Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/742

Bryssel den 15 juni 2010

Högnivågruppen lägger fram 7 rekommendationer för EU:s mejerisektor

Högnivågruppen för mjölk, som inrättade i oktober förra året efter den dåvarande krisen i mejerinäringen, har slutfört sin rapport, som bland annat innehåller rekommendationer till kommissionen om sju frågor. Hit hör en uppmaning att vidta konkreta åtgärder för att öka användningen av skriftliga avtal i mejerinäringens leveranskedja och att beakta förslagen om att förbättra mejeriproducenternas kollektiva förhandlingsposition.

EU-kommissionären för jordbruk och landsbygdsutveckling, Dacian Cioloş, kommenterade detta i dag: "Jag välkomnar högnivågruppens insatser och denna rapport. Jag kommer att studera den noga och sedan lägga fram lagförslag innan årsslutet. Mitt främsta mål är att finna lösningar på medellång och lång sikt som tar hänsyn till erfarenheterna från förra årets kris och leder till en bättre struktur för mejerisektorn som helhet."

Högnivågruppens rekommendationer till kommissionen berör följande punkter:

  • Avtal mellan mjölkproducenter och mjölkförädlare: Större användning av formella skriftliga förhandsavtal som täcker leveranser av rå mjölk (pris, mängd, tidsschema och varaktighet), med hjälp av riktlinjer eller ett lagförslag, eventuellt så att medlemsstaterna gör det obligatoriskt.

  • Producenternas kollektiva förhandlingsposition: Eventuella förslag till bestämmelser som gör det möjligt för mjölkböndernas producentorganisationer att gemensamt förhandla om avtalsvillkor, som t.ex. pris, med mejerierna. En sådan bestämmelse kan vara permanent eller tillfällig (men bör då vara tillräckligt långvarig), och bör ses över regelbundet.

  • En tänkbar roll för branschorganisationer i mejerisektorn: Det bör undersökas huruvida någon av de nuvarande bestämmelserna för branschorganisationer inom frukt- och grönsakssektorn kan tillämpas på mejeribranschen.

  • Insy och öppenhet i mejerisektorns leveranskedja: Det europeiska instrumentet för övervakning av livsmedelspriser måste vidareutvecklas, och man måste överväga att tillhandahålla mer och bättre information (t.ex. om mängden av mejeriprodukter) från EUROSTAT och de nationella statistikbyråerna.

  • Marknadsåtgärder och terminsavtal: Man bör överväga instrument som är förenliga med "gröna boxen" för att minska instabiliteten när det gäller inkomster, och eventuellt underlätta användningen av terminsavtal, bland annat med hjälp av riktad fortbildning.

  • Handelsnormer och ursprungsmärkning: Kommissionens bör i sitt pågående arbete avseende märkning undersöka olika möjligheter att märka mejeriprodukter med produktionsort, och försöka finna en tydlig märkning för varor som imiterar mejeriprodukter.

  • Innovation och forskning: Informationen om möjligheterna för forskning och innovation inom programmen för landsbygdsutveckling och ramprogrammet för forskning bör förbättras. Berörda parter bör fastställa entydiga forskningsprioriteringar för mejerisektorn för att möjliggöra bättre samordning av forskningsprogrammen på EU-nivå och i medlemsstaterna.

Den fullständiga rapporten (50 sidor + bilagor) kommer inom kort att finnas på följande webbadress: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm

Bakgrund

Till följd av marknadskrisen för mjölkprodukter förra året inrättade kommissionen i oktober en högnivågrupp för mjölk som skulle diskutera lösningar på medellång och lång sikt för mejeribranschen, bland annat med tanke på att mjölkkvoterna löper ut i april 2015 (se IP/09/1420). Högnivågruppen måste naturligtvis ta hänsyn till resultaten av hälsokontrollen av jordbrukspolitiken, men fick i uppdrag att överväga lagstiftning som kan bidra till att stabilisera marknaden och producenternas inkomster, och öka öppenheten och insynen på marknaden. Mellan oktober 2009 och juni 2010 hölls tio möten. I maj lade gruppen fram ett utkast till en rapport som sammanfattar diskussionens resultat och även innehåller rekommendationer. Rapporten antogs enhälligt i dag.

Högnivågruppen, som består av företrädare för medlemsstaterna och har generaldirektören för jordbruk och landsbygdsutveckling, Jean-Luc Demarty som ordförande, samlade in skriftliga och muntliga bidrag från de viktigaste europeiska intresseorganisationerna inom mejeribranschens leveranskedja. Dessutom fick man viktiga impulser från inbjudna akademiker, företrädare för tredjeländer, GD Konkurrens, nationella konkurrensmyndigheter och GD Jordbruk i specifika frågor. Slutligen hölls en stor konferens för berörda parter inom mejeribranschen den 26 mars 2010 där ett stort antal aktörer i leveranskedjan hade möjlighet att föra fram sina ståndpunkter.

Rapporten kommer att skickas till rådet (för diskussion i juli) och till Europaparlamentets jordbruksutskott.


Side Bar