Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/733

V Bruselu dne 15. června 2010

S označením CE je evropský trh váš!

Označení CE často vidíme na některých výrobcích, které kupujeme, ale co opravdu znamená? Evropská komise pořádá informační kampaň o označení CE pod heslem „S označením CE je evropský trh váš!“ Označení CE znamená, že výrobek odpovídá veškerým příslušným předpisům EU a je tedy způsobilý, aby byl uveden na trh a prodáván v celé EU. Uvedením označení CE na výrobku výrobce na vlastní odpovědnost prohlašuje, že výrobek odpovídá všem příslušným právním požadavkům, zejména těm zajišťujícím ochranu zdraví, bezpečnost a ochranu životního prostředí. Právní a hospodářské důsledky nedodržení shody jsou natolik závažné, že naprostou většinu podnikatelů od takového počínání odradí. Tato kampaň se zaměřuje především na hospodářské subjekty, aby zvýšila jejich povědomí o označení CE a jeho pochopení.

Komisař pro průmysl a podnikání, místopředseda Komise Antonio Tajani uvedl: „Je třeba zvýšit viditelnost označení CE a důvěru veřejnosti v něj. Cílem naší kampaně je podpořit lepší porozumění významu tohoto označení a účelu jeho používání. Tato důvěra však také závisí na spolehlivosti systému, na němž je označení CE založeno. Spolehlivost přispěje k vyšší důvěře spotřebitelů a přinese výhody výrobcům a distributorům.“

Označení CE se nemusí uvádět na všech výrobcích prodávaných v EU. Označení CE se vztahuje na zhruba 23 různých kategorií výrobků, jako jsou hračky, elektrické spotřebiče, stroje, osobní ochranné prostředky a výtahy.

Označení CE neznamená, že výrobek byl vyroben v Evropském hospodářském prostoru, nýbrž jen, že výrobek byl posouzen předtím, než byl uveden na trh, a splňuje tedy zákonné požadavky (např. harmonizovanou úroveň bezpečnosti). Znamená, že výrobce ověřil, že výrobek vyhovuje všem příslušným základním požadavkům (např. požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnost) platných směrnic nebo že výrobce nechal tyto skutečnosti přezkoumat oznámeným orgánem posuzování shody.

Jde-li o výrobky vyrobené v EU je odpovědností výrobce provést posuzování shody, vypracovat technickou dokumentaci, vydat prohlášení ES o shodě a uvést označení CE na výrobku. Distributoři musí ověřit existenci jak označení CE, tak nezbytných podpůrných dokladů. Jde-li o výrobky dovážené ze třetí země, dovozce musí ověřit, že výrobce mimo území EU podnikl nezbytné kroky a že dokumentace je na požádání k dispozici. Označení CE přináší výhody podnikům a vnitrostátním orgánům:

  • Evropskému průmyslu tím, že označení poskytuje evropským podnikům přístup na celý jednotný trh, aniž by bylo nutné získat 27 jednotlivých schválení od vnitrostátních orgánů, a tím snižuje náklady a zátěž při ověřování shody při zachování vysokých standardů.

  • Vnitrostátním orgánům usnadňuje kontroly prováděné jednotlivými agenturami v době, kdy škála zboží dostupná na trhu EU roste exponenciálně, aniž by se tak dělo na úkor standardů.

Posílení kontrol prováděných oznámenými subjekty a zlepšení dozoru nad trhem však zlepší pověst označení CE a zvýší důvěru spotřebitelů.

Role a důvěryhodnost označení CE byla posílena, když vstoupil v platnost revidovaný balíček právních předpisů o vnitřním trhu zboží (viz MEMO/10/257).

Postupy, opatření a sankce za padělání či zneužití označení CE jsou stanoveny v příslušných ustanoveních správního a trestního práva členských zemí. V závislosti na závažnosti provinění mohou hospodářské subjekty podléhat pokutě nebo jim v určitých případech může hrozit uvěznění. Pokud však výrobek nepředstavuje bezprostřední bezpečnostní riziko, může být výrobci dána druhá šance, aby před tím, než mu bude uložena povinnost stáhnout výrobek z trhu, zajistil, že výrobek odpovídá platným právním předpisům.

Součástí komunikační kampaně je mimo jiné třicet vzdělávacích akcí či seminářů o označení CE pro hospodářské subjekty, profesní sdružení, sdružení spotřebitelů a novináře.

Více informací:

www.ec.europa.eu/cemarking


Side Bar