Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/742

2010 m. birželio 15 d., Briuselis

Aukšto lygio ekspertų darbo grupė teikia septynias rekomendacijas dėl ES pieno sektoriaus

Praėjusių metų spalio mėn., prieš pat prasidedant pieno sektoriaus krizei, sudaryta pieno sektoriaus aukšto lygio ekspertų darbo grupė užbaigė savo svarstymų ataskaitą, kurioje Komisijai pateikiamos rekomendacijos septyniais klausimais. Be kitų dalykų, Komisijai rekomenduojama imtis konkrečių veiksmų, kad pieno produktų tiekimo grandinės atstovai sudarytų daugiau rašytinių sutarčių, ir apsvarstyti siūlymus didinti bendrą pieno produktų gamintojų derybinę galią.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Dacianas Cioloşas šiandien sakė: „Aukšto lygio ekspertų darbo grupės darbas ir ataskaita – sveikintini dalykai. Ataskaitą išsamiai išnagrinėsiu, kad dar iki metų galo būtų galima pateikti teisės aktų pasiūlymų. Pagrindinis mano tikslas – drauge apsvarstyti vidutinės trukmės ir ilgalaikes priemones, didžiausią dėmesį skiriant iš praėjusių metų krizės išmoktiems dalykams ir siekiant pagerinti viso sektoriaus struktūrą.“

Aukšto lygio ekspertų darbo grupės rekomendacijų Komisijai temos:

  • Sutartiniai pieno gamintojų ir pieno perdirbėjų santykiai. Skatinama iš anksto sudaryti daugiau oficialių rašytinių sutarčių dėl žalio pieno tiekimo (įskaitant kainos, kiekio, pristatymo laiko ir trukmės aspektus); tai pasiekti būtų galima parengiant gaires arba teisės akto pasiūlymą, kad valstybės narės galėtų padaryti sutartis privalomas;

  • Bendra gamintojų derybinė galia. Būtų galima teikti pasiūlymą įtraukti nuostatą leisti pieno sektoriaus ūkininkų įsteigtoms gamintojų organizacijoms bendrai derėtis su pieninėmis dėl sutarties sąlygų, įskaitant kainą. Turėtų būti numatyta galimybė tą nuostatą persvarstyti, neatsižvelgiant į tai, ar ji nustatyta visam laikui, ar laikinai (tačiau pakankamai ilgam laikui);

  • Galimas tarpšakinių organizacijų vaidmuo pieno sektoriuje. Reikėtų išnagrinėti, ar kurios nors iš dabartinių tarpšakinėms vaisių ir daržovių sektoriaus organizacijoms taikomų nuostatų galėtų būti taikomos pieno sektoriuje;

  • Pieno produktų tiekimo grandinės skaidrumas. Reikėtų tobulinti Europos maisto kainų stebėsenos priemonę ir stengtis gauti daugiau informacijos (pvz., apie pieno produktų kiekius) iš Eurostato ir nacionalinių statistikos įstaigų;

  • Rinkos priemonės ir sandoriai. Reikėtų apsvarstyti pajamų nestabilumui mažinti skirtas „žaliosios dėžės“ kriterijus atitinkančias priemones, įskaitant priemones, kuriomis būtų galima padėti ūkininkams pasinaudoti sandorių rinkų teikiamomis galimybėmis, visų pirma pagal tam tikslui skirtas mokymo programas;

  • Prekybos standartai ir kilmės žymėjimas etiketėse. Tolesniame su produktų ženklinimu susijusiame Komisijos darbe turėtų būti apsvarstyti įvairūs ūkininkavimo vietos, kurioje pagaminti pagrindiniai pieno produktai, nurodymo būdai ir siekiama, kad analogiški pieno produktai būtų ženklinami kitaip;

  • Inovacijos ir moksliniai tyrimai. Gerinti informacijos apie galimybes taikyti inovacijas ir vykdyti mokslinius tyrimus sklaidą pagal esamas kaimo plėtros ir mokslinių tyrimų programas. Suinteresuotosios šalys turėtų nustatyti aiškius pieno sektoriaus mokslinių tyrimų prioritetus, kad būtų galima geriau derinti nacionalines ir Bendrijos mokslinių tyrimų programas.

Visa pusšimtis puslapių ataskaita (su priedais) netrukus bus paskelbta http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm

Pagrindiniai faktai

Kadangi praėjusiais metais padėtis pieno rinkoje buvo bloga, praėjusių metų spalio mėn. Komisijos narys sudarė aukšto lygio ekspertų darbo grupę, kad ši apsvarstytų vidutinės trukmės ir ilgalaikes pieno sektoriaus priemones, atsižvelgdama į tai, kad 2015 m. balandžio 1 d. baigiasi pieno kvotų galiojimo laikas (žr. IP/09/1420). Darbo grupės buvo paprašyta atsižvelgiant į BŽŪP reformos patikrinimo išvadas apsvarstyti su reguliavimu susijusias problemas, kurias išsprendus būtų galima prisidėti prie rinkos ir gamintojų pajamų stabilizavimo ir padidinti skaidrumą rinkoje. 2009 m. spalio mėn.–2010 m. birželio mėn. surengta 10 šios darbo grupės posėdžių. Ataskaitos, kurioje pateikiama diskusijų santrauka ir tam tikrų rekomendacijų, projektas parengtas gegužės mėn., o šiandien ataskaita buvo vienbalsiai priimta.

Iš valstybių narių atstovų sudarytai aukšto lygio ekspertų darbo grupei, kuriai pirmininkauja Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktoriaus pavaduotojas Jeanas-Lucas Demarty, pastabų svarstomais klausimais žodžiu ir raštu pateikė Europos pieno produktų tiekimo grandinės didžiausių suinteresuotųjų asmenų grupių atstovai. Be to, vertingų pastabų tam tikrais klausimais šiai darbo grupei pateikė kviestiniai mokslo srities ekspertai, trečiųjų šalių atstovai, Konkurencijos generalinis direktoratas, nacionalinės konkurencijos institucijos ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas. Galiausiai 2010 m. kovo 26 d. surengta pagrindinių pieno sektoriaus suinteresuotųjų šalių konferencija, kurioje daugelis pieno produktų tiekimo grandinės atstovų galėjo išreikšti savo poziciją.

Ataskaitos kopijos bus išsiųstos Tarybai (kad ji galėtų ataskaitą aptarti liepos mėn. posėdyje) ir Europos Parlamento Žemės ūkio komitetui.


Side Bar