Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/742

Brusel, 15. júna 2010

Skupina na vysokej úrovni vydáva 7 odporúčaní pre mliekarenský sektor EÚ

Skupina na vysokej úrovni pre mlieko, ktorá bola zriadená v októbri v dôsledku minuloročnej krízy v mliekarenskom sektore, dokončila správu o svojich rokovaniach, pričom táto správa obsahuje aj odporúčania pre Komisiu týkajúce sa siedmich bodov. Je medzi nimi výzva prísť s konkrétnymi krokmi na zvýšenie používania písomných zmlúv v mliekarenskom dodávateľskom reťazci a uvažovať o návrhoch na zvýšenie kolektívnej vyjednávacej sily výrobcov mlieka a mliečnych výrobkov.

Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş dnes vyhlásil: „Vítam prácu skupiny na vysokej úrovni a túto správu. Podrobne ju preštudujem a do konca tohto roka predložím legislatívne návrhy. Mojím hlavným cieľom je, aby sme uvažovali o strednodobých a dlhodobých opatreniach, v ktorých zohľadníme skúsenosti z minuloročnej krízy s cieľom zlepšiť štruktúru celého sektora."

Odporúčania, ktoré skupina na vysokej úrovni adresuje Komisii, sa týkajú:

  • Zmluvných vzťahov medzi výrobcami a spracovateľmi mlieka: zlepšiť vopred vypracované formálne písomné zmluvy, ktoré sa vzťahujú na dodávky surového mlieka (vrátane ceny, objemu, času a trvania) prostredníctvom usmernení alebo legislatívnych návrhov, ktoré by možno členské štáty uložili ako povinnosť.

  • Kolektívna vyjednávacia sila výrobcov: prípadný návrh ustanoviť pre organizácie výrobcov mlieka možnosť spoločne rokovať s mliekarňami o svojich zmluvných podmienkach, vrátane ceny. Či už by išlo o trvalé alebo dočasné ale dostatočne dlhotrvajúce ustanovenie, malo by sa revidovať.

  • Prípadná úloha medziodvetvových organizácií v mliekarenskom sektore: preskúmať, či by sa niektoré zo súčasných ustanovení platných pre medziodvetvové organizácie v sektore ovocia a zeleniny dali uplatniť v mliekarenskom sektore.

  • Transparentnosť v mliekarenskom dodávateľskom reťazci: ďalej rozvinúť nástroj na monitorovanie cien potravín v Európe a preskúmať, či by EUROSTAT a národné štatistické úrady mohli poskytovať viac informácií (napr. o objemoch mliečnych výrobkov).

  • Trhové opatrenia a termínované obchody: uvažovať o nástrojoch zlučiteľných s „podporou zo zeleného koša“ (tzv. „green box“) s cieľom znížiť pohyblivosť príjmov, vrátane možnosti zjednodušiť používanie termínovaných trhov, predovšetkým prostredníctvom účelových programov odborného vzdelávania.

  • Trhové normy a označovanie pôvodu: v prebiehajúcich prácach Komisie o označovaní by sa mala zohľadniť realizovateľnosť rôznych možností označovania „miesta poľnohospodárskej výroby“ pre mliečne výrobky a malo by sa vypracovať odlišné označovanie pre imitácie mliečnych výrobkov.

  • Inovácia a výskum: zlepšiť informovanie o existujúcich možnostiach pre inovácie a výskum v existujúcom rámci pre rozvoj vidieka a rámcových výskumných programoch. Zainteresované strany by mali vymedziť jasné priority pre výskum v mliekarenskom sektore, aby bolo možné zlepšiť koordináciu výskumných programov na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Spoločenstva.

Celá 50 stranová správa spolu s prílohami bude už čoskoro uverejnená na stránke: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm

Kontext

V dôsledku ťažkej situácie na trhu s mliekom v minulom roku zriadila komisárka v októbri skupinu odborníkov na vysokej úrovni pre mlieko s cieľom prediskutovať strednodobé a dlhodobé opatrenia v mliekarenskom sektore vzhľadom na ukončenie systému udeľovania kvót na mlieko 1. apríla 2015 (pozri IP/09/1420). Rešpektujúc výsledky preskúmania stavu skupina na vysokej úrovni dostala žiadosť uvažovať o právnych riešeniach, ktorými by sa mohlo prispieť k stabilizácii trhu a príjmov výrobcov a zvýšiť transparentnosť trhu. Od októbra 2009 do júna 2010 sa uskutočnilo 10 zasadnutí. Návrh správy, v ktorej sú zhrnuté výsledky diskusií a niektoré odporúčania, bol predložený v máji a dnes bola správa jednomyseľne prijatá.

Skupina na vysokej úrovni, ktorá bola zložená zo zástupcov z členských štátov a ktorej predsedal generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Jean-Luc Demarty, si vypočula ústne a písomné príspevky o daných problémoch od významných európskych zainteresovaných skupín v mliekarenskom dodávateľskom reťazci. V súvislosti s niektorými konkrétnymi otázkami skupina na vysokej úrovni prijala hodnotné príspevky od prizvaných odborníkov z akademickej obce, zástupcov tretích krajín, GR pre hospodársku súťaž, vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž a GR AGRI. Napokon sa 26. marca 2010 uskutočnila konferencia hlavných zainteresovaných strán, vďaka čomu mohli mnohí aktéri mliekarenského reťazca vyjadriť svoje stanoviská.

Kópia správy sa zašle Rade (na júlovú diskusiu) a Výboru pre poľnohospodárstvo Európskeho parlamentu.


Side Bar