Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/733

Bruksela, dnia 15 czerwca 2010 r.

Dzięki oznakowaniu CE rynek europejski należy do Ciebie!

Na niektórych produktach, które kupujemy, często widzimy oznakowanie CE. Co ono jednak tak naprawdę oznacza? Pod hasłem „Dzięki oznakowaniu CE rynek europejski należy do Ciebie!” Komisja Europejska prowadzi kampanię informacyjną na temat tego oznakowania. Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt jest zgodny ze wszystkimi odpowiednimi przepisami UE, co pozwala na jego wprowadzenie na rynek oraz sprzedaż w całej UE. Poprzez umieszczenie oznakowania CE na swoim towarze, producent deklaruje na własną odpowiedzialność, że dany produkt spełnia wszystkie obowiązujące wymogi prawne, a zwłaszcza te zapewniające zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Prawne i gospodarcze sankcje za nadużycia w zakresie niezgodności są na tyle duże, że zniechęcą ogromną większość przedsiębiorstw prowadzących działalność w sposób zgodny z prawem do nieprzestrzegania tych przepisów. Kampania skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i ma na celu podniesienie ich świadomości i zrozumienie oznakowania CE.

Wiceprzewodniczący i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości Antonio Tajani, powiedział: „Musimy zwiększyć wyrazistość i zaufanie publiczne do oznakowania CE. Nasza kampania zmierza do promowania lepszego zrozumienia znaczenia, jakie kryje się za oznakowaniem, oraz powodów, dla których jest ono stosowane. Pewność zależy jednak także od niezawodności systemu, na którym opiera się oznakowanie CE. Pomoże to zwiększyć zaufanie konsumentów oraz przyniesie korzyści producentom, jak i dystrybutorom.”

Nie wszystkie produkty sprzedawane w UE muszą być opatrzone oznakowaniem CE. Ma ono zastosowanie do około 23 różnych kategorii produktów, takich jak zabawki, produkty elektryczne, maszyny, wyposażenie ochrony osobistej i windy.

Oznakowanie CE nie wskazuje, że produkt został wykonany na terenie EOG, a jedynie świadczy, że został on oceniony przed wprowadzeniem na rynek, a zatem spełnia wymogi prawne (np. zharmonizowany poziom bezpieczeństwa). Oznacza to, że producent sprawdził, czy produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi i istotnymi wymogami (np. wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa) odpowiednich dyrektyw, lub poddał go badaniu przez notyfikowany organ oceny zgodności.

W przypadku produktów wytworzonych w UE przeprowadzenie oceny zgodności, przygotowanie dokumentacji technicznej, wydanie deklaracji zgodności WE oraz opatrzenie produktu oznakowaniem CE należy do producenta. Dystrybutorzy muszą zweryfikować obecność zarówno oznakowania CE, jak i niezbędnej dokumentacji potwierdzającej. Jeżeli chodzi o produkty importowane z państwa trzeciego, importer ma obowiązek sprawdzić, czy producent spoza UE podjął niezbędne kroki i czy na wniosek może udostępnić odpowiednią dokumentację. Oznakowanie CE ułatwia funkcjonowanie przedsiębiorstw i organów krajowych:

  • Dla przemysłu europejskiego oznakowanie oznacza zapewnienie przedsiębiorstwom w UE dostępu do całego jednolitego rynku bez potrzeby ubiegania się o oddzielne świadectwa u organów krajowych w 27 państwach, co pozwala na ograniczenie kosztów i obciążeń w zakresie zapewniania zgodności przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów.

  • Dla organów krajowych oznacza to ułatwienie prowadzenia kontroli przez różne agencje przy zachowaniu jednolitego standardu, co jest szczególnie ważne teraz, gdy wybór towarów dostępnych na rynku UE gwałtownie rośnie.

Zaostrzenie kontroli przeprowadzanej przez notyfikowane organy oraz wzmocnienie nadzoru rynku podnoszą jednak reputację oznakowania CE i zwiększają zaufanie konsumentów.

Wraz z wejściem w życie zmienionego pakietu przepisów dotyczących rynku wewnętrznego towarów zwiększono znaczenie i wiarygodność oznakowania CE (Zob. MEMO/10/257).

Procedury, środki i sankcje stosowane w przypadku fałszowania lub nadużywania oznakowania CE określone są w krajowych przepisach administracyjnych i karnych odpowiedniego państwa członkowskiego. Stosownie do powagi wykroczenia przedsiębiorcy mogą podlegać karze pieniężnej, a w niektórych okolicznościach nawet karze pozbawienia wolności. Jeśli produkt nie jest jednak uznany za stwarzający bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa, przed obowiązkiem wycofania takiego wyrobu z rynku, producent może otrzymać drugą szansę, aby zagwarantować, że produkt spełnia wymogi obowiązujących przepisów.

Kampania informacyjna - wśród innych inicjatyw - obejmuje trzydzieści wydarzeń i seminariów edukacyjnych w zakresie oznakowania CE skierowanych do przedsiębiorców, zrzeszeń zawodowych, stowarzyszeń konsumenckich i dziennikarzy.

Więcej informacji:

http://www.ec.europa.eu/cemarking


Side Bar