Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/742

Brüssel, 15. juuni 2010

Kõrgetasemelise eksperdirühma seitse soovitust ELi piimasektorile

Eelmise aasta piimakriisi tõttu oktoobris loodud piimanduse kõrgetasemeline eksperdirühm on saanud valmis oma tegevusaruande, mis sisaldab ka komisjonile seitsmes valdkonnas tehtud soovitusi. Komisjonil soovitatakse teha konkreetne algatus, et edendada kirjalike lepingute kasutuselevõtmist piima tarneahelas, samuti soovitatakse kaaluda seadusandliku ettepaneku tegemist, mis aitaks tugevdada piimatootjate kollektiivset läbirääkimispositsiooni.

ELi põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloş sõnas täna: „Tunnen rõõmu kõrgetasemelise eksperdirühma tegevusest ja nende aruandest. Nüüd hakkan ma üksikasjalikult sellega teemaga tegelema, et esitada veel enne aasta lõppu sellekohane seadusandlik ettepanek. Minu peamine eesmärk on, et me kaaluksime keskpika ja pika perspektiivi meetmeid, mis on mõeldud eelmise aasta kriisist saadud õppetundide arvessevõtmiseks ja mille siht on parandada sektori struktuuri tervikuna.”

Kõrgetasemelise eksperdirühma soovitused komisjonile on järgmised.

  • Lepingulised suhted piimatootjate ja piimatöötlejate vahel. Rohkem tuleks kasutada eelnevalt sõlmitud ametlikke kirjalikke lepinguid toorpiima tarnete kohta (sh hind, kogus, ajastamine ja kestus). Lepingute aluseks on suunised või seadusandlik ettepanek ning liikmesriigil on õigus leping kohustuslikuks muuta.

  • Tootjate kollektiivsed läbirääkimispositsioonid. Tuleks teha seadusandlik ettepanek sätte kohta, mis võimaldaks piimatootjate organisatsioonidel piimatöötlejatega oma lepingutingimuste (sh hinna) üle ühiselt läbi rääkida. Seda alalist või ajutise, kuid piisavalt pika kestusega sätet peaks olema võimalik läbi vaadata.

  • Piimasektori valdkondadevaheliste organisatsioonide võimalik roll. Tuleks uurida, kas mõnda puu- ja köögiviljasektori kutsealadevahelisi organisatsioone hõlmavat sätet saaks kohaldada ka piimasektoris.

  • Piima tarneahela läbipaistvus. Edasi tuleks arendada Euroopa toiduhindade jälgimise mehhanismi ning kaaluda võimalust, et EUROSTAT ja riiklikud statistikaametid edastaksid rohkem teavet (sh piimatoodete mahu kohta).

  • Turumeetmed ja futuurid. Kaaluda tuleks konkurentsi mittemoonutavaid (nn rohelisele kastile vastavaid) meetmeid, mis aitaksid vähendada sissetulekute kõikumist ja võiksid muuta futuuriturgude kasutamise lihtsamaks, seda eelkõige sihtotstarbeliste koolituskavade abil.

  • Turustandardid ja päritolumärgistus. Komisjoni praeguse päritolumärgiste andmise raames tuleks kaaluda eri variante, kuidas lisada piimatoodete märgisele viide tootmiskoha kohta ja otsida selget märgistust piimatoodete asendustoodetele.

  • Innovatsioon ja teadustegevus. Teabevahetuse abil tuleks täiustada innovatsiooni ja teadustegevuse olemasolevaid võimalusi praeguste maaelu arengu ja teadusuuringute raamprogrammide raames. Riiklike ja ühenduse teadusprogrammide paremaks kooskõlastamiseks tuleks sidusrühmadel määrata selgelt kindlaks piimasektori teadusuuringute prioriteedid.

Täielik aruanne 50 leheküljel (koos lisadega) on peagi kättesaadav veebisaidil: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm

Taustteave

Võttes arvesse eelmise aasta piimaturu keerulist olukorda, asutas komisjon eelmise aasta oktoobris piimanduse kõrgetasemelise eksperdirühma, kes pidi seoses piimakvootide kehtivuse lõppemisega 1. aprillil 2015 võtma vaatluse alla keskmise pikkusega ja pikaajalised meetmed piimasektoris (vt IP/09/1420). Ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise tulemusi arvesse võttes paluti kõrgetasemelisel eksperdirühmal kaaluda seadusandlikke lahendusi, mis võiksid aidata kaasa turu ja tootjate sissetuleku stabiliseerumisele ning parandada turu läbipaistvust. Oktoobrist 2009 kuni juunini 2010 toimus kümme kohtumist. Mais sai valmis arutelude tulemuste kokkuvõtet ja soovitusi sisaldava aruande projekt ning täna võeti see ühehäälselt vastu.

Liikmesriikide esindajatest koosnev kõrgetasemeline eksperdirühm, mille esimees on põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor Jean-Luc Demarty, kuulas ära piima tarneahela suuremate Euroopa sidusrühmade suulised ja kirjalikud seisukohad. Lisaks osalesid teatavate erivaldkondade puhul kõrgetasemelise eksperdirühma töös akadeemilised eksperdid, kolmandate riikide esindajad, konkurentsi peadirektoraat, liikmesriikide konkurentsiametid ja põllumajanduse peadirektoraat. 26. märtsil 2010 toimus suuremate piimasektori sidusrühmade konverents, millel sai oma arvamusi väljendada suur hulk piimatootmise ahelas osalevaid ettevõtteid.

Aruande koopia saadetakse nõukogule (juulis toimuvaks aruteluks) ja Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjonile.


Side Bar