Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/742

Brussel, 15 Juni 2010

Groep op hoog niveau komt met 7 aanbevelingen voor de zuivelsector van de EU

De groep op hoog niveau voor melk, die in oktober van vorig jaar in de nasleep van de zuivelcrisis is opgericht, heeft de laatste hand gelegd aan het verslag van haar beraadslagingen, waarin zij onder meer aanbevelingen over een zevental onderwerpen richt tot de Commissie. De Commissie wordt uitgenodigd concrete maatregelen voor te stellen om het gebruik van schriftelijke contracten in de zuivelbevoorradingsketen en de collectieve onderhandelingspositie van de melkproducenten te versterken.

EU‑commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling Dacian Cioloş verwoordde het vandaag als volgt: "Ik dank de groep op hoog niveau voor haar werk en zal haar verslag zorgvuldig bestuderen teneinde vóór het einde van het jaar wetgevingsvoorstellen in te dienen. Belangrijkste doel moet zijn maatregelen op middellange en lange termijn in overweging te nemen die rekening houden met de lessen die de crisis van vorig jaar ons op het gebied van een betere structurering van de hele sector heeft geleerd."

De aanbevelingen van de groep op hoog niveau aan de Commissie hebben betrekking op:

  • contractuele betrekkingen tussen de melkproducenten en de melkverwerkers: verhoogd gebruik van vooraf gesloten formele schriftelijke contracten over de leveringen van rauwe melk (incl. prijs, hoeveelheid, tijdschema en looptijd) – overeenkomstig richtsnoeren of een wetgevingsvoorstel, eventueel opgelegd door de lidstaat.

  • collectieve onderhandelingspositie van de producenten: eventueel een voorstel om uit melkproducenten bestaande producentenorganisaties de gelegenheid te bieden gezamenlijk met een zuivelbedrijf te onderhandelen over hun contractuele voorwaarden, incl. de prijs. Een dergelijke bepaling kan blijvend of tijdelijk (maar voldoende lang) van kracht zijn, maar moet wel kunnen worden herzien.

  • de mogelijke rol van brancheorganisaties in de zuivelsector: er dient te worden bekeken of bepalingen inzake de brancheorganisaties in de groenten‑ en fruitsector ook voor de zuivelsector kunnen gelden.

  • transparantie in de zuivelbevoorradingsketen: uitwerking van het Europees instrument voor de bewaking van de voedselprijzen en bestudering van de mogelijkheid tot meer informatieverstrekking (bijv. over de hoeveelheden zuivelproducten) door Eurostat en de nationale bureaus voor statistiek.

  • marktmaatregelen en de futuresmarkt: overweging van "green box"‑conforme instrumenten om inkomensschommelingen te voorkomen, eventueel door het gebruik van futuresmarkten te faciliteren, met name aan de hand van gerichte opleidingsprogramma's.

  • handelsnormen en oorsprongsetikettering: in de lopende Commissiewerkzaamheden op het gebied van etikettering moet de haalbaarheid van verschillende opties betreffende de etikettering van de "ligging van het landbouwbedrijf" op zuivelproducten worden overwogen en moet worden gestreefd naar een duidelijk te onderscheiden etikettering van imitatiezuivel.

  • innovatie en onderzoek: betere communicatie van de bestaande mogelijkheden op het gebied van innovatie en onderzoek binnen het bestaande plattelandsontwikkelingskader en de kaderprogramma's voor onderzoek. Met het oog op een betere coördinatie van de onderzoeksprogramma's van de lidstaten en van de EU moeten de belanghebbende partijen duidelijke onderzoeksprioriteiten voor de zuivelsector aangeven.

Het volledige verslag van 50 bladzijden (met bijlagen) zal binnenkort worden geplaatst op http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm.

Achtergrond

Naar aanleiding van de moeilijke marktsituatie voor melk in het vorige jaar heeft de commissaris in oktober van dat jaar een groep op hoog niveau voor melk opgericht en deze de opdracht gegeven de regelingen op middellange en lange termijn voor de zuivelsector te bespreken met het oog op het verstrijken van de melkquota op 1 april 2015 (zie IP/09/1420). Deze groep moest, met inachtneming van de resultaten van de gezondheidscontrole (ook wel "health check" genoemd), nagaan welke regelgevingsmaatregelen bevorderlijk kunnen zijn voor de marktstabiliteit, de producenteninkomens en de markttransparantie. In de periode oktober 2009‑juni 2010 kwam deze groep 10 keer samen. De resultaten van de besprekingen zijn, samen met een aantal aanbevelingen, in een verslag gegoten dat in mei op tafel is gelegd en vandaag unaniem is aangenomen.

De uit vertegenwoordigers van de lidstaten bestaande groep heeft onder het voorzitterschap van de directeur‑generaal voor Landbouw en plattelandsontwikkeling, Jean‑Luc Demarty, mondelinge en schriftelijke bijdragen van belangrijke Europese actoren uit de zuivelbevoorradingsketen onderzocht. Daarnaast kon de groep, met betrekking tot specifieke onderwerpen, teruggrijpen naar waardevolle bijdragen van daartoe uitgenodigde deskundigen, vertegenwoordiger van derde landen, DG Mededinging, de nationale mededingingsinstanties en DG AGRI. Op 26 maart 2010 is dan tot slot een conferentie van de voornaamste belanghebbende partijen in de zuivelsector gehouden waarop een groter aantal actoren uit de keten hun standpunten naar voren kon brengen.

Een exemplaar van het verslag zal worden toegezonden aan de Raad (voor bespreking in juli) en naar de commissie Landbouw van het Europees Parlement.


Side Bar