Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT SK SL

IP/10/739

V Bruselu dne 15. června 2010

Podle závěrů Komise přijalo dvanáct členských států účinná opatření v rámci postupu při nadměrném schodku

Evropská komise dnes zhodnotila opatření, která přijaly Belgie, Česká republika, Německo, Irsko, Španělsko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko a Slovensko v reakci na doporučení Rady ze dne 2. prosince 2009 týkající se nápravy nadměrných schodků veřejných financí těchto zemí. Komise dospěla k závěru, že jejich úřady jednaly v souladu s doporučeními.

„Stávající hospodářská situace si vyžaduje koordinovanou strategii ústupu od fiskální angažovanosti, aby bylo možné čelit jak nutnosti rozhodné fiskální konsolidace, tak potřebě udržet postupné hospodářské oživení. Zdá se, že současné rozpočtové cíle, včetně upravených rozpočtových cílů Španělska a Portugalska, zajišťují vhodnou celkovou orientaci fiskální politiky EU, je však nezbytné rozhodněji pokročit v oblasti strukturálních opatření. Potřeba lepší a účinnější koordinace je základem naší výzvy k posílené správě ekonomických záležitostí v Evropě“, uvedl komisař pro hospodářské a finanční záležitosti Olli Rehn.

Souvislosti

Pro všech 12 členských států, jichž se sdělení týká, byly lhůty a fiskální úsilí v rámci postupu při nadměrném schodku stanoveny v souladu se zásadami strategie ústupu od fiskální angažovanosti, které v říjnu schválila Rada EU. Všechna doporučení byla kvůli mimořádné hospodářské situaci a také vzhledem k rozsahu nezbytné konsolidace zasazena do střednědobého rámce. Z téhož důvodu bylo fiskální úsilí vymezeno jako roční průměr.

V souladu s Paktem o stabilitě a růstu stanovila Rada doložku o přezkumu s cílem posoudit, zda již k 2. červnu bylo dosaženo pokroku směrem ke konsolidaci.

V případě Francie, Irska a Španělska byl v dubnu 2009 vzhledem k překročení 3% referenční hodnoty v roce 2008 zahájen postup při nadměrném schodku. Francii a Španělsku byla k nápravě nadměrného schodku poskytnuta lhůta do roku 2012, Irsku do roku 2013. Po šesti měsících byly lhůty pro tyto země posunuty o rok dopředu, neboť nepříznivá hospodářská situace jejich dosažení znemožnila. Proto bylo Francii a Španělsku doporučeno schodek napravit do roku 2013 a Irsku do roku 2014, což obnáší průměrné roční úsilí ve výši od 1¼ % do 2 % HDP.

V případě Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Itálie, Nizozemska, Portugalska a Slovinska byl v prosinci 2009 vzhledem k překročení referenční hodnoty v roce 2009 zahájen postup při nadměrném schodku. Rakousku, Německu a Nizozemsku, které mají fiskální prostor, bylo doporučeno zahájit konsolidaci v roce 2011 a napravit nadměrný schodek do roku 2013 s průměrným ročním úsilím ve výši od ½ do ¾ % HDP. České republice, Slovinsku a Slovensku bylo doporučeno zahájit konsolidaci v roce 2010 v souladu s jejich vnitrostátními plány a napravit schodek do roku 2013. Průměrné roční fiskální úsilí se s ohledem na poněkud omezený fiskální prostor pohybovalo od ¾ do 1 % HDP. Belgii a Itálii bylo vzhledem k vysoké a rychle se zvyšující úrovni dluhu rovněž doporučeno zahájit konsolidaci v roce 2010 a napravit schodek do roku 2012. Průměrné roční úsilí bylo ve výši ½ (Itálie) a ¾ % (Belgie) HDP. Portugalsku bylo doporučeno zahájit nápravu v roce 2010 a konsolidovat do roku 2013, což vzhledem k dobře známým problémům, zejména vysokému a rychle se zvyšujícímu dluhu a vysokému schodku běžného účtu, obnáší průměrné roční fiskální úsilí ve výši 1¼ % HDP.

Celkové závěry

Ve všech případech lze učinit závěr, že přijatá opatření byla k dosažení cílů pro rok 2010 dostačující, a ve většině případů byly země vyzvány k co nejrychlejší konkretizaci opatření k odůvodnění cílů pro období po roce 2010.

V případě Španělska a Portugalska se v souladu se závěry Rady ECOFIN z 9. května kromě hodnocení účinných opatření hodnotí také přiměřenost nových oznámených cílů a opatření. Lze konstatovat, že v obou případech jsou cíle dostatečně ambiciózní a povedou k podstatné fiskální konsolidaci. Očekává se, že Španělsko a Portugalsko budou ve svých rozpočtech na rok 2011 konkretizovat opatření ve výši 1¾ %, resp. 1½ % HDP, aby dosáhly nových cílů. Toto hodnocení by mělo být včasným vodítkem pro rozpočet na příští rok.

Obecně se zdá, že současné rozpočtové cíle, včetně nedávných úprav, zajišťují celkově vhodnou orientaci fiskální politiky.

Hodnocení podle jednotlivých zemí

Belgie

Belgické orgány provádějí v roce 2010 podle návrhu rozpočtu opatření snižující schodek v celkové výši 1 % HDP. Dále má být podle prognóz útvarů Komise celkový schodek v roce 2010 nižší než schodek předpokládaný pro rok 2010 v návrhu rozpočtu.

Česká republika

České orgány provedly podle plánu v roce 2010 opatření snižující schodek v návrhu rozpočtového zákona na rok 2010 a v průběhu roku přijaly dodatečná opatření, aby dosáhly cíle schodku pro rok 2010. Celkově se fiskální dopad opatření odhaduje na více než 2 % HDP.

Německo

Německé orgány provedly na doporučení Rady podle plánu v roce 2010 fiskální stimulační opatření, včetně dodatečných opatření v oblasti daňových úlev, která zavedl zákon o urychlení hospodářského růstu. Mimoto orgány předložily podrobný návrh střednědobé konsolidační strategie, která musí být zahájena v roce 2011, a 7. června oznámily opatření na rok 2011 a na další období.

Irsko

Irské orgány realizovaly významný konsolidační balíček pro rok 2010 ve výši 2,5 % HDP, a to zejména na straně výdajů, aby dosáhly cíle schodku ve výši 11,5 % HDP. Celkově se čisté úsilí o snížení schodku v roce 2010 odhaduje na 4¼ % HDP, včetně celoročního vlivu opatření přijatých během roku 2009.

Španělsko

Španělské orgány přijaly opatření, která odpovídají ročnímu fiskálnímu úsilí ve výši více než 1½ % HDP jak v roce 2010, tak i v roce 2011, spolu s ambicióznějšími cíli v oblasti rozpočtového salda v těchto letech, jež byly oznámeny 12. května.

Francie

Francouzské orgány provedly v roce 2010 podle plánu v široké míře opatření snižující schodek, zejména částečné stažení plánu obnovy. Dále byl ve srovnání s rozpočtovým cílem cíl schodku pro rok 2010 upraven o 0,5 % HDP směrem dolů.

Itálie

Italské orgány na doporučení Rady provádějí konsolidační opatření na rok 2010 v souvislosti s balíčkem z léta 2008 určeným na období 2009–2011, a snižují tak schodek roku 2010 odhadem o 0,5 % HDP. Byl také potvrzen cíl schodku na rok 2010 ve výši 5 % HDP. Vláda rovněž 25. května přijala legislativní nařízení, které konkretizuje opatření, na nichž spočívá dodatečné konsolidační úsilí pro roky 2011–2012 a jež se týkají především současných výdajů.

Nizozemsko

Nizozemské orgány na doporučení Rady provádějí v roce 2010 fiskální opatření předpokládaná v rozpočtu na rok 2010. Orgány také předložily podrobný návrh střednědobé konsolidační strategie, která musí být zahájena v roce 2011.

Rakousko

Rakouské orgány provedly podle plánu v roce 2010 fiskální stimulační opatření, včetně úlev pro rodiny s dětmi a snížení daní pro osoby samostatně výdělečně činné, jak doporučila Rada. Orgány také předložily podrobný návrh střednědobé konsolidační strategie, která musí být zahájena v roce 2011.

Portugalsko

Portugalské orgány přijaly opatření, která odpovídají ročnímu fiskálnímu úsilí ve výši více než 1¼ % HDP jak v roce 2010, tak i v roce 2011, a která doprovázejí ambicióznější cíle v oblasti rozpočtového salda v těchto letech, jež byly oznámeny 8. května.

Slovinsko

Slovinské orgány provádějí konsolidační opatření v rozpočtu na rok 2010, která v roce 2010 podle odhadů přinesou úspory výdajů ve výši přibližně 1¼ % HDP, jak bylo plánováno. Vláda rovněž dne 10. června přijala dodatečný rozpočet, aby opětovně potvrdila cíl schodku.

Slovensko

Slovenské orgány v roce 2010 provedly několik opatření snižujících schodek, která podle předpokladů povedou k podstatnému zlepšení strukturálního salda ve výši 1,2 % HDP.

Souvislosti: postup při nadměrném schodku

Postup při nadměrném schodku, který představuje nápravnou složku Paktu o stabilitě a růstu, je upraven článkem 126 Smlouvy a dále upřesněn nařízením Rady (ES) č. 1467/97. Od roku 2005, kdy byl pakt revidován, je možné, aby se při stanovení doporučeného harmonogramu pro nápravu schodku přihlédlo k hospodářské situaci.

Když členský stát oznámí skutečný nebo plánovaný schodek, který je vyšší než 3 % HDP, Komise podle čl. 126 odst. 3 vypracuje zprávu pro Hospodářský a finanční výbor, který k ní podle čl. 126 odst. 4 vydá stanovisko. Usoudí-li Komise, že existuje nebo může vzniknout nadměrný schodek, předloží podle čl. 126 odst. 5 stanovisko členskému státu a informuje Radu. Komise zároveň také podle čl. 126 odst. 6 navrhne Radě, aby rozhodla, zda existuje nadměrný schodek, a podle čl. 126 odst. 7 doporučí Radě, aby podala doporučení, na jehož základě členský stát musí ve stanovené lhůtě nadměrný schodek napravit.

Všechny dokumenty týkající se postupu při nadměrném schodku jsou k dispozici na této adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm.


Side Bar