Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/742

Bryssel 15. kesäkuuta 2010

EU:n maitoalalle seitsemän suositusta korkean tason asiantuntijaryhmältä

Maitoalalle perustettiin alaa viime vuonna koetelleen kriisin jälkeen lokakuussa 2009 korkean tason asiantuntijaryhmä. Se on nyt laatinut käsittelemistään asioista raportin, jossa annetaan komissiolle suosituksia seitsemästä aiheesta. Raportissa kehotetaan komissiota muun muassa esittämään konkreettisia toimia, joilla edistetään kirjallisten sopimusten käyttöä maitoalan toimitusketjussa, ja tarkastelemaan ehdotuksia maidontuottajien kollektiivisen neuvotteluvoiman lisäämiseksi.

EU:n maatalouskomissaari Dacian Cioloş on ilmaissut tyytyväisyytensä korkean tason asiantuntijaryhmän tekemään työhön ja raporttiin. "Aion tutustua raporttiin nyt tarkoin pystyäkseni esittämään lainsäädäntöehdotuksia vuoden loppuun mennessä. Tärkein tavoitteeni on kehittää koko alan rakenteen parantamiseen tähtääviä keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteitä, joissa otetaan huomioon viime vuoden kriisistä saadut kokemukset", totesi Cioloş.

Asiantuntijaryhmän komissiolle antamat suositukset koskevat seuraavia aiheita:

  • Maidontuottajien ja maidonjalostajien väliset sopimussuhteet: Edistetään kirjallisia ennakkosopimuksia, joissa vahvistetaan raakamaidon toimitusten hinta, määrä, ajoitus ja kesto, laatimalla asiaa käsittelevät suuntaviivat tai antamalla lainsäädäntöehdotus. Jäsenvaltiot voisivat tehdä näistä sopimuksista pakollisia.

  • Tuottajien kollektiivinen neuvotteluvoima: Mahdollinen ehdotus lainsäädäntöön sisällytettäväksi säännökseksi, jolla maidontuottajien muodostamien tuottajaorganisaatioiden sallitaan neuvotella yhdessä sopimusehdoistaan (myös hinnoista) meijerin kanssa. Tätä säännöstä pitäisi voida tarkistaa riippumatta siitä, sovellettaisiinko sitä pysyvästi vai väliaikaisesti (mutta riittävän pitkään).

  • Toimialakohtaisten organisaatioiden mahdollinen rooli maitoalalla: Pohditaan, voitaisiinko joitakin hedelmä- ja vihannesalan toimialakohtaisiin organisaatioihin nykyisellään sovellettavia säännöksiä soveltaa myös maitoalalla.

  • Maitoalan toimitusketjun avoimuus: Jatketaan eurooppalaisen elintarvikkeiden hintojen seurantavälineen valmistelua ja pohditaan, olisiko Eurostatin ja kansallisten tilastolaitosten mahdollista tarjota enemmän tietoa esim. maitotuotteiden määristä.

  • Markkinatoimenpiteet ja futuurimarkkinat: Tarkastellaan tulojen vaihtelevuuden vähentämiseksi WTO:n vihreän laatikon kanssa yhteensopivia keinoja, joita saattavat olla futuurimarkkinoiden käytön helpottaminen erityisesti kohdennettujen koulutusohjelmien avulla.

  • Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset ja alkuperämerkinnät: Komissiossa käynnissä olevassa pakkausmerkintälainsäädännön uudelleentarkastelussa olisi pohdittava maitotuotteiden tuotantopaikkaa koskeviin merkintöihin liittyvien eri vaihtoehtojen toteutettavuutta ja pyrittävä tekemään ero maitotuotteiden ja niiden jäljitelmien merkintöjen välillä.

  • Innovaatio ja tutkimus: Parannetaan tiedotusta maaseudun kehittämistä ja tutkimusta koskevien nykyisten puiteohjelmien tarjoamista innovaatio- ja tutkimusmahdollisuuksista. Sidosryhmien olisi määriteltävä maitoalalle selkeät tutkimusprioriteetit, jotta kansalliset ja yhteisön tutkimusohjelmat saataisiin sovitettua paremmin yhteen.

Asiantuntijaryhmän viisikymmensivuinen raportti julkaistaan piakkoin kokonaisuudessaan liitteineen internet-osoitteessa

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm

Taustaa

Maitomarkkinoiden viimevuotisen vaikean tilanteen vuoksi komissaari perusti lokakuussa 2009 maitoalan korkean tason asiantuntijaryhmän, jonka oli määrä keskustella maitoalalla toteutettavista keskipitkän ja pitkän aikavälin järjestelyistä ottaen huomioon maitokiintiöiden lakkauttaminen 1. huhtikuuta 2015 (ks. IP/09/1420). Asiantuntijaryhmää pyydettiin tarkastelemaan lainsäädäntöön liittyviä seikkoja, jotka voisivat osaltaan vakauttaa markkinoita ja tuottajien tuloja sekä edistää avoimuutta markkinoilla, ottaen samalla huomioon yhteisen maatalouspolitiikan "terveystarkastuksen" tulokset. Asiantuntijaryhmä kokoontui 10 kertaa lokakuun 2009 ja kesäkuun 2010 välisenä aikana. Raporttiluonnos, jossa esitetään yhteenveto keskustelujen tuloksista ja annetaan joitakin suosituksia, jätettiin käsiteltäväksi toukokuussa ja hyväksyttiin yksimielisesti tänään.

Asiantuntijaryhmä koostuu jäsenvaltioiden edustajista, ja sen puheenjohtajana toimii maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja Jean-Luc Demarty. Se on käsitellyt maitoalan toimitusketjuun kuuluvien suurimpien eurooppalaisten sidosryhmien ryhmittymien esittämiä suullisia ja kirjallisia lausuntoja näistä kysymyksistä. Tämän lisäksi asiantuntijaryhmä on saanut tiettyihin erityiskysymyksiin arvokasta tietoa kokouksiin kutsutuilta akateemisilta asiantuntijoilta, EU:n ulkopuolisten maiden edustajilta, kansallisilta kilpailuviranomaisilta sekä kilpailua ja maataloutta käsitteleviltä komission pääosastoilta. Maaliskuun 26. päivänä 2010 järjestettiin suuri maitoalan sidosryhmien konferenssi, joka tarjosi monille ketjun toimijoille tilaisuuden ilmaista oman kantansa.

Raportti toimitetaan myös neuvostolle heinäkuussa käytäviä keskusteluja varten ja Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnalle.


Side Bar