Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/740

V Bruseli 15. júna 2010

Komisia skúma používanie bezpečnostných skenerov na letiskách EÚ

Európska komisia dnes na žiadosť Európskeho parlamentu a členských štátov uverejnila oznámenie, v ktorom sa posudzuje používanie bezpečnostných skenerov na letiskách EÚ. Po pokuse teroristov použiť trhaviny na lete Amsterdam – Detroit, ku ktorému došlo 25. decembra 2009, sa bezpečnostné skenery nasadzujú čoraz viac a v mnohých krajinách vrátane Spojeného kráľovstva, Holandska, Francúzska a Talianska sú predmetom prebiehajúcich testov. Bezpečnostné skenery ako také v súčasnosti nespadajú do poľa pôsobnosti právnych predpisov EÚ týkajúcich sa bezpečnostnej ochrany civilného letectva – v rôznych členských štátoch existujú rôzne právne úpravy v tejto oblasti. V dnes uverejnenej správe sa zdôrazňuje, že táto metóda detekčnej kontroly poskytuje skutočnú možnosť zvýšiť bezpečnosť cestujúcich. Komisia uprednostňuje prístup na úrovni EÚ, aby sa tak zabezpečilo, že keď sa členské štáty rozhodnú používať bezpečnostné skenery, ich nasadenie a prevádzkovanie sa bude zakladať na spoločných normách, v ktorých sa bude vyžadovať dosiahnutie základnej detekčnej výkonnosti, a ktorými sa zaistí harmonizovaná miera súladu s európskymi ustanoveniami týkajúcimi sa základných práv a ochrany zdravia. Komisia si k faktickým informáciám zhromaždeným v správe vyžiada stanoviská Európskeho parlamentu a Rady.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, zodpovedný za oblasť dopravy, uviedol: „Čoraz viac členských štátov v celej EÚ používa bezpečnostné skenery, ich použitie však v súčasnosti nespadá do poľa pôsobnosti právnych predpisov EÚ, čo znamená, že v rôznych členských štátoch sa využívajú rôznym spôsobom. Bezpečnostné skenery nie sú všeliekom, ale poskytujú skutočnú možnosť ďalej zvýšiť bezpečnosť cestujúcich. Je vecou každého členského štátu, či sa rozhodne povoliť alebo nepovoliť používanie skenerov na svojich letiskách. To sa nezmení. Pri použití tejto technológie detekčnej kontroly by sa však mali uplatňovať normy detekčnej schopnosti platné v celej EÚ, ako i spoločné bezpečnostné opatrenia, ktorými by sa zaistil súlad s ustanoveniami EÚ týkajúcimi sa ochrany zdravia a základných práv.“

O použití bezpečnostných skenerov sa začalo diskutovať po závažnom narušení bezpečnosti, ku ktorému došlo 25. decembra 2009 počas letu číslo NW 253 z Amsterdamu do Detroitu, keď sa útočník pokúsil použiť trhaviny, ktoré mal skryté na tele a ktoré detektory kovu neodhalili. Komisia na žiadosť Európskeho parlamentu a členských štátov dnes schválila správu o používaní bezpečnostných skenerov na letiskách EÚ. V správe sa posudzuje vplyv použitia tejto detekčnej metódy, pokiaľ ide o detekčnú výkonnosť a súlad so základnými právami a ochranou zdravia.

V správe sa vyvodzuje záver, že bezpečnostné skenery je možné považovať za zariadenia umožňujúce spoľahlivú a účinnú detekčnú kontrolu, ktorou je možné odhaliť kovové a nekovové predmety, ktoré má osoba pri sebe. Za predpokladu ich vhodného použitia by okrem toho bolo možné zohľadniť i vyslovené obavy týkajúce sa základných práv a ochrany zdravia.

Na letiskách niekoľkých členských štátov EÚ sa bezpečnostné skenery už nasadzujú, pričom sa využívajú rôzne technológie a stanovili sa rôzne prevádzkové podmienky ich používania, čo viedlo k tomu, že v rámci EÚ sa uplatňujú rôzne pravidlá.

Komisia uprednostňuje spoločný európsky prístup k bezpečnostných skenerom, aby sa tak zabezpečilo, že keď sa členské štáty rozhodnú používať bezpečnostné skenery, ich nasadenie a prevádzkovanie sa bude zakladať na spoločných normách, v ktorých sa bude vyžadovať dosiahnutie základnej detekčnej výkonnosti, a ktoré budú zároveň obsahovať bezpečnostné opatrenia na zaistenie súladu s európskymi ustanoveniami týkajúcimi sa základných práv a ochrany zdravia.

Bezpečnostné skenery predstavujú možnú cestu smerom k dosiahnutiu cieľa, ktorým je posilnenie európskeho rámca bezpečnostnej ochrany civilného letectva a zároveň uľahčenie cestovania. Medzinárodná spolupráca, technológie a dokonalejšie skúmanie profilov cestujúcich predstavujú rovnako užitočné nástroje, ktoré sa môžu použiť na zaručenie bezpečnosti občanov.

Komisia túto správu zasiela Rade a Európskemu parlamentu. Vzhľadom na výsledky diskusií sa môže stať základom návrhov právneho rámca EÚ vzťahujúceho sa na použitie bezpečnostných skenerov na letiskách EÚ.

http://ec.europa.eu/transport/air/security/security_en.htm


Side Bar