Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/733

Bryssel den 15 juni 2010

CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden

Vi ser ofta CE-märket på en del produkter vi köper, men vad betyder det egentligen? Europeiska kommissionen genomför en informationskampanj under mottot ”CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden!". Märkningen visar att produkten överensstämmer med all tillämplig EU-lagstiftning och att den får marknadsföras och säljas i hela EU. Genom att förse en produkt med CE-märket försäkrar tillverkaren på eget ansvar att produkten överensstämmer med alla tillämpliga lagstadgade krav, i synnerhet med dem som gäller hälsa, säkerhet och miljöskydd. De rättsliga och ekonomiska följderna av bristande överensstämmelse är så allvarliga att de avskräcker majoriteten av de seriösa företagen från att bryta mot dessa lagar. Kampanjen är i första hand riktad till näringsidkare i syfte att förbättra deras kännedom om och förståelse för CE-märkning.

Vi måste stärka CE-märkningens synlighet och allmänhetens tillit till denna märkning. Vår kampanj syftar till att främja förståelsen av märkningens innebörd och tanken bakom dess användning. Detta förtroende beror dock också på hur tillförlitligt det system som CE-märket baserar sig på är. Det kommer därmed att öka konsumenternas tillit och att gagna tillverkare och distributörer, säger vice ordförande Antonio Tajani, kommissionär med ansvar för näringsliv och företagande.

Alla produkter som säljs i EU måste inte vara CE-märkta. Märkningen omfattar ungefär 23 olika produktkategorier, t.ex. leksaker, elektriska produkter, maskiner, personlig skyddsutrustning och hissar.

CE-märket anger inte att produkten tillverkades inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, utan visar endast att produkten kontrolleras innan den släpps ut på marknaden och därmed uppfyller de lagstadgade kraven (t.ex. harmoniserade säkerhetskrav). Det betyder att tillverkaren har granskat att produkten överensstämmer med alla tillämpliga väsentliga krav (t.ex. hälso- och säkerhetskrav) i relevanta direktiv, eller att ett anmält organ för bedömning av överensstämmelse har undersökt den.

För produkter som tillverkas i EU ligger på tillverkarens ansvar att göra bedömningen av överensstämmelse, att framställa den tekniska dokumentationen, att utforma en EG-försäkran om överensstämmelse och att CE-märka produkten. Distributören måste kontrollera att produkten är försedd med CE-märket och att den nödvändiga dokumentationen är tillgänglig. För produkter som importeras från ett land utanför EU måste importören kontrollera att tillverkaren har vidtagit de nödvändiga åtgärderna och att dokumentationen finns tillgänglig på begäran. CE-märkningen gör livet lättare för företag och nationella myndigheter på följande sätt:

  • Den europeiska industrin främjas av märkningen genom att den ger EU-företag tillgång till hela den inre marknaden utan att deras produkter behöver godkännas av 27 olika nationella myndigheter. På detta sätt minskar både kostnaderna för och bördan av förfarandet för överensstämmelse, samtidigt som standarden av hög kvalitet upprätthålls.

  • De nationella myndigheterna gynnas genom att märkningen underlättar kontrollerna som varje organ ska genomföra vid en tidpunkt då mängden tillgängliga produkter på EU-marknaden ökar exponentiellt, utan att detta påverkar standarden.

En stärkt kontroll av anmälda organ och en förbättrad övervakning av marknaden ger dock CE-märkningen ett bättre anseende och ökar konsumenternas tillit till den.

CE-märkningens roll och trovärdighet har förstärkts i och med att ett nytt lagstiftningspaket för den inre marknaden för varor har trätt i kraft (se MEMO/10/257).

De förfaranden, åtgärder och påföljder som förfalskning eller missbruk av CE-märkningen leder till fastställs i varje medlemsstats nationella förvaltnings- och straffrättsliga bestämmelser. Beroende på hur allvarlig överträdelsen är kan den leda till böter eller i vissa fall till fängelsestraff för näringsidkare. Tillverkaren kan dock få en andra chans att se till att produkten överensstämmer med den tillämpliga lagstiftningen innan produkten tas bort från marknaden om produkten inte anses medföra överhängande hälsorisker.

Informationskampanjen består av bland annat 30 kurser och seminarier om CE-märkning för näringsidkare, yrkes- och konsumentorganisationer samt journalister.

Mer information:

http://www.ec.europa.eu/cemarking


Side Bar