Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/740

Brüssel, 15. juuni 2010

Komisjon uurib turvaskannerite kasutamist ELi lennujaamades

Euroopa Komisjon avaldas täna Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide taotlusel koostatud teatise, milles hinnatakse turvaskannerite kasutamist ELi lennujaamades. 25. detsembril 2009 Amsterdam–Detroit lennuliinil peidetud lõhkeainega toimunud terrorirünnakukatse tõttu kasutatakse turvaskannereid üha enam ja nende katsetamine jätkub mitmes ELi liikmesriigis, sealhulgas Ühendkuningriigis, Madalmaades, Prantsusmaal ja Itaalias. Praegu ei kuulu turvaskannerid lennundusjulgestust käsitlevate ELi määruste reguleerimisalasse ning liikmesriigiti on need reguleeritud erinevalt. Täna avaldatud aruandes rõhutatakse, et selline läbivaatusmeetod on konkreetne võimalus parandada reisijate julgestust. Komisjon pooldab lähenemist ELi tasandil, millega tagatakse, et liikmesriikides kasutusele võetud turvaskannerite kasutamine põhineb ühistel standarditel, millega nähakse ette põhinõuded avastamise tõhususele ja tagatakse ühtlane tase Euroopa põhiõiguste ja tervisekaitsenõuete järgimisel. Komisjon palub Euroopa Parlamendil ja nõukogul aruandes kogutud faktilise teabe põhjal esitada oma arvamus.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „ELi liikmesriikides kasutatakse turvaskannerid järjest rohkem, kuid nende kasutamine ei ole praegu reguleeritud ELi õigusaktidega, mistõttu on nende kasutusviis liikmesriigiti erinev. Turvaskannerid ei ole mingi imerohi, kuid nende abil saab parandada reisijate julgestust. Iga liikmesriik võib ise otsustada, kas kasutada skannereid oma lennujaamades või mitte. See ei muutu ka tulevikus, kuid sellise läbivaatustehnoloogia kasutamise suhtes tuleks kohaldada kogu ELis kehtivaid avastamise tõhususe standardeid ning ühiseid turvameetmeid, et tagada vastavus tervisekaitset ja põhiõigusi käsitlevate ELi õigusaktidega.

Turvaskannerite kasutamisega seotud küsimused ilmnesid tõsise vahejuhtumi tõttu, kui 25. detsembril 2009 Amsterdamist Detroiti teel olnud lennul NW 253 püüdis terrorist süüdata enda külge peidetud lõhkeainet, mida metallidetektorid ei olnud avastanud. Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide taotlusel esitas komisjon täna aruande turvaskannerite kasutamise kohta ELi lennujaamades. Aruandes hinnatakse sellise läbivaatusmeetodi kasutamise mõju avastamise tõhususe ning põhiõiguste ja tervisekaitsenõuete järgimise seisukohalt.

Aruandes järeldatakse, et turvaskannerite abil tehtav turvakontroll on usaldusväärne ja tõhus läbivaatusmeetod, mille käigus avastatakse inimestel kaasas olevad metalsed ja mittemetalsed esemed. Lisaks on võimalik vähendada põhiõiguste ja tervisekaitsega seotud muresid, kui skannereid kasutatakse asjakohastel tingimustel.

Mitme ELi liikmesriigi lennujaamades on turvaskannerid juba kasutusele võetud, kuid nende puhul kasutatakse erinevat tehnoloogiat ja ekspluatatsioonitingimusi. Seetõttu kehtivad ELis liikmesriigiti erinevad eeskirjad.

Komisjon pooldab turvaskannerite suhtes ühist lähenemist Euroopa tasandil, millega tagatakse, et turvaskannerid kasutusele võtnud liikmesriigid järgiksid nende kasutamisel ühiseid standardeid, millega nähakse ette avastamise tõhususe põhinõuded ning ühised turvameetmed, et tagada vastavus ELi põhiõigusi ja tervisekaitset käsitlevate õigusaktidega.

Turvaskannerid on üks võimalus tugevdada Euroopa lennundusjulgestust ja lihtsustada samal ajal ka reisimist. Rahvusvaheline koostöö, tehnoloogia ja reisijate parem profileerimine on samuti kasulikud vahendid kodanike julgeoleku tagamiseks.

Komisjon edastab aruande nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Arutelu tulemuste põhjal võib komisjon esitada ELi õigusliku raamistiku ettepanekuid turvaskannerite kasutamise kohta ELi lennujaamades.

http://ec.europa.eu/transport/air/security/security_en.htm


Side Bar