Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/742

Briselē, 2010. gada 15. jūnijā

Augsta līmeņa ekspertu grupa nāk klajā ar septiņiem ieteikumiem ES piensaimniecības nozarei

Pērn oktobrī sakarā ar piensaimniecības krīzi izveidotā augsta līmeņa piensaimniecības ekspertu grupa ir pabeigusi izstrādāt savu ziņojumu, kurā ietilpst ieteikumi Komisijai septiņos jautājumos. To vidū ir aicinājums veikt konkrētas darbības, lai paplašinātu rakstveida līgumu izmantošanu piena produktu piegādes ķēdē un izskatītu priekšlikumus pastiprināt piena ražotāju pozīcijas sarunās.

ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Dačans Čološs šodien paziņoja: „Man ir prieks par ekspertu grupas darbu un šo ziņojumu. Tagad es to izpētīšu sīkāk ar nolūku līdz šā gada beigām izvirzīt likumdošanas priekšlikumus. Mans galvenais mērķis ir apsvērt vidēja un ilga termiņa pasākumus, kuros būtu ievērota pērn krīzē gūtā mācība un kuri būtu virzīti uz visas nozares labāku strukturēšanu."

Augsta līmeņa ekspertu grupas ieteikumi attiecas uz tālāk minētajiem jautājumiem.

  • Piena ražotāju un piena pārstrādātāju līgumattiecības. Vairāk izmantot iepriekš sagatavotus formālus rakstveida līgumus par nepārstrādāta piena piegādēm (ieskaitot cenu, daudzumu, laika plānojumu un ilgumu), — vadlīniju vai likumdošanas priekšlikuma veidā; iespējams, ka dalībvalstīm tie jānosaka par obligātiem.

  • Ražotāju kolektīvās pozīcijas sarunās. Iespējams pieņemt noteikumu, kas ļautu ražotāju organizācijām, kuras veido piensaimnieki, kolektīvi apspriest noteikumus līgumā ar pārstrādes uzņēmumu, ieskaitot cenu. Šim noteikumam jābūt vēlāk pārskatāmam neatkarīgi no tā, vai tas būs pastāvīgs vai provizorisks (taču pietiekami ilglaicīgs).

  • Starpnozaru organizāciju iespējamā loma piensaimniecības nozarē. Izpētīt, vai kādus no pašlaik spēkā esošajiem noteikumiem par starparodu organizācijām augļu un dārzeņu nozarē varētu izmantot arī piensaimniecības nozarē.

  • Piena produktu piegādes ķēdes pārredzamība. Jāturpina izstrādāt Eiropas pārtikas cenu uzraudzības instrumentu, un jārod risinājums, kā Eirostats un valstu statistikas biroji varētu sagādāt vairāk informācijas (piemēram, par piena produktu daudzumiem).

  • Tirgus pasākumi un nākotnes līgumi. Padomāt par instrumentiem, kas būtu „saderīgi ar zaļo kasti” un mazinātu ienākumu nepastāvību, to starpā — iespējas vienkāršot nākotnes līgumu tirgu izmantošanu, it sevišķi — ar specializētām apmācības programmām.

  • Tirgdarbības standarti un izcelsmes marķēšana. Turpinot Komisijas darbu marķēšanas jomā, būtu jāparedz dažādas iespējas piena produktu marķējumā uzrādīt izcelsmes vietu un būtu jāveido īpašs marķējums piena produktu imitācijām.

  • Inovācija un pētniecība. Uzlabot informēšanu par pastāvošajām inovācijas un pētniecības iespējām esošajās lauku attīstības programmās un pētniecības pamatprogrammās. Ieinteresētajām personām būtu skaidri jānosaka pētniecības prioritātes piensaimniecības nozarē, lai būtu iespējams labāk koordinēt valstu un Kopienas pētniecības programmas.

Viss 50 lappušu garā ziņojuma teksts (ar pielikumiem) drīzumā tik publicēts adresē http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm

Priekšvēsture

Pēc sarežģījumiem piena produktu tirgū komisārs pērn oktobrī izveidoja Augsta līmeņa ekspertu grupu piensaimniecības jautājumos (ALG), kuras uzdevums ir apspriest vidēja un ilga termiņa pasākumus piensaimniecības nozarē sakarā ar piena produktu kvotu izbeigšanos 2015. gada 1. aprīlī (sk. IP/09/1420). Ievērojot „veselīguma pārbaudes” iznākumu, ALG tika lūgta apsvērt reglamentācijas jautājumus, kas varētu palīdzēt stabilizēt tirgu un ražotāju ienākumus un uzlabot tirgus pārredzamību. No 2009. gada oktobra līdz 2010. gada jūnijam noturētas 10 sanāksmes. Maijā tika iesniegts ziņojuma projekts, kurā bija apkopoti apspriešanas rezultāti un konkrēti ieteikumi, un šodien tas tika vienprātīgi apstiprināts.

ALG, kura sastāv no dalībvalstu pārstāvjiem un kuras priekšsēdētājs ir lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors Žans-Liks Demartī, gan mutvārdos, gan rakstveidā izzināja lielāko Eiropas ieinteresēto personu grupu viedokli piena produktu piegādes ķēdes jautājumos. Vērtīgu ieguldījumu ALG darbā ar specifiskiem jautājumiem deva pieaicinātie akadēmiskie eksperti, trešo valstu pārstāvji, Konkurences ģenerāldirektorāts, valstu konkurences uzraudzības iestādes un Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts. Visbeidzot, 2010. gada 26. martā tika sarīkota ieinteresēto grupu konference, kas ļāva izteikties lielākam skaitam piegādes ķēdē iesaistīto personu.

Ziņojuma eksemplārs tiks piesūtīts Padomei (apspriešanai jūlijā) un Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības komitejai.


Side Bar