Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/742

Брюксел, 15 юни 2010 г.

Групата на високо равнище отправя 7 препоръки относно сектора на млякото и млечните продукти в ЕС

Групата на високо равнище за млякото, създадена през октомври миналата година вследствие на миналогодишната криза в сектора на млякото и млечните продукти, завърши доклада относно обсъжданията си, включващ препоръки към Комисията по седем въпроса. Те съдържат призив към конкретни действия за по-широко прилагане на писмени договори във веригата за доставки в сектора на млякото и млечните продукти и за разглеждане на предложения за засилване на позициите за колективно договаряне на производителите от сектора.

Дачиан Чолош, комисар на ЕС по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони, заяви днес: „Приветствам работата на групата на високо равнище, както и нейния доклад. Ще го проуча подробно с оглед на подготвянето на законодателни предложения до края на годината. Основната ми цел е да разгледаме средносрочни и дългосрочни мерки, основаващи се на поуките от миналогодишната криза, и насочени към по-добро структуриране на сектора като цяло.“

Препоръките, които групата на високо равнище отправи към Комисията, се отнасят до:

  • Договорните отношения между млекопроизводителите и млекопреработвателите: По-широко ползване на официални, предварително изготвени договори в писмен вид за доставките на сурово мляко (включващи цена, обем, срокове и продължителност) — посредством насоки или законодателно предложение, което може да бъде със задължителен характер, ако държавите-членки решат.

  • Позициите за колективно договаряне на производителите от сектора: Евентуално предложение за разпоредба, която да предостави възможност на организации на млекопроизводители да договарят съвместно договорните си условия, в това число цените, с дадено млекопреработвателно предприятие. Независимо от това дали разпоредбата ще бъде постоянна или временна (но с достатъчно дълъг срок на действие), тя следва да подлежи на преразглеждане.

  • Евентуалната роля на междубраншовите организации в сектора на млякото и млечните продукти: Проучване на възможността някои от действащите разпоредби за междупрофесионалните организации в сектора на плодовете и зеленчуците да се прилагат и в сектора на млякото и млечните продукти.

  • Прозрачност по веригата на доставките в сектора на млякото и млечните продукти: Усъвършенстване на европейския механизъм за наблюдение на цените на храните и обръщане на внимание на предоставянето на повече информация (например по отношение на обемите мляко и млечни продукти) от ЕВРОСТАТ и от националните статистически институти.

  • Пазарни мерки и фючърсни пазари: Обсъждане на съвместими със „зелената кутия“ инструменти, за намаляване на променливостта на доходите, включително евентуалното улесняване на ползването на фючърсни пазари, по-специално посредством целеви програми за обучение.

  • Търговските стандарти и обозначаването на произхода: В текущата дейност на Комисията по отношение на обозначаването на произхода следва да се разгледа приложимостта на различните възможности за обозначаване на „мястото на производство“ за млякото и млечните продукти и да се търси начин за отделно обозначаване на продуктите – имитация в сектора.

  • Иновациите и научноизследователската дейност: Подобряване на обмена на информация за съществуващите възможности за иновации и научноизследователска дейност в рамките на действащите програми за развитие на селските райони и за научноизследователска дейност. Заинтересованите страни следва да определят ясни приоритети за научноизследователската дейност в сектора на млякото и млечните продукти с цел да се даде възможност за по-добра координация на научноизследователските програми на национално и на общностно равнище.

Пълният текст на доклада от 50 страници (с приложенията) ще бъде публикуван скоро на: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm

История на досието

След трудната ситуация на пазара на мляко миналата година комисарят създаде експертна група на високо равнище за млякото през миналия октомври с цел обсъждане на средносрочни и дългосрочни мерки за сектора на млякото и млечните продукти, предвид изтичането на срока на квотите за сектора на 1 април 2015 г. (виж IP/09/1420). На експертната група на високо равнище бе възложено, като се съобразява с резултатите от проверката на състоянието, да разгледа регулаторните въпроси, които биха могли да допринесат за стабилизирането на пазара и на приходите на производителите и за по-голяма прозрачност на пазара. От октомври 2009 г. до юни 2010 г. се проведоха 10 заседания. През май бе подготвен проектодоклад, в който се обобщават резултатите от дискусиите и се предлагат някои препоръки. Той бе приет с единодушие днес.

Експертната група на високо равнище, включваща представители на държавите-членки и председателствана от Жан-Люк Дьомарти — Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“, се запозна с устни и писмени становища по горните въпроси, представени от най-големите групи заинтересовани лица във веригата за доставки на мляко и млечни продукти в Европа. Освен това групата получи ценни мнения и от страна на поканени експерти от академичните среди, представители на трети държави, Генерална дирекция „Конкуренция“, националните органи в областта на конкуренцията и Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ по някои специфични въпроси. И накрая, на 26 март 2010 г. се проведе конференция на основните заинтересовани страни в сектора на млякото и млечните продукти, с която се предостави възможност на по-голям брой участници във веригата да изразят позициите си.

Копие на доклада ще бъде изпратено на Съвета (за обсъждане през юли) и на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент.


Side Bar