Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/742

Bruksela, dnia 15 czerwca 2010 r.

7 rekomendacji Grupy ekspertów dla unijnego rynku mleczarskiego

Grupa ekspertów wysokiego szczebla ds. mleka, utworzona w październiku zeszłego roku w następstwie zeszłorocznego kryzysu na rynku mleczarskim, zakończyła prace nad sprawozdaniem ze swoich posiedzeń, w tym nad zaleceniami dla Komisji dotyczącymi siedmiu kwestii. Zalecenia te obejmują propozycję podjęcia konkretnych kroków mających upowszechnić stosowanie pisemnych umów w łańcuchu dostaw produktów mlecznych oraz do rozpatrzenia propozycji dążących do zwiększenia zbiorowego potencjału negocjacyjnego producentów mleka.

Unijny Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Dacian Cioloş powiedział dziś: „Dziękuję Grupie ekspertów za ich pracę i przedstawione sprawozdanie. Zapoznam się teraz dogłębnie z treścią sprawozdania z zamiarem przygotowania wniosków ustawodawczych jeszcze w tym roku. Moim głównym celem jest rozpatrzenie średnio- i długoterminowych środków uwzględniających wiedzę, którą zdobyliśmy podczas zeszłorocznego kryzysu. Środki te mają służyć usprawnieniu struktury całego sektora”.

Zalecenia Grupy ekspertów wysokiego szczebla dla Komisji dotyczą:

  • Stosunków umownych między producentami mleka i jego przetwórcami: zachęcanie – w drodze wytycznych lub wniosku ustawodawczego – do stosowania formalnych umów na piśmie, zawieranych z wyprzedzeniem, obejmujących dostawy surowego mleka (w tym cenę, ilość, terminy dostaw i czas obowiązywania umowy); możliwe jest także wprowadzenie przez państwo członkowskie obowiązku stosowania takich umów.

  • Zbiorowego potencjału negocjacyjnego producentów: ewentualny wniosek przewidujący przepisy umożliwiające organizacjom producentów tworzonym przez producentów mleka zbiorowe negocjowanie warunków umów, w tym cen, z mleczarniami. Środek ten – niezależnie od tego, czy będzie miał charakter trwały czy tymczasowy (ale wystarczająco długi) – należy poddawać przeglądom.

  • Ewentualnej roli organizacji międzybranżowych na rynku mleczarskim: sprawdzenie, czy którekolwiek z obecnych przepisów dotyczących organizacji międzynarodowych w sektorze owoców i warzyw można by zastosować również na rynku mleczarskim.

  • Przejrzystości w łańcuchu dostaw produktów mlecznych: dalszy rozwój Europejskiego Narzędzia Monitorowania Cen Żywności oraz sprawdzenie, czy możliwa jest wymiana dodatkowych informacji (np. na temat ilości produktów mlecznych) między EUROSTAT-em i krajowymi urzędami statystycznymi.

  • Środków rynkowych i kontraktów terminowych typu future: uwzględnienie instrumentów, które spełniałyby wymogi zielonej kategorii WTO i służyły obniżeniu niestabilności dochodów, na przykład ułatwiając dostęp do rynków terminowych, w szczególności przy pomocy celowych programów szkoleniowych.

  • Norm handlowych i wskazywania miejsca pochodzenia: w trwających pracach Komisji dotyczących etykietowania należy uwzględnić możliwość wdrożenia różnych rozwiązań przewidujących wskazywanie miejsca produkcji produktów mlecznych na etykietach oraz poszukać sposobu oddzielnego znakowania nieoryginalnych produktów mlecznych.

  • Innowacji i badań naukowych: poprawa dostępu do informacji o istniejących możliwościach w zakresie innowacji i badań naukowych stwarzanych przez bieżące ramy programu rozwoju obszarów wiejskich oraz badawczych programów ramowych. Zainteresowane strony powinny jasno określić priorytety w zakresie badań dla rynku mleczarskiego, tak aby umożliwić poprawę koordynacji krajowych i wspólnotowych programów badawczych.

Pełne 50-stronicowe sprawozdanie (wraz z załącznikami) zostanie wkrótce udostępnione pod adresem: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm

Dodatkowe informacje

W następstwie zeszłorocznych trudności na rynku mleka, w październiku zeszłego roku Komisja ustanowiła Grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. mleka, której zadaniem było omówienie średnio- i długoterminowych mechanizmów dla rynku mleczarskiego mogących zająć miejsce wygasających z dniem 1 kwietnia 2015 r. kwot mlecznych (zob. IP/09/1420) Uwzględniając wyniki oceny funkcjonowania reformy WPR, Grupę ekspertów poproszono o rozpatrzenie kwestii dotyczących regulacji prawnych, które mogłyby przyczynić się do ustabilizowania rynku i dochodów producentów oraz zwiększyć przejrzystość rynku. W okresie od października 2009 r. do czerwca 2010 r. odbyło się 10 posiedzeń. Projekt sprawozdania podsumowującego wyniki rozmów oraz zawierającego określone zalecenia został przedstawiony w maju i przyjęty jednogłośnie w dniu dzisiejszym.

Grupa ekspertów, w skład której weszli przedstawiciele państw członkowskich pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Jean-Luc'a Demarty’ego, zapoznała się z szeregiem opinii na temat powyższych zagadnień, w formie ustnej i pisemnej, przekazanych przez główne grupy zainteresowanych stron uczestniczące w europejskim łańcuchu dostaw produktów mlecznych. Ponadto Grupa skorzystała również z cennych opinii na temat niektórych kwestii szczegółowych wyrażonych przez zaproszonych ekspertów akademickich, przedstawicieli państw trzecich, DG ds. Konkurencji, krajowe organy ds. konkurencji oraz DG AGRI. Ponadto w dniu 26 marca 2010 r. odbyła się konferencja głównych zainteresowanych stron rynku mleczarskiego, dzięki czemu szansę na wyrażenie swojego stanowiska miała jeszcze większa liczba uczestników łańcucha dostaw.

Kopia sprawozdania zostanie przesłana do Rady (w celu jej omówienia w lipcu) oraz do Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego.


Side Bar