Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/740

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2010

H Eπιτροπή εξετάζει τη χρήση σαρωτών σώματος στα αεροδρόμια της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση στην οποία γίνεται αξιολόγηση της χρήσης σαρωτών σώματος σε αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ' αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Έπειτα από την τρομοκρατική απόπειρα χρήσης εκρηκτικών στην πτήση Άμστερνταμ - Ντιτρόιτ, στις 25 Δεκεμβρίου 2009, οι σαρωτές σώματος χρησιμοποιούνται διαρκώς περισσότερο, ενώ συνεχίζονται οι δοκιμές τους σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ΗΒ, των Κάτω Χωρών, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Οι σαρωτές σώματος δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ενωσιακών κανονιστικών ρυθμίσεων για την ασφάλεια των αερομεταφορών — σε διάφορα κράτη μέλη παρατηρείται ένα μωσαϊκό, από διαφορετικές ρυθμίσεις. Στην έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα τονίζεται ότι η συγκεκριμένη μέθοδος σάρωσης συνιστά μια γνήσια δυνατότητα ενίσχυσης της ασφάλειας των επιβατών. Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ μιας προσέγγισης σε ενωσιακή κλίμακα που θα εξασφαλίζει ότι, εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν τη χρήση σαρωτών σώματος, η εγκατάσταση και η λειτουργία τους θα βασίζεται σε κοινά πρότυπα, με τα οποία θα απαιτείται ένα βασικό επίπεδο επιδόσεων ανίχνευσης, ενώ θα εξασφαλίζεται επίσης εναρμονισμένο επίπεδο συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές διατάξεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την υγεία. Υπό το πρίσμα των πραγματολογικών πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν στην έκθεση, θα επιδιωχθεί η διατύπωση των απόψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ο αντιπρόεδρος κ. Siim Kallas, αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε τα εξής: «Οι σαρωτές σώματος χρησιμοποιούνται από ολοένα περισσότερα κράτη μέλη, σε ολόκληρη την ΕΕ, επί του παρόντος όμως η χρήση τους δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη κατά διαφορετικό τρόπο. Οι σαρωτές σώματος δεν αποτελούν πανάκεια, η χρήση τους όμως προσφέρει μια γνήσια δυνατότητα για περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των επιβατών. Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει αν θα εγκρίνει τη χρήση σαρωτών στα εθνικά αεροδρόμια. Το καθεστώς αυτό δεν πρόκειται να μεταβληθεί. Όπου όμως χρησιμοποιείται τεχνολογία σάρωσης, πρέπει να καλύπτεται από ενωσιακά πρότυπα σχετικά με ικανότητες ανίχνευσης, καθώς και από κοινές διασφάλισης για την εξασφάλιση συμμόρφωσης με τις ενωσιακές διατάξεις όσον αφορά την υγεία και τα θεμελιώδη δικαιώματα.»

Τα θέματα που αφορούν τη χρήση σαρωτών σώματος ανέκυψαν εξαιτίας ενός σοβαρού συμβάντος στην πτήση NW 253 από το Άμστερνταμ στο Ντιτρόιτ, στις 25 Δεκεμβρίου 2009, όταν ένας τρομοκράτης επιχείρησε να χρησιμοποιήσει εκρηκτικές ουσίες που είχε κρύψει στο σώμα του και τις οποίες δεν είχαν εντοπίσει οι ανιχνευτές μετάλλων. Έπειτα από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την έκθεσή της σχετικά με τη χρήση σαρωτών σώματος σε αεροδρόμια της ΕΕ. Στην έκθεση αποτιμάται ο αντίκτυπος από τη χρήση της εν λόγω μεθόδου σάρωσης ως προς επιδόσεις ανίχνευσης και συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία της υγείας.

Συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι οι σαρωτές μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν αξιόπιστη και αποτελεσματική μέθοδο σάρωσης με την οποία ανιχνεύονται μεταλλικά και μη μεταλλικά αντικείμενα που φέρει ένα άτομο. Εξάλλου, θα είναι δυνατή η αντιμετώπιση των ανησυχιών που έχουν ανακύψει όσον αφορά την υγεία και τα θεμελιώδη δικαιώματα, υπό την προϋπόθεση ότι οι συσκευές χρησιμοποιούνται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη εγκαταστήσει σαρωτές σώματος στα αεροδρόμιά τους, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες και έχοντας καθιερώσει διάφορους επιχειρησιακούς όρους για τη χρήση τους. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα ποικιλία κανόνων εφαρμογής σε κλίμακα ΕΕ.

Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης για τους σαρωτές σώματος ώστε να εξασφαλίζεται ότι, εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν την χρήση σαρωτών σώματος, η εγκατάσταση και η λειτουργία τους θα βασίζεται σε κοινά πρότυπα, με τα οποία θα απαιτείται ένα βασικό επίπεδο επιδόσεων ανίχνευσης ενώ ταυτόχρονα θα περιλαμβάνονται διασφαλίσεις για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές διατάξεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την υγεία.

Οι σαρωτές σώματος συνιστούν μια πιθανή λύση στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού πλαισίου της ασφάλειας των αερομεταφορών με παράλληλη διευκόλυνση των ταξιδιών. Η διεθνής συνεργασία, η τεχνολογία και η βελτίωση της ανάλυσης των χαρακτηριστικών αποτελούν εξίσου χρήσιμα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εγγυηθούν να ασφάλεια των πολιτών.

Η Επιτροπή διαβιβάζει την παρούσα έκθεση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ανάλογα με το αποτέλεσμα των συζητήσεων, ενδέχεται να υποβάλει προτάσεις για ενωσιακό νομικό πλαίσιο αναφορικά με τη χρήση σαρωτών σώματος στα αεροδρόμια της ΕΕ.

http://ec.europa.eu/transport/air/security/security_en.htm


Side Bar