Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA FI EL

IP/10/738

Bryssel den 15 juni 2010

Kommissionen rekommenderar att förfaranden vid alltför stora underskott inleds för Cypern, Danmark och Finland

EU-kommissionen konstaterade i dag att det föreligger alltför stora underskott i Cypern, Danmark och Finland, och rekommenderade rådet tidsfrister för korrigeringen av dessa underskott. Dessa åtgärder, som vidtas enligt artikel 126.5–126.7 i fördraget, följer på de rapporter enligt artikel 126.3 som kommissionen lade fram den 12 maj.

Olli Rehn, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och monetära frågor, säger följande: ”Att dessa länder, som fram till nyligen hade överskott, nu blir föremål för förfaranden vid alltför stora underskott visar hur allvarlig den ekonomiska och finansiella kris som vi genomgått har varit. Delvis är försämringen en konsekvens av de stimulansåtgärder som vidtagits inom den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, vilken har bidragit till att dämpa krisen. Nu är det dock dags att satsa på en återgång till sunda offentliga finanser. Behovet av konsolidering av de offentliga finanserna varierar mellan länderna, och de tidsfrister och finanspolitiska insatser vi rekommenderar i dag återspeglar dessa skillnader."

Cypern

Enligt de uppgifter som de cypriotiska myndigheterna lämnade i april 2010 uppgick underskottet i den offentliga sektorns finanser i Cypern till 6,1 % av BNP 2009. Den offentliga sektorns skuldsättning väntas uppgå till 62 % av BNP 2010 och således överskrida det referensvärde på 60 % som fastställs i fördraget. Även om underskottet kan anses vara ett undantag, eftersom det beror på en kraftig konjunkturnedgång, kan överskridandet av referensvärdet varken anses ligga nära 3 % av BNP eller vara övergående. Kommissionen rekommenderar rådet att fastställa att underskottet ska ha korrigerats senast 2012. Framför allt bör Cypern minska 2010 års underskott så att det understiger 6,0 % av BNP och garantera en årlig strukturell anpassning på 1¾% av BNP under perioden 2010–2012.

Danmark

Enligt de uppgifter som de danska myndigheterna lämnade i april 2010 väntas underskottet i den offentliga sektorns finanser i Danmark uppgå till 5,4 % av BNP 2010. Även om underskottet kan anses vara ett undantag, med tanke på konjunkturnedgången, kan överskridandet av referensvärdet varken anses ligga nära 3 % av BNP eller vara övergående. Kommissionen rekommenderar rådet att fastställa att underskottet ska ha korrigerats senast 2013, med en konsolidering av de offentliga finanserna från och med 2011. Framför allt bör Danmark genomföra de finanspolitiska åtgärderna under 2010 som planerat och garantera en årlig strukturell anpassning på ½% av BNP under perioden 2011–2013.

Finland

Enligt de uppgifter som de finska myndigheterna lämnade i april 2010 väntas underskottet i den offentliga sektorns finanser öka till 4,1 % av BNP 2010. Underskottet kan anses vara ett undantag som beror på den kraftiga konjunkturnedgången och vara övergående, men det ligger inte nära referensvärdet. Kommissionen rekommenderar rådet att fastställa att underskottet ska ha korrigerats senast 2011. Finland bör därför genomföra de finanspolitiska åtgärderna under 2010 som planerat och garantera en strukturell anpassning på minst ½% av BNP under 2011.

Ekofinrådet väntas besluta om rekommendationerna vid mötet den 13 juli. De berörda medlemsstaterna kommer sedan att ha sex månader på sig att ange vilka åtgärder de har vidtagit eller planerar att vidta för att successivt minska budgetunderskottet.

Bakgrund: förfarandet vid alltför stora underskott

Förfarandet vid alltför stora underskott, som utgör stabilitets- och tillväxtpaktens korrigeringsaspekt, regleras av artikel 126 i fördraget och klargörs ytterligare i rådets förordning (EG) nr 1467/97. Pakten, som reviderades 2005, gör att hänsyn kan tas till den ekonomiska situationen när det lämnas rekommendationer om tidsplanen för korrigering.

När en medlemsstat rapporterar om ett faktiskt eller väntat underskott som överskrider 3 % av BNP överlämnar kommissionen en rapport enligt artikel 126.3 till Ekonomiska och finansiella kommittén, som enligt artikel 126.4 yttrar sig över rapporten. Om kommissionen anser att ett alltför stort underskott föreligger eller kan uppstå avger den sedan ett yttrande till den medlemsstaten enligt artikel 126.5 och informerar rådet om detta. Samtidigt föreslår kommissionen enligt artikel 126.6 rådet att fastställa att ett alltför stort underskott föreligger och enligt artikel 126.7 rekommendera rådet att ge rekommendationer om att det alltför stora underskottet ska korrigeras inom en viss tid.

Alla dokument rörande förfaranden vid alltför stora underskott finns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm


Side Bar