Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT CS SK

IP/10/739

Bruselj, 15. junija 2010

Komisija potrdila učinkovito ukrepanje dvanajstih držav članic pri postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem

Evropska komisija je danes ocenila ukrepe, s katerimi so se Belgija, Češka, Nemčija, Irska, Španija, Francija, Italija, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Slovenija in Slovaška odzvale na priporočila Sveta glede odprave čezmernega primanjkljaja z dne 2. decembra 2009. Komisija je ugotovila, da so organi ukrepali skladno s priporočili.

V trenutnih gospodarskih razmerah je potrebna usklajena fiskalna izhodna strategija, ki naj omogoči odločilno fiskalno konsolidacijo in podpre porajajočo se gospodarsko oživitev. Sedanji proračunski cilji, vključno z revidiranimi cilji Španije in Portugalske, naj bi zagotovili primerno proračunsko naravnanost za EU, vendar je jasno, da mora strukturna agenda pospešiti svoj korak. Potreba po boljši in učinkovitejši koordinaciji potrjuje naš poziv k okrepljenem gospodarskem upravljanju v Evropi,“ je k temu izjavil komisar za gospodarske in monetarne zadeve Olli Rehn.

Ozadje

Za vseh dvanajst držav članic, na katere je naslovljeno sporočilo, so bili roki za postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem in za fiskalna prizadevanja določeni v skladu z načeli fiskalne izhodne strategije, ki jih je oktobra odobril Svet EU. Vsa priporočila so bila zaradi izjemnih gospodarskih razmer in ob upoštevanju obsega potrebne konsolidacije umeščena v srednjeročni okvir. Fiskalno prizadevanje je iz enakega razloga opredeljeno v obliki letnega povprečja.

V skladu s Paktom je Svet 2. junija določil klavzulo o pregledu, na podlagi katere se ugotavlja začetni napredek k doseganju konsolidacije.

Postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem je bil za Francijo, Irsko in Španijo sprožen aprila 2009 zaradi prekoračitve 3-odstotnega praga leta 2008. Francija in Španija lahko čezmerni primanjkljaj odpravita do leta 2012, rok za Irsko pa je leto 2013. Po šestih mesecih so bili roki za te države podaljšani za eno leto, saj bi jih zaradi neugodnih gospodarskih razmer ne bilo mogoče spoštovati. Franciji in Španiji je bilo tako izdano priporočilo, naj čezmerni primanjkljaj odpravita do leta 2013, Irska pa ima čas do leta 2014. Povprečno letno fiskalno prizadevanje znaša med 1,25 % do 2 % BDP.

Za Avstrijo, Belgijo, Češko, Nemčijo, Italijo, Nizozemsko, Portugalsko in Slovenijo je bil postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem sprožen decembra 2009 na podlagi prekoračitve referenčne vrednosti v letu 2009. Ob upoštevanju proračunskega manevrskega prostora bodo Avstrija, Nemčija in Nizozemska konsolidacijo začele leta 2011, čezmerni primanjkljaj pa odpravile do leta 2013 ob povprečnem letnem prizadevanju med 0,5 in 0,75 % BDP. Češka, Slovenija in Slovaška bodo morale v skladu z nacionalnimi načrti konsolidacijo začeti leta 2010 in čezmerni primanjkljaj odpraviti dol leta 2013. Povprečno letno prizadevanje je med 0,75 in 1% BDP, saj je prostor za proračunsko ukrepanje nekoliko omejen. Belgija in Italija bosta morali konsolidacijo začeti prav tako leta 2010, čezmerni primanjkljaj pa bosta morali odpraviti do leta 2012 zaradi visoke in hitro naraščajoče zadolženosti. Letno proračunsko prizadevanje je bilo na ravni 0,5 % BDP za Italijo in 0,75 % BDP za Belgijo. Portugalska bo morala z odpravljanjem čezmernega primanjkljaja začeti leta 2010, konsolidacijo pa doseči do leta 2013, pri čemer bo povprečno letno fiskalno prizadevanje 1,25 % BDP. Soočiti se bo morala z znanimi izzivi, zlasti s hitro naraščajočo zadolženostjo in velikim primanjkljajem na tekočem računu plačilne bilance.

Splošne ugotovitve

V vseh primerih ugotavljamo, da so sprejeti ukrepi zadostovali za doseganje ciljnih stopenj v leto 2010. Večina držav je bilo pozvanih, naj čimprej opredelijo možne ukrepe za doseganje ciljnih stopenj po letu 2010.

V skladu s sklepi Sveta ECOFIN z dne 9. maja za Španijo in Portugalsko ni bila ocenjena samo učinkovitost ukrepanja, temveč tudi primernost novih najavljenih ciljev in ukrepov. Ugotovljeno je bilo, da so v obeh primerih cilji primerno ambiciozni in vključujejo znatno fiskalno konsolidacijo. Pričakuje se, da bosta Španija in Portugalska ukrepe za doseganje novih ciljnih stopenj opredelila v svojem proračunu za leto 2011; prizadevanje naj bi znašalo 1,75 % BDP za Španijo in 1,5 % BDP za Portugalsko. Ta ocena je lahko v zgodnje vodilo za oblikovanje proračuna v prihodnjem letu.

Sedanji proračunski cilji so ob upoštevanju nedavnih popravkov videti primerni, da se zagotovi na splošno primerna fiskalna naravnanost.

Ocene po posameznih državah

Belgija

V letu 2010 belgijski organi izvajajo ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja v obsegu 1 % BDP, kakor je bilo načrtovano v predlogu proračuna. Službe Komisije poleg tega napovedujejo, da bo nominalni primanjkljaj v letu 2010 nižji od načrtovanega v predlogu proračuna.

Češka

Češki organi v letu 2010 izvajajo ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja v skladu z načrti iz osnutka zakona o proračunu za leto 2010. Med letom so sprejeli dodatne ukrepe za doseganje ciljnega primanjkljaja za leto 2010. Ocenjuje se, da bo fiskalni učinek ukrepov presegel 2 % BDP.

Nemčija

Nemški organi v letu 2010 izvajajo ukrepe za fiskalno spodbudo po načrtih, vključno z dodatnimi ukrepi za davčne olajšave, ki jih je v skladu s priporočili Sveta uvedel zakon za spodbujanje gospodarske rasti. Poleg tega so organi natančno opredelili srednjeročno konsolidacijsko strategijo z začetkom leta 2011. Dne 7. junija so napovedali ukrepe za leto 2011 in dlje.

Irska

Irski organi izvajajo obsežen konsolidacijski sveženj za leto 2010 na ravni 2,5 % BDP, ki naj bi predvsem z zmanjšanjem porabe omogočil doseganje ciljne 11,5-odstotne stopnje primanjkljaja. Zmanjšanje primanjkljaja v letu 2010 je ocenjeno na 4,25 % BDP, pri čemer se upošteva celoletni učinek ukrepov iz leta 2009.

Španija

Ukrepi španskih organov pomenijo letno fiskalno prizadevanje, ki presega 1,5 % BDP tako leta 2010 kot leta 2011. Dne 12. maja so bili tudi objavljeni ambicioznejši proračunski cilji za ti dve leti.

Francija

Francoski organi na splošno izvajajo ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja v letu 2010 v skladu z načrti, zlasti z delnim umikom načrta za oživitev. Poleg tega je ciljna stopnja primanjkljaja za leto 2010 zdaj za 0,5 % BDP nižja od napovedane v proračunu.

Italija

Italijanski organi v skladu s priporočili Sveta izvajajo konsolidacijske ukrepe za leto 2010 v okviru svežnja za obdobje 2009–2011, ki je bil sprejet poleti leta 2008. Primanjkljaj za leto 2010 se je po ocenah znižal za 0,5 %. Potrjen je bil tudi cilj o stopnji primanjkljaj na ravni 5 % BDP za leto 2010. Poleg tega je 25. maja vlada sprejela uredbo z zakonsko močjo, s katero so bili opredeljeni ukrepi, na katerih temeljijo dodatna konsolidacija za obdobje 2011–2012 s poudarkom predvsem na zmanjšanju porabe.

Nizozemska

Nizozemski organi v letu 2010 izvajajo fiskalne ukrepe v skladu z načrti iz proračuna za leto 2010, kakor je priporočil Svet. Organi so tudi natančno opredelili srednjeročno konsolidacijsko strategijo z začetkom leta 2011.

Avstrija

Avstrijski organi v letu 2010 izvajajo ukrepe za fiskalno pobudo, kakor je bilo načrtovano. V skladu s priporočili Sveta so bile uvedene olajšave za družine z otroki in davčne olajšave za samozaposlene. Organi so tudi natančno opredelili srednjeročno konsolidacijsko strategijo z začetkom leta 2011.

Portugalska

Ukrepi portugalskih organov pomenijo letno fiskalno prizadevanje, ki presega 1,25 % BDP tako leta 2010 kot leta 2011. Dne 8. maja so bili tudi objavljeni ambicioznejši proračunski cilji za ti dve leti.

Slovenija

Slovenski organi izvajajo konsolidacijske ukrepe v okviru proračuna za leto 2010 po načrtih. Pričakuje se zmanjšanje porabe za kakih 1,25 % BDP. Poleg tega je vlada 10. junija sprejela rebalans proračuna, s katerim je bila potrjena ciljna stopnja primanjkljaja.

Slovaška

Slovaški organi leta 2010 izvajajo več ukrepov za znižanje primanjkljaja, ki naj bi pomenili znatno izboljšanje proračunskega salda za 1,2 % BDP.

Ozadje: postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem

Postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem je korektivni del Pakta stabilnosti in rasti. Urejen je s členom 126 Pogodbe in dodatno pojasnjen v Uredbi Sveta (ES) št. 1467/97. Pakt je bil revidiran leta 2005 in omogoča upoštevanje gospodarskih razmer pri oblikovanju priporočil o rokih za odpravo.

Če država članica poroča o dejanskem ali načrtovanem proračunu, ki presega 3 % BDP, Komisija po členu 126(3) predloži poročilo Ekonomsko-finančnemu odboru, ta pa pripravi mnenje v skladu s členom 126(4). Če Komisija meni, da čezmerni primanjkljaj obstaja ali bi do njega lahko prišlo, državi članici naslovi mnenje po členu 126(5) in o tem obvesti Svet. Komisija hkrati Svetu predlaga sklep o obstoju čezmernega primanjkljaja po členu 126(6) in Svetu priporoči, da v skladu s členom 126(7) izda priporočila za odpravo čezmernega primanjkljaja v danem roku.

Vsi dokumenti o postopkih v zvezi s čezmernim primanjkljajem so na voljo na: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm


Side Bar