lepinguga kriminaalmenetluse valdkonnas kehtestatud seadusandliku tavamenetluse (kaasotsustamismenetlus) kohaselt hääletatakse direktiivi ettepaneku üle järgmisena nõukogus.

Taustteave

Kuna ELi liikmesriikide valitsused ei toetanud ühehäälselt kõnealuses valdkonnas 2004. aastal komisjoni esitatud ettepanekuid, mis sisaldasid kõiki õiglase kohtuliku arutamisega seotud menetlusõigusi, lähtub komisjon nüüd järkjärgulisest lähenemisviisist, nagu see on ette nähtud 2009. aasta detsembris heaks kiidetud Stockholmi programmiga, mille kohaselt tuleb õiglase kohtuliku arutamisega seotud menetlusõiguste suhtes võtta mitmeid meetmeid (IP/10/447), mille kohta teeb komisjon järgmise nelja aasta jooksul ettepanekuid.

Lähinädalatel esitab komisjon ettepaneku teise direktiivi kohta, mille eesmärk on tagada õiguste loetelu abil kahtlustatavate õigus teabele.

Lisateave:

Justiits- ja siseküsimuste veebisait:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar