Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/742

V Bruselu dne 15. června 2010

Skupina na vysoké úrovni vydává sedm doporučení pro odvětví mléka a mléčných výrobků v EU

Skupina na vysoké úrovni pro odvětví mléka, založená loni v říjnu v reakci na krizi, která v té době v odvětví postihla, dokončila zprávu o výsledcích svého jednání, včetně doporučení pro Komisi k řešení sedmi problematických oblastí. Ta vyzývají k zavádění konkrétních postupů, na jejichž základě by bylo možné posílit využívání písemných smluv v dodavatelském řetězci v odvětví mléka a zvážit návrhy ke zvýšení kolektivní kupní síly producentů mléka a mléčných výrobků.

Dacian Cioloş, komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova, dnes prohlásil: „Vítám práci skupiny na vysoké úrovni a její zprávu. Podrobně ji nyní prostuduji, aby bylo možné předložit legislativní návrhy před koncem roku. Především bych rád dosáhl toho, aby byla zvážena všechna střednědobá i dlouhodobá opatření zohledňující poučení z krize loňského roku a přispěla k lepší strukturalizaci odvětví jako celku“.

Doporučení, která skupina na vysoké úrovni předložila Komisi, se týkají:

  • smluvních vztahů mezi producenty mléka a jeho zpracovateli: posílení formálních písemných smluv, sepsaných předem, vztahujících se na dodávky syrového mléka (včetně ceny, objemu, lhůt a trvání) – formou pokynů nebo legislativních návrhů, případně povinně zavedených členským státem;

  • kolektivní kupní síly producentů: možnost navrhnout ustanovení, která by umožňovala organizacím producentů mléka společně projednávat své smluvní podmínky, včetně cen, s mlékárenským podnikem; vždy by však měla existovat možnost trvalé i dočasné (avšak dostatečně dlouhodobé) ustanovení revidovat.

  • možné úlohy meziodvětvových organizací v odvětví mléka: zjistit, zda některá ustanovení, která se v současnosti vztahují na mezioborové organizace v odvětví ovoce a zeleniny, by nebylo možné použít i v odvětví mléka;

  • transparentnosti v dodavatelském řetězci v odvětví mléka: dále zdokonalovat Evropský nástroj pro sledování cen potravin a posoudit, zda by Eurostat a statistické úřady jednotlivých států mohly poskytovat více informací (např. o objemech mléčných produktů);

  • tržních opatření a termínovaných obchodů: zvážit nástroje slučitelné s koncepcí „green box“ ke snížení nestability příjmů, včetně možnosti usnadnit využívání termínovaných trhů, zejména v rámci cílených školicích programů;

  • obchodních norem a označování původu: při práci na stanovení norem pro označování by Komise měla zvážit proveditelnost různých možností označování „místa původu“ u mlékárenských produktů a hledat odlišné značení pro imitace mléčných produktů;

  • inovace a výzkumu: zlepšení komunikace o existujících možnostech inovace a výzkumu v rámci stávajících rámcových programů pro rozvoj venkova a výzkum. Zúčastněné strany by měly jasně vymezit priority výzkumu v odvětví mléka, aby bylo možné lépe koordinovat výzkumné programy jednotlivých států i Společenství.

Úplné znění padesátstránkové zprávy (s přílohami) bude v nejbližší době k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm

Souvislosti

Vzhledem k obtížné situaci na trhu s mlékem v loňském roce zřídil komisař v říjnu skupinu na vysoké úrovni pro odvětví mléka, jejímž úkolem bylo projednat střednědobá a dlouhodobá opatření v odvětví mléka s ohledem na platnost kvót pro mléko, která končí dnem 1. dubna 2015 (viz IP/09/1420). Skupina byla požádána, aby při dodržení výsledků kontroly stavu odvětví zvážila otázky regulace, která by mohla přispět ke stabilizaci trhu a příjmů producentů a posílit transparentnost trhu. V době od října 2009 do června 2010 se uskutečnilo deset zasedání. V květnu byl předložen návrh zprávy, která obsahovala stručné shrnutí diskuse a některá doporučení. Tento návrh byl dnes jednomyslně přijat.

Na jednáních skupiny na vysoké úrovni, kterou tvoří zástupci členských států a v jejímž čele stojí Jean-Luc Demarty, generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova, byly předloženy ústně i písemně příspěvky hlavních evropských skupin zúčastněných stran zapojených do dodavatelského řetězce, které se týkaly této problematiky. Skupina na nejvyšší úrovni dále obdržela významné příspěvky od přizvaných odborníků z akademické obce, zástupců třetích stran, generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, orgánů jednotlivých členských států pro hospodářskou soutěž a generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, které se zabývaly některými konkrétními otázkami. Hlavní konference zúčastněných stran v odvětví mléka se konala 26. března 2010. Příležitost vyjádřit své stanovisko na ní dostal velký počet subjektů podílejících se na dodavatelském řetězci.

Kopie zprávy bude zaslána Radě (kde bude projednána v červenci) a výboru pro zemědělství Evropského parlamentu.


Side Bar