Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV FI EL

IP/10/738

Bruxelles, den 15. juni 2010

Kommissionen henstiller, at proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud indledes over for Cypern, Danmark og Finland

Europa-Kommissionen fastslog i dag, at der foreligger uforholdsmæssigt store underskud i Cypern, Danmark og Finland, og henstillede til Rådet, hvornår disse underskud bør være korrigeret. Disse foranstaltninger, som er truffet i henhold til traktatens artikel 126, stk. 5-7, er en opfølgning af de rapporter i henhold til artikel 126, stk. 3, som Kommissionen forelagde den 12. maj.

Olli Rehn, kommissær med ansvar for økonomiske og monetære anliggender, sagde i denne forbindelse følgende: "Det forhold, at disse lande, som indtil for nylig havde overskud, nu er omfattet af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, viser, hvilken alvorlig økonomisk og finansiel krise vi har gennemgået. En del af forværringen skyldes de stimulerende foranstaltninger, der er truffet under den europæiske økonomiske genopretningsplan, som har bidraget til at lægge en dæmper på krisen. Men nu er det tid til at fokusere på en tilbagevenden til sunde offentlige finanser. Behovet for finanspolitisk konsolidering er imidlertid forskelligt fra land til land, og de frister og finanspolitiske bestræbelser, som vi i dag har anbefalet, afspejler disse forskelle".

Cypern

Ifølge de oplysninger, som de cypriotiske myndigheder indberettede i april 2010, lå det offentlige underskud i Cypern på 6,1 % af BNP i 2009, mens den offentlige gæld forventes at nå op på 62 % af BNP i 2010 og således overskride traktatens referenceværdi på 60 %. Mens underskuddet kan betegnes som exceptionelt, idet det skyldes et alvorligt økonomisk tilbageslag, kan overskridelsen af referenceværdien hverken betegnes som tæt på 3 % af BNP eller midlertidig. Kommissionen henstiller til Rådet at fastsætte, at underskuddet skal være korrigeret senest i 2012. Cypern bør navnlig nedbringe underskuddet i 2010 til under 6 % af BNP og sikre en årlig strukturel tilpasning på 1¾ % af BNP i perioden 2010-2012.

Danmark

Ifølge de oplysninger, som de danske myndigheder indberettede i april 2010, forventes det offentlige underskud i Danmark at ligge på 5,4 % af BNP i 2010. Mens underskuddet kan betegnes som exceptionelt på baggrund af det økonomiske tilbageslag, kan overskridelsen af referenceværdien hverken betegnes som tæt på 3 % af BNP eller midlertidig. Kommissionen henstiller til Rådet at fastsætte, at underskuddet skal være korrigeret senest i 2013, idet den budgetmæssige konsolidering skal begynde i 2011. Danmark bør navnlig gennemføre de finanspolitiske foranstaltninger i 2010 som planlagt og sikre en årlig strukturel tilpasning på ½ % af BNP i perioden 2011-2013.

Finland

Ifølge de oplysninger, som de finske myndigheder indberettede i april 2010, forventes det offentlige underskud at stige til 4,1 % af BNP i 2010. Underskuddet kan betegnes som exceptionelt, idet det skyldes det alvorlige økonomiske tilbageslag, men det ligger ikke tæt på referenceværdien. Kommissionen henstiller til Rådet at fastsætte, at underskuddet skal være korrigeret senest i 2011. Til det formål bør Finland gennemføre de finanspolitiske foranstaltninger i 2010 som planlagt og sikre en strukturel tilpasning på mindst ½ % af BNP i 2011.

Økofin-Rådet forventes at træffe afgørelse om henstillingerne på det kommende møde den 13. juli. De berørte medlemsstater har derefter seks måneder til at angive, hvilke foranstaltninger de har truffet eller planlægger at træffe med henblik på gradvis at nedbringe budgetunderskuddet.

Baggrund: proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, som udgør den korrigerende del af stabilitets- og vækstpagten, er reguleret ved traktatens artikel 126 og nærmere præciseret i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97. Pagten, som blev revideret i 2005, giver mulighed for, at der tages hensyn til den økonomiske situation, når der vedtages henstillinger om tidsplanen for korrektionen.

Når en medlemsstat indberetter et faktisk eller forventet underskud på over 3 % af BNP, udarbejder Kommissionen en rapport i henhold til artikel 126, stk. 3, til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, som afgiver udtalelse herom i henhold til artikel 126, stk. 4. Hvis Kommissionen derefter finder, at der er eller kan opstå et uforholdsmæssigt stort underskud, afgiver den en udtalelse til den pågældende medlemsstat i henhold til artikel 126, stk. 5, og underretter Rådet herom. Samtidig skal Kommissionen i henhold til artikel 126, stk. 6, også foreslå, at Rådet fastslår, at der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud, og i henhold til artikel 126, stk. 7, henstille, at Rådet retter henstilling til den pågældende medlemsstat om at korrigere det uforholdsmæssigt store underskud inden for en given frist.

Alle dokumenter vedrørende procedurerne i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud findes på følgende adresse: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm


Side Bar