Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/746

Bruxelles, 16 juni 2010

Proceduremæssige rettigheder: Europa-Parlamentet bakker fuldt og helt op om EU forslag til styrkede rettigheder i straffesager

Den Europæiske Unions planer om at indføre regler, der garanterer retten til oversættelse og tolkning i straffesager, er kommet et skridt videre med Europa-Parlamentets vedtagelse i dag. Et stort flertal i Parlamentet stemte for det markante forslag til direktiv, der forinden var opnået enighed om under forhandlinger mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen (MEMO/10/236). Forslaget til direktiv giver mistænkte ret til juridisk bistand og oplysninger om bevismateriale på deres eget sprog i straffesager ved enhver domstol i EU. Det vil sikre alle en retfærdig rettergang over alt i EU. Loven ligger i forlængelse af Lissabon-traktaten, der giver Europa-Kommissionen initiativret på det strafferetlige område, og er den første af en række foranstaltninger, der skal sikre en retfærdig rettergang. For første gang fastsætter EU mindstestandarder for proceduremæssige rettigheder. Foranstaltningen skal nu godkendes af Rådet.

"Med dagens afstemning høster vi frugterne af den store og målrettede indsats, som ordfører Sarah Ludford sammen med Udvalget om Borgernes Rettigheder har ydet for at sikre retten til en retfærdig rettergang. Både Parlamentet og Rådet har arbejdet hårdt på at sørge for, at de nye regler overholder de standarder, som er fastsat i Charteret om Grundlæggende Rettigheder. Dermed kan vi være sikre på, at rettighederne reelt får betydning for EU's borgere", udtaler Kommissionens næstformand Viviane Reding, der har ansvaret for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab. "Jeg har stået fast på hver enkelt af disse rettigheder, for Charteret om Grundlæggende Rettigheder forpligter os til at sikre retten til retfærdig rettergang, og halve rettigheder er som bekendt ingen rettigheder. Jeg er taknemmelig for, at Europa-Parlamentet under hele forhandlingerne har haft samme synspunkt. Jeg håber, at medlemsstaterne vil iværksætte foranstaltningerne, således at de kan finde anvendelse med det samme, for uretten sover aldrig. Retfærdigheden tåler ingen udsættelse, hvis den skal ske fyldest."

Den 9. marts tog Kommissionen det første af en række skridt, der skal skabe fælles EU-standarder i straffesager. Den fremlagde forslag til regler, som forpligter EU-landene til at give mistænkte fuld ret til oversættelse og tolkning (IP/10/249, MEMO/10/70).

Det forslag til direktiv, som Europa-Parlamentet i dag har vedtaget, blev sidste torsdag godkendt i Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Dette blev muliggjort af det kompromis, som Rådet, Kommissionen og Parlamentets ordfører indgik den 27. maj. Rådet (retlige og indre anliggender) gav sit samtykke til dette kompromis den 4. juni (MEMO/10/236).

Kompromiset indeholder de vigtigste punkter i Kommissionens oprindelige forslag. Eksempelvis sikrer forslaget EU-borgerne ret til juridisk bistand og oplysninger på deres eget sprog under hele straffesagen ved enhver domstol i EU. Det er noget, Kommissionen har stået fast på, fordi det er afgørende for at overholde de standarder, der er fastlagt i den europæiske menneskerettighedskonvention, Menneskerettighedsdomstolens retspraksis og Chartret om Grundlæggende Rettigheder.

Reglerne sikrer, at EU-borgere modtager en skriftlig oversættelse af alle væsentlige dokumenter såsom anklageskrifter og er berettiget til tolkning ved retsmøder, afhøringer og møder med deres advokater. De kan ikke fraskrive sig rettigheder uden først at have modtaget juridisk bistand eller fyldestgørende oplysninger om konsekvenserne af at fraskrive sig rettighederne.

Udkastet til direktiv skal nu vedtages af Rådet, sådan som det er foreskrevet I den almindelige lovgivningsprocedure (den fælles beslutningsprocedure), som Lissabon-traktaten indførte på det strafferetlige område.

Baggrund

Oprindeligt – i 2004 – fremlagde Kommission en "lovgivningspakke" med forslag til proceduremæssige rettigheder vedrørende retten til en retfærdig rettergang, som EU's regeringer imidlertid ikke kunne nå til enighed om. Som Stockholmprogrammets foranstaltninger vedrørende retten til en retfærdig rettergang (december 2009) vidner om, forsøger Kommission sig nu med en "trinvis" tilgang (IP/10/447). I løbet af de kommende fire år vil Kommissionen foreslå en række foranstaltninger på området.

Inden for få uger vil Kommissionen fremsætte endnu et forslag til direktiv. Ifølge forslaget skal en meddelelse om rettigheder sikre mistænktes ret til information.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

webstedet "Justice and Home Affairs Newsroom":

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

webstedet for Viviane Reding, Kommissionens næstformand med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar