Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/742

Bruxelles, den 15. juni 2010

Gruppen af højtstående eksperter fremsætter 7 henstillinger vedrørende EU's mejerisektor

Gruppen af højtstående eksperter på mælkeområdet, der blev nedsat i oktober 2009 som følge af mælkekrisen sidste år, har lagt sidste hånd på sin rapport om sine drøftelser, hvori den fremsætter henstillinger til Kommissionen om syv spørgsmål. Kommissionen opfordres bl.a. til at tage konkrete initiativer til at øge anvendelsen af skriftlige kontrakter i forsyningskæden og at overveje forslag om at øge mælkeproducenternes kollektive forhandlingsposition.

Dacian Cioloş, EU's kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikter, udtalte i dag: "Jeg takker gruppen af højtstående eksperter for dens arbejde og denne rapport. Jeg vil nu granske den for at kunne fremsætte lovgivningsforslag inden årets udgang. Det er mit primære mål, at vi overvejer mellemfristede til langfristede foranstaltninger baseret på erfaringerne fra sidste års krise med henblik på at give hele sektoren en bedre struktur."

Gruppen af højtstående eksperter fremsatte henstillinger til Kommissionen om følgende:

  • Kontraktforhold mellem mælkeproducenter og mejerier: Øget anvendelse af formelle skriftlige kontrakter, der er indgået på forhånd, om leverancer af rå mælk (omfattende pris, mængde, leveringstidspunkter og kontraktvarighed) baseret på retningslinjer eller et lovgivningsforslag - medlemsstaterne kan eventuelt gøre anvendelsen obligatorisk.

  • Producenternes kollektive forhandlingsposition: Der opfordres til eventuelt at fremsætte et forslag til en bestemmelse, der giver producentorganisationer, der består af mælkeproducenter, tilladelse til for deres medlemmer at forhandle kontraktbetingelser, herunder pris, med et mejeri. Bestemmelsen bør, uanset om den er permanent eller midlertidig (men af tilstrækkeligt lang varighed), kunne tages op til revision.

  • Brancheorganisationers mulige rolle i mejerisektoren: Det foreslås, at Kommissionen undersøger, om nogen af de gældende bestemmelser for erhvervsorganisationer for frugt og grøntsager også vil kunne anvendes i mejerisektoren.

  • Gennemsigtighed i forsyningskæden: Kommissionen opfordres til at videreudvikle prisovervågningsværktøjet for europæiske fødevarer og til at undersøge, om Eurostat og de nationale statistiske kontorer kan levere yderligere informationer (fx om mængderne af mejeriprodukter).

  • Markedsforanstaltninger og futures-kontrakter: Det bør undersøges, om der kan findes instrumenter, som er forenelige med den "grønne boks", til at gøre indkomsterne mindre ustabile, ligesom det bør overvejes at gøre det lettere at anvende futures-markeder, især ved hjælp af målrettede uddannelsesprogrammer.

  • Handelsnormer og oprindelsesmærkning: Kommissionen opfordres til i det igangværende arbejde på mærkningsområdet at overveje forskellige muligheder for at mærke mejeriprodukter med "produktionssted" og indføre særlige mærkningsregler for imitationsprodukter.

  • Innovation og forskning: Der opfordres til bedre informering om de aktuelle muligheder for innovation og forskning inden for de gældende rammeprogrammer for landdistriktsudvikling og forskningsrammeprogrammet. De involverede parter bør selv opstille klare, prioriterede forskningsmål for mejerisektoren, for at de nationale forskningsprogrammer kan koordineres bedre med EU's forskningsrammeprogram.

Hele den halvtres sider lange rapport (med bilag) vil snarest blive offentliggjort på: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm

Baggrund:

Som følge af den vanskelige markedssituation for mælk sidste år nedsatte den daværende kommissær i oktober 2009 en gruppe af højtstående eksperter på mælkeområdet, som skulle drøfte, hvilke ordninger der kan findes for mejerisektoren på mellemlang og lang sigt som følge af, at mælkekvoterne udløber den 1. april 2015 (jf. IP/09/1420). Ekspertgruppen blev opfordret til under hensyntagen til resultaterne af sundhedstjekket at overveje, hvilke regulerende foranstaltninger der kan bidrage til at stabilisere markederne og producenternes indkomster og øge gennemsigtigheden på markedet. Der er blevet afholdt ti møder fra oktober 2009 til juni 2010. I maj blev der fremlagt et rapportudkast, som indeholdt en sammenfatning af resultaterne af drøftelserne og en række henstillinger, og rapporten blev i dag enstemmigt vedtaget.

Gruppen af højtstående eksperter, der består af repræsentanter for medlemsstaterne og har generaldirektøren for landbrug og udvikling af landdistrikter, Jean-Luc Demarty, som formand, har modtaget mundtlige og skriftlige indlæg om de nævnte spørgsmål fra de vigtigste europæiske interessegrupper inden for forsyningskæden i mejerisektoren. Gruppen af højtstående eksperter har desuden modtaget værdifulde bidrag om nogle specifikke spørgsmål fra indbudte akademiske eksperter, repræsentanter for tredjelande, Generaldirektoratet for Konkurrence, nationale konkurrencemyndigheder og GD AGRI. Endelig blev der afholdt en konference for de vigtigste interessegrupper i mejerisektoren den 26. marts 2010, hvor et større antal aktører inden for forsyningskæden fik lejlighed til at udtrykke deres synspunkter.

Der vil blive sendt en kopi af rapporten til Rådet (til drøftelse i juli) og til Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug.


Side Bar