Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/742

Bruselj, 15. junij 2010

Strokovna skupina na visoki ravni je predložila sedem priporočil za mlekarski sektor EU

Strokovna skupina na visoki ravni za mleko, ustanovljena oktobra lani zaradi lanskoletne krize mlekarskega sektorja, je dokončala poročilo o svojih posvetovanjih, vključno s priporočili za Komisijo o sedmih vprašanjih. Ta priporočila vsebujejo poziv h konkretnim ukrepom za krepitev uporabe pisnih pogodb v dobavni verigi v mlekarstvu in za proučitev predlogov za povečanje kolektivne pogajalske moči mlekarskih proizvajalcev.

Komisar EU za kmetijstvo in razvoj podeželja, Dacian Cioloş, je danes dejal: „Pozdravljam delo strokovne skupine na visoki ravni in to poročilo. Zdaj ga bom podrobno proučil z namenom, da se zakonodajni predlogi predložijo pred koncem leta. Moj glavni namen je, da proučimo srednje- in dolgoročne ukrepe, ki se nanašajo na izkušnje, pridobljene na podlagi lanske krize, in ki so usmerjeni k boljšemu strukturiranju sektorja kot celote.“

Priporočila strokovne skupine na visoki ravni za Komisijo se nanašajo na:

  • pogodbena razmerja med proizvajalci in predelovalci mleka: krepitev uporabe vnaprej pripravljenih formalnih pisnih pogodb o dobavi surovega mleka (ki vsebujejo ceno, količino, časovni načrt in trajanje) – na podlagi smernic ali zakonodajnega predloga, morda tako, da država članica uporabo takih pogodb predpiše kot obvezno.

  • kolektivno pogajalsko moč proizvajalcev: morebiten predlog določbe, ki bi omogočala organizacijam proizvajalcem, ki jih ustanovijo kmetje na področju mlekarstva, da se z mlekarno skupno pogajajo o pogodbenih pogojih, vključno s ceno. Ne glede, ali bi bila taka določba trajna ali začasna (morala pa bi veljati dovolj dolgo časa), bi jo moralo biti možno revidirati.

  • možno vlogo medpanožnih organizacij v mlekarskem sektorju: proučitev, ali bi bilo katere od obstoječih določb za medpoklicne organizacije v sektorju sadja in zelenjave možno uporabiti tudi v mlekarskem sektorju.

  • preglednost v dobavni verigi v mlekarstvu: nadaljnje izboljšanje evropskega orodja za spremljanje cen hrane (European Food Price Monitoring Tool) in zagotavljanje več informacij (npr. o količini mlečnih proizvodov) s strani Eurostata in nacionalnih statističnih uradov.

  • tržne ukrepe in terminske blagovne pogodbe („futures“): proučitev instrumentov, „združljivih z zeleno škatlo“ („green box compatible“), za zmanjšanje spremenljivosti prihodka, vključno z morebitnim olajševanjem uporabe terminskih blagovnih trgov, zlasti prek ciljanih programov usposabljanja.

  • tržne standarde in označevanje porekla na etiketah: delo Komisije, ki poteka na področju označevanja z etiketami, bi moralo upoštevati izvedljivost različnih opcij za označevanje „kraja pridelave“ mlečnih proizvodov in si prizadevati za razločno drugačno označevanje tistih mlečnih proizvodov, ki oponašajo izvirne.

  • inovacije in raziskave: izboljšave pri sporočanju obstoječih možnosti za inovacije in razvoj znotraj obstoječega okvira razvoja podeželja in okvirnih raziskovalnih programov. Zainteresirane strani bi morale opredeliti jasne raziskovalne prednostne naloge za mlečni sektor, da bi omogočile boljšo usklajenost raziskovalnih programov posameznih držav in Skupnosti.

Celotno poročilo na 50 straneh (s prilogami) bo kmalu objavljeno na spletni strani: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm

Ozadje

Na podlagi težavnih razmer na trgu mleka lani je komisar oktobra lani ustanovil strokovno skupino na visoki ravni za mleko (HLG – High Level Expert Group on Milk) z namenom, da razpravlja o srednje- in dolgoročnih ureditvah za mlekarski sektor, glede na to, da mlekarske kvote prenehajo veljati 1. aprila 2015 (gl. IP/09/1420). Ob upoštevanju izida „zdravstvenega pregleda“ je bila strokovna skupina na visoki ravni naprošena, da prouči zakonodajne zadeve, ki bi lahko prispevale k stabiliziranju trga in prihodka proizvajalcev ter povečale transparentnost trga. Od oktobra 2009 do junija 2010 je bilo deset sestankov. Osnutek poročila s povzetkom izidov razprav in nekaterimi priporočili je bil predstavljen v maju, danes pa je bil soglasno sprejet.

Skupina na visoki ravni, ki je sestavljena iz predstavnikov držav članic in ji predseduje generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja Jean-Luc Demarty, je prisluhnila ustnim in pisnim prispevkom najpomembnejših evropskih skupin zainteresiranih strani v dobavni verigi v mlekarstvu o teh zadevah. Poleg tega je skupina na visoki ravni prejela dragocene prispevke od povabljenih akademskih strokovnjakov, predstavnikov tretjih držav, Generalnega direktorata za konkurenco, nacionalnih organov za konkurenco in Generalnega direktorata za kmetijstvo o nekaterih specifičnih vprašanjih. Končno je dne 26. marca 2010 potekala pomembna konferenca zainteresiranih strani iz mlekarstva, ki je omogočila večjemu številu akterjev v verigi, da izrazijo svoja mnenja.

Kopija poročila bo poslana Svetu (o njej se bo razpravljalo julija) in kmetijskemu odboru Evropskega parlamenta.


Side Bar