Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT CS SL

IP/10/739

V Bruseli 15. júna 2010

Komisia konštatovala, že dvanásť členských štátov prijalo v rámci postupu pri nadmernom deficite účinné opatrenia

Európska komisia dnes posúdila opatrenia, ktoré prijali Belgicko, Česká republika, Nemecko, Írsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Slovinsko a Slovensko v nadväznosti na odporúčania Rady z 2. decembra 2009 v súvislosti s odstránením nadmerného deficitu ich verejných financií. Komisia konštatovala, že vnútroštátne orgány konali v súlade s odporúčaniami.

Súčasná hospodárska situácia volá po koordinovanej fiškálnej stratégii na ukončenie krízy, aby sme dokázali čeliť nevyhnutnej rozhodnej fiškálnej konsolidácii, ako aj potrebe udržať rodiacu sa hospodársku obnovu. Zdá sa, že súčasnými rozpočtovými cieľmi vrátane revidovaných cieľov Španielska a Portugalska sa zaistí primeraná celková fiškálna pozícia pre EÚ, no existuje zjavná potreba razantnejšie napredovať v štrukturálnych programoch. Vzhľadom na potrebu lepšej a účinnejšej koordinácie je o to dôležitejšie požadovať posilnenie hospodárskeho riadenia v Európe," povedal komisár pre hospodárske a menové záležitosti Olli Rehn.

Súvislosti

Pre všetkých 12 členských štátov, ktorých sa oznámenie týka, boli lehoty v rámci postupu pri nadmernom deficite a fiškálne úsilia stanovené v súlade so zásadami fiškálnej stratégie na ukončenie krízy, ako ju schválila Rada EÚ v októbri. Všetky odporúčania sa vzhľadom na existenciu výnimočných hospodárskych okolností, ako aj vzhľadom na samotný rozsah konsolidačných potrieb vypracovali v strednodobom rámci. Z toho istého dôvodu sa fiškálne úsilie vymedzilo ako ročný priemer.

V súlade s paktom Rada stanovila doložku o preskúmaní s cieľom posúdiť, či sa do 2. júna uskutočnili prvé kroky smerom ku konsolidácii.

Voči Francúzsku, Írsku a Španielsku bol začatý postup pri nadmernom deficite v apríli 2009, a to na základe prekročenia 3 % hraničnej úrovne v roku 2008. Francúzsku a Španielsku bola na odstránenie nadmerného deficitu poskytnutá lehota do roku 2012, zatiaľ čo lehota pre Írsko sa stanovila na rok 2013. Po 6 mesiacoch sa lehoty pre tieto krajiny predĺžili o jeden rok, pretože vzhľadom na nepriaznivé hospodárske podmienky nebolo možné ich dosiahnuť. Francúzsku a Španielsku sa teda odporúčalo odstrániť nadmerný deficit do roku 2013 a Írsku do roku 2014, pričom predpokladané priemerné ročné úsilie by sa malo pohybovať v rozsahu od 1,25 % do 2 % HDP.

Voči Rakúsku, Belgicku, Českej republike, Nemecku, Taliansku, Holandsku, Portugalsku a Slovinsku sa postup pri nadmernom deficite začal v decembri 2009, a to na základe prekročenia referenčnej hodnoty v roku 2009. Keďže v Rakúsku, Nemecku a Holandsku existuje fiškálny priestor, tieto krajiny boli požiadané, aby začali s konsolidáciou v roku 2011 a odstránili nadmerný deficit do roku 2013 pri priemernom ročnom úsilí od 0,5 % do 0,75 % HDP. Česká republika, Slovinsko a Slovensko boli požiadané, aby začali s konsolidáciou v roku 2010 s súlade so svojimi vnútroštátnymi plánmi a aby nadmerný deficit odstránili do roku 2013. Priemerné ročné fiškálne úsilie bolo v rozmedzí od 0,75 % do 1 % HDP v situácii do istej miery obmedzeného fiškálneho priestoru. Belgicko a Taliansko boli takisto požiadané, aby začali s konsolidáciou v roku 2010 a nadmerný deficit odstránili do roku 2012, a to v situácii vysokej a rýchlo rastúcej miery zadlženosti. Priemerné ročné úsilie predstavoval 0,5 % HDP (Taliansko) a 0,75 % HDP (Belgicko). Nakoniec Portugalsko bolo požiadané, aby začalo odstraňovať nadmerný deficit v roku 2010 a uzavrelo konsolidáciu do roku 2013, čo znamená priemerné ročné fiškálne úsilie na úrovni 1,25 % HDP, a to v situácii dobre známych problémov – najmä vysokej a rýchlo sa zvyšujúcej zadlženosti a vysokého bežného účtu.

Celkové závery

Vo všetkých prípadoch konštatujeme, že prijaté opatrenia boli na dosiahnutie cieľov na rok 2010 dostatočné, pričom vo väčšine prípadov vyzývame krajiny, aby čo najskôr spresnili opatrenia, ktorými sa majú dosiahnuť ciele na obdobie po roku 2010.

V prípade Španielska a Portugalska sa popri posúdení účinnosti opatrení posudzuje aj adekvátnosť novo oznámených cieľov a opatrení, a to v súlade so závermi Rady ECOFIN z 9. mája. Záver je, že v oboch prípadoch sú ciele primerane ambiciózne a znamenajú výraznú fiškálnu konsolidáciu. Očakáva sa, že Španielsko a Portugalsko spresnia opatrenia vo svojich rozpočtoch na rok 2011, pričom aby sa dokázali splniť nové ciele, ich výška bude 1,75 % HDP resp. 1,5 % HDP. Toto hodnotenie by sa malo považovať za včasné usmernenie pre potreby rozpočtu na budúci rok.

Celkovo sa zdá, že súčasné rozpočtové ciele vrátane nedávnych revízií zaisťujú v globále primerané fiškálne pozície.

Posúdenie podľa jednotlivých krajín

Belgicko

Belgické orgány zavádzajú v roku 2010 opatrenia na zníženie deficitu tak, ako sa plánovalo v návrhu rozpočtu. Ich celková výška predstavuje 1 % HDP. Nominálny deficit v roku 2010 bude navyše podľa predpovedí útvarov Komisie nižší ako deficit, ktorý sa predpokladal v návrhu rozpočtu na rok 2010.

Česká republika

České orgány vykonali v roku 2010 opatrenia na zníženie deficitu tak, ako sa plánovalo v návrhu zákona o rozpočte na rok 2010, pričom v priebehu roka prijali i dodatočné opatrenia, aby sa dosiahol cieľový deficit na rok 2010. Celkovo sa fiškálny vplyv opatrení odhaduje na vyše 2 % HDP.

Nemecko

Nemecké orgány vykonali v roku 2010 fiškálne stimulačné opatrenia tak, ako sa plánovalo, vrátane dodatočných opatrení zameraných na úľavu na dani zavedených zákonom o zrýchľovaní hospodárskeho rastu, ako to odporúčala Rada. Orgány navyše do určitej miery načrtli strednodobú stratégiu konsolidácie, ktorá sa má začať v roku 2011, pričom 7. júna oznámili opatrenia na rok 2011 a ďalšie roky.

Írsko

Írske orgány implementovali významný konsolidačný balík na rok 2010 vo výške 2,5 % HDP (hlavne na strane výdavkov) v snahe dosiahnuť cieľový deficit vo výške 11,5 % HDP. Celkový čistý vplyv na zníženie deficitu na rok 2010 sa odhaduje na 4,25 % HDP vrátane celoročného vplyvu opatrení prijatých v priebehu roka 2009.

Španielsko

Španielske orgány prijali opatrenia, ktoré predstavujú ročné fiškálne úsilie vyše 1,5 % HDP v roku 2010 i v roku 2011, a zároveň 12. mája oznámili ambicióznejšie ciele stavu rozpočtu v týchto rokoch.

Francúzsko

Francúzske orgány vykonali vo všeobecnosti v roku 2010 opatrenia na zníženie deficitu tak, ako sa plánovalo, najmä pokiaľ ide o čiastočné stiahnutie plánu na obnovu. Cieľový deficit na rok 2010 bol navyše revidovaný smerom nadol o 0,5 % HDP oproti cieľu v rozpočte.

Taliansko

Talianske orgány v súčasnosti vykonávajú konsolidačné opatrenia na rok 2010 prijaté v kontexte balíka opatrení z leta 2008 na obdobie rokov 2009 – 2011, ako to odporúčala Rada, čím znížia deficit na rok 2010 o odhadovaných 0,5 % HDP. Cieľový deficit na rok 2010 vo výške 5 % HDP bol takisto potvrdený. Vláda navyše 25. mája prijala zákonnú vyhlášku, v ktorej sa ustanovujú opatrenia, ktoré sú základom pre dodatočné konsolidačné úsilie na roky 2011 – 2012 a ktoré sa týkajú hlavne bežných výdavkov.

Holandsko

Holandské orgány vykonávajú v roku 2010 fiškálne opatrenia tak, ako sa predpokladá v rozpočte na rok 2010, ako to odporúčala Rada. Orgány zároveň do istej miery načrtli strednodobú stratégiu konsolidácie, ktorá sa má začať v roku 2011.

Rakúsko

Rakúske orgány vykonali v roku 2010 fiškálne stimulačné opatrenia tak, ako sa plánovalo, vrátane úľav pre rodiny s deťmi a zníženia dane pre samostatne zárobkovo činné osoby, ako to odporúčala Rada. Orgány zároveň do istej miery načrtli strednodobú stratégiu konsolidácie, ktorá sa má začať v roku 2011.

Portugalsko

Portugalské orgány prijali opatrenia, ktoré predstavujú ročné fiškálne úsilie vyše 1,25 % HDP v roku 2010 i v roku 2011, a zároveň 8. mája oznámili ambicióznejšie ciele stavu rozpočtu v týchto rokoch.

Slovinsko

Slovinské orgány vykonávajú konsolidačné opatrenia v rámci rozpočtu na rok 2010, pri ktorých sa odhaduje, že v roku 2010 prinesú úspory na výdavkoch v približnej výške 1,25 % HDP tak, ako sa plánuje. Vláda ďalej prijala 10. júna dodatkový rozpočet v snahe opätovne potvrdiť cieľový deficit.

Slovensko

Slovenské orgány vykonali v roku 2010 niekoľko opatrení na zníženie deficitu, od ktorých sa očakáva, že povedú k rozsiahlemu zlepšeniu štrukturálneho salda vo výške 1,2 % HDP.

Kontext: postup pri nadmernom deficite

Postup pri nadmernom deficite, ktorý predstavuje nápravnú časť Paktu o stabilite a raste, sa upravuje v článku 126 Zmluvy, pričom ďalšie podrobnosti sa stanovujú v nariadení Rady (ES) č. 1467/97. Tento pakt revidovaný v roku 2005 umožňuje zohľadňovať hospodársku situáciu pri príprave odporúčaní týkajúcich sa rýchlosti nápravy.

Keď členský štát oznámi skutočný alebo plánovaný deficit nad úrovňou 3 % HDP, Komisia vypracuje pre Hospodársky a finančný výbor správu podľa článku 126 ods. 3, v ktorej sa sformuluje stanovisko k tomuto deficitu podľa článku 126 ods. 4. Ak sa ďalej Komisia domnieva, že existuje alebo by sa mohol vyskytnúť nadmerný deficit, adresuje príslušnému členskému štátu stanovisko podľa článku 126 ods. 5 a informuje o tom Radu. Komisia zároveň navrhne Rade, aby rozhodla o tom, že existuje nadmerný deficit podľa článku 126 ods. 6 a odporučí Rade podľa článku 126 ods. 7, aby vydala odporúčania s cieľom odstrániť nadmerný deficit v stanovenej lehote.

Všetky dokumenty týkajúce sa postupu pri nadmernom deficite sú k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm


Side Bar