Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/742

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2010

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου διατυπώνει 7 συστάσεις για τον γαλακτοκομικό τομέα της ΕΕ.

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου για το γάλα, η οποία συγκροτήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, μετά την κρίση που εκδηλώθηκε στον γαλακτοκομικό τομέα, ολοκλήρωσε την έκθεσή της, η οποία περιλαμβάνει συστάσεις προς την Επιτροπή επί επτά θεμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή καλείται να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με σκοπό την προώθηση της χρήσης γραπτών συμβάσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γαλακτοκομικών προϊόντων και την εξέταση προτάσεων για την ενίσχυση της συλλογικής διαπραγματευτικής ισχύος των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων.

Ο κ. Dacian Cioloş, αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, δήλωσε σήμερα: "Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τις εργασίες της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου και την έκθεση αυτή, την οποία θα μελετήσω προσεκτικά με σκοπό την υποβολή νομοθετικών προτάσεων πριν από το τέλος του έτους. Κύριος στόχος μου είναι να εξεταστεί η δυνατότητα λήψης μεσοπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων μέτρων τα οποία θα αντικατοπτρίζουν όσα διδαχθήκαμε από την κρίση του παρελθόντος έτους και θα αποβλέπουν στην καλύτερη διάρθρωση του τομέα γενικότερα."

Οι συστάσεις που διατύπωσε η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου προς την Επιτροπή αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

  • Συμβατικές σχέσεις μεταξύ γαλακτοπαραγωγών και γαλακτοκομικών μονάδων: Μεγαλύτερη χρήση των επισήμων γραπτών συμβάσεων, οι οποίες θα συνάπτονται εκ των προτέρων, σχετικά με τις παραδόσεις νωπού γάλακτος ( οι οποίες θα καλύπτουν την τιμή, την ποσότητα, το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων και τη διάρκεια της σύμβασης) – μέσω κατευθυντηρίων γραμμών ή νομοθετικής πρότασης, και οι οποίες ενδέχεται να καταστούν υποχρεωτικές από το κράτος μέλος.

  • Συλλογική διαπραγματευτική ισχύς των παραγωγών: Ενδεχόμενη πρόταση διάταξης που θα επιτρέπει στις οργανώσεις γαλακτοπαραγωγών να διαπραγματεύονται από κοινού τους όρους των συμβάσεων που συνάπτουν με τις γαλακτοκομικές μονάδες, περιλαμβανομένης της τιμής. Ανεξάρτητα από το αν είναι μόνιμη ή προσωρινή (αλλά με επαρκή διάρκεια), η διάταξη πρέπει να υπόκειται σε επανεξέταση.

  • Ενδεχόμενος ρόλος των διακλαδικών οργανώσεων στον γαλακτοκομικό τομέα: Εξέταση του κατά πόσον οι ισχύουσες διατάξεις για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών μπορούν να εφαρμοστούν και στον γαλακτοκομικό τομέα.

  • Διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού γαλακτοκομικών προϊόντων: Περαιτέρω βελτίωση του μέσου παρακολούθησης των ευρωπαϊκών τιμών τροφίμων, και εξέταση της δυνατότητας παροχής περισσότερων στοιχείων από την EUROSTAT και τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (π.χ. όσον αφορά τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων).

  • Μέτρα παρέμβασης στην αγορά και προθεσμιακές αγορές: Εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας μέσων για τη μείωση της αστάθειας του εισοδήματος, συμβατών με το πράσινο κουτί, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διευκόλυνσης της χρήσης προθεσμιακών αγορών, ειδικότερα μέσω στοχοθετημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων.

  • Προδιαγραφές εμπορίας και επισήμανση της καταγωγής: Στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής σχετικά με την επισήμανση θα πρέπει να εξεταστεί η εφικτότητα διαφόρων λύσεων όσον αφορά την επισήμανση του "τόπου γεωργικής παραγωγής" για τα βασικά πρωτογενή γαλακτοκομικά προϊόντα και να επιδιωχθεί η πρόβλεψη διαφορετικής επισήμανσης για τις απομιμήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων.

  • Καινοτομία και Έρευνα: Βελτίωση όσον αφορά την κοινοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων για καινοτομία και έρευνα εντός του υπάρχοντος πλαισίου αγροτικής ανάπτυξης και των προγραμμάτων πλαισίων έρευνας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να καθορίσουν σαφείς προτεραιότητες για τον γαλακτοκομικό τομέα ώστε να βελτιωθεί ο συντονισμός των εθνικών και των κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων.

Ολόκληρο το κείμενο της πενηντακοσέλιδης έκθεσης (μαζί με τα παραρτήματα) θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm

Ιστορικό πλαίσιο

Μετά τις δυσκολίες που ανέκυψαν στην αγορά γάλακτος κατά το παρελθόν έτος, ο Επίτροπος συγκρότησε τον περασμένο Οκτώβριο μια Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου για το γάλα (ΟΕΥΕ) με σκοπό τη συζήτηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων για τον γαλακτοκομικό τομέα, δεδομένου ότι οι γαλακτοκομικές ποσοστώσεις λήγουν την 1η Απριλίου 2015 (βλ. IP/09/1420). Χωρίς να αμφισβητείται το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου, ζητήθηκε από την ΟΕΥΕ να εξετάσει κανονιστικά θέματα που ενδέχεται να συμβάλουν στη σταθεροποίηση της αγοράς και του εισοδήματος των παραγωγών και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά. Από τον Οκτώβριο 2009 μέχρι τον Ιούνιο 2010 πραγματοποιήθηκαν 10 συνεδριάσεις. Τον Μάιο υποβλήθηκε σχέδιο έκθεσης στο οποίο συνοψίζεται το αποτέλεσμα των συζητήσεων και διατυπώνονται ορισμένες συστάσεις. Το εν λόγω σχέδιο έκθεσης εγκρίθηκε ομόφωνα σήμερα.

Στην ΟΕΥΕ, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών, με πρόεδρο τον Γενικό Διευθυντή Γεωργίας και Αγροτικής ανάπτυξης, κ. Jean-Luc Demarty, υποβλήθηκαν προφορικές και γραπτές συνεισφορές σχετικά με τα θέματα αυτά από τις κυριότερες ευρωπαϊκές ομάδες ενδιαφερομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού γαλακτοκομικών προϊόντων. Επιπλέον, η ΟΕΥΕ έλαβε πολύτιμες συνεισφορές από προσκεκλημένους ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους τρίτων χωρών, τη ΓΔ Ανταγωνισμού, τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και τη ΓΔ AGRI σχετικά με ορισμένα θέματα. Τέλος, στις 26 Μαρτίου 2010 διεξήχθη διευρυμένη συνεδρίαση με μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων, η οποία έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού να εκφράσουν τις θέσεις τους.

Αντίτυπο της έκθεσης θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο (για να συζητηθεί τον Ιούλιο) και στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Side Bar